Olennai­sempaa on nostaa eläköi­ty­mi­sikää kuin eläkeikää – kokoomus.fi
MENU
Olennai­sempaa on nostaa eläköi­ty­mi­sikää kuin eläkeikää

Olennai­sempaa on nostaa eläköi­ty­mi­sikää kuin eläkeikää

Julkaistu: 05.04.2011 Uncategorized

Kaikki vaikuttaa julki­sessa talou­dessa kaikkeen. Siksi valtion­talous, kuntien talous sekä eläke­ra­has­tojen riittävyys ovat lopulta yksi ja sama asia. Samat suoma­laiset veron­mak­sajat vastaavat hyvin­voin­timme kustan­nuk­sista.

Esimer­kiksi jos eläke­jär­jes­telmä ei kestä tulevien eläkkeiden tasoa, nousevat palkan­saajien eläke­maksut ennakoitua enemmän. Tämä on veron­mak­sajan näkökul­masta sama asia kuin palkka­ve­ro­tuksen kiris­tä­minen. Valtion ja kuntien näkökul­masta se on poissa mahdol­li­sesta veroker­ty­mästä ja siten palve­luista ja tulon­siir­roista.

Sinänsä positii­vinen suoma­laisten eliniän ennus­tettua nopeampi piden­ty­minen leikkaa tulevia eläkkeitä automaat­ti­sesti. Siksi ilman pidempiä työuria 1960-luvun jälkeen synty­neiden eläkkeet leikkaan­tuvat liian pieniksi. Todel­linen eläköi­ty­misikä ja lakisää­teinen eläkeikä ovat eri asioita. Olennai­sempaa onkin nostaa eläköi­ty­mi­sikää kuin eläkeikää.

Tärkeimmät ratkaisut suoma­laisten työurien piden­tä­mi­seksi tehdään alkupäässä ja keskellä. Jokai­selle perus­koulun jälkeen opiske­lemaan hakeneelle täytyy löytyä opiske­lu­paikka. Jatko-opintoihin täytyy päästä ja sieltä valmistua nykyistä nopeammin. Näihin voidaan vaikuttaa pääsy­koe­jär­jes­telmää paran­ta­malla sekä muutta­malla opinto­tukea jousta­vam­maksi ja kannus­ta­vam­maksi.

Työuria täytyy pidentää myös työn tekemisen iloa lisää­mällä. Se tarkoittaa esimer­kiksi parempaa johta­mista sekä parempaa työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mista. Saira­se­läk­keiden määrää on vähen­nettävä työhy­vin­vointia paran­ta­malla. Paljon on keksitty, muttei sitä miten työuria voi pidentää ilman parempaa työelämää.

Töitä täytyy myös olla. Työttömyys on kaikkein ikävintä paitsi työttö­mälle, myös yhteis­kun­nalle. Siksi kokoomus haluaa alentaa työn ja työllis­tä­misen verotusta. Ne todis­te­tusti lisäävät työpaikkoja. Kevyemmin verotettuna myös pieni­palk­kainen työ kannattaa aina.

Kun päästään nopeammin työelämään ja ollaan terveenä työelä­mässä, saadaan ansaittu ja turvattu eläke terveenä eläke­läisenä. Vain jos työurien alkupäähän ja keski­vai­heelle ei löydetä tarpeeksi vaikut­tavia ratkaisuja, joudutaan puuttumaan myös työuran loppu­päähän. Tärkeintä työurien kannalta ei ole viral­lisen eläkeiän nosto, vaan todel­lisen eläköi­ty­misiän kehit­ty­minen. Siihen eläkeikä vaikuttaa vain osaltaan.

Kokoomus ei halua nostaa eläkeikää ensi vaali­kau­della. Olennai­sempaa on vaikuttaa eläköi­ty­misiän nousuun. Jos kuitenkin yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa päädytään ratkaisuun, jossa eläkeikää nostetaan asteittain 5?15 vuoden päästä, niin siihen täytyy jättää mahdol­lisuus. Näillä ratkai­suilla ei siten ole mitään vaiku­tuksia nykyisten eläke­läisten tai lähivuosina eläköi­tyvien eläkkeisiin.

Päätökset myös kauempana tulevista muutok­sista vahvis­tavat kuitenkin eläke­jär­jes­tel­mämme kestä­vyyttä. Vain kestävä eläke­jär­jes­telmä takaa nykyisten ja tulevien eläke­läisten eläkkeiden tason.

Työurien piden­tä­minen ? myös loppu­päästä ? ei siten ole eläkkeiden leikkaa­mista. Täysin päinvastoin: jos työurat jäävät liian lyhyiksi, niin silloin eläkkeet leikkaan­tuvat. Koska hyvin­vointi syntyy vain työstä, on meidän tehtävä ratkaisuja, joilla jokainen työky­kyinen suoma­lainen saa tehdä töitä terveenä kokonaisen työuran.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 5.4.2011.


Kokoomus.fi