Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Olen­nai­sem­paa on nostaa eläköi­ty­mi­si­kää kuin eläkei­kää

Olen­nai­sem­paa on nostaa eläköi­ty­mi­si­kää kuin eläkei­kää

Julkaistu:

Kaikki vaikut­taa julki­sessa talou­dessa kaik­keen. Siksi valtion­ta­lous, kuntien talous sekä eläke­ra­has­to­jen riit­tä­vyys ovat lopulta yksi ja sama asia. Samat suoma­lai­set veron­mak­sa­jat vastaa­vat hyvin­voin­timme kustan­nuk­sista.

Esimer­kiksi jos eläke­jär­jes­telmä ei kestä tule­vien eläk­kei­den tasoa, nouse­vat palkan­saa­jien eläke­mak­sut enna­koi­tua enem­män. Tämä on veron­mak­sa­jan näkö­kul­masta sama asia kuin palk­ka­ve­ro­tuk­sen kiris­tä­mi­nen. Valtion ja kuntien näkö­kul­masta se on poissa mahdol­li­sesta vero­ker­ty­mästä ja siten palve­luista ja tulon­siir­roista.

Sinänsä posi­tii­vi­nen suoma­lais­ten eliniän ennus­tet­tua nopeampi piden­ty­mi­nen leik­kaa tule­via eläk­keitä auto­maat­ti­sesti. Siksi ilman pidem­piä työuria 1960-luvun jälkeen synty­nei­den eläk­keet leik­kaan­tu­vat liian pieniksi. Todel­li­nen eläköi­ty­mi­sikä ja laki­sää­tei­nen eläkeikä ovat eri asioita. Olen­nai­sem­paa onkin nostaa eläköi­ty­mi­si­kää kuin eläkei­kää.

Tärkeim­mät ratkai­sut suoma­lais­ten työurien piden­tä­mi­seksi tehdään alku­päässä ja keskellä. Jokai­selle perus­kou­lun jälkeen opis­ke­le­maan hake­neelle täytyy löytyä opis­ke­lu­paikka. Jatko-opin­toi­hin täytyy päästä ja sieltä valmis­tua nykyistä nopeam­min. Näihin voidaan vaikut­taa pääsy­koe­jär­jes­tel­mää paran­ta­malla sekä muut­ta­malla opin­to­tu­kea jous­ta­vam­maksi ja kannus­ta­vam­maksi.

Työuria täytyy piden­tää myös työn teke­mi­sen iloa lisää­mällä. Se tarkoit­taa esimer­kiksi parem­paa johta­mista sekä parem­paa työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mista. Saira­se­läk­kei­den määrää on vähen­net­tävä työhy­vin­voin­tia paran­ta­malla. Paljon on keksitty, muttei sitä miten työuria voi piden­tää ilman parem­paa työelä­mää.

Töitä täytyy myös olla. Työt­tö­myys on kaik­kein ikävintä paitsi työt­tö­mälle, myös yhteis­kun­nalle. Siksi kokoo­mus haluaa alen­taa työn ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta. Ne todis­te­tusti lisää­vät työpaik­koja. Kevyem­min vero­tet­tuna myös pieni­palk­kai­nen työ kannat­taa aina.

Kun pääs­tään nopeam­min työelä­mään ja ollaan terveenä työelä­mässä, saadaan ansaittu ja turvattu eläke terveenä eläke­läi­senä. Vain jos työurien alku­pää­hän ja keski­vai­heelle ei löydetä tarpeeksi vaikut­ta­via ratkai­suja, joudu­taan puut­tu­maan myös työuran loppu­pää­hän. Tärkeintä työurien kannalta ei ole viral­li­sen eläkeiän nosto, vaan todel­li­sen eläköi­ty­mi­siän kehit­ty­mi­nen. Siihen eläkeikä vaikut­taa vain osal­taan.

Kokoo­mus ei halua nostaa eläkei­kää ensi vaali­kau­della. Olen­nai­sem­paa on vaikut­taa eläköi­ty­mi­siän nousuun. Jos kuiten­kin yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa päädy­tään ratkai­suun, jossa eläkei­kää noste­taan asteit­tain 5?15 vuoden päästä, niin siihen täytyy jättää mahdol­li­suus. Näillä ratkai­suilla ei siten ole mitään vaiku­tuk­sia nykyis­ten eläke­läis­ten tai lähi­vuo­sina eläköi­ty­vien eläk­kei­siin.

Päätök­set myös kauem­pana tule­vista muutok­sista vahvis­ta­vat kuiten­kin eläke­jär­jes­tel­mämme kestä­vyyttä. Vain kestävä eläke­jär­jes­telmä takaa nykyis­ten ja tule­vien eläke­läis­ten eläk­kei­den tason.

Työurien piden­tä­mi­nen ? myös loppu­päästä ? ei siten ole eläk­kei­den leik­kaa­mista. Täysin päin­vas­toin: jos työurat jäävät liian lyhyiksi, niin silloin eläk­keet leik­kaan­tu­vat. Koska hyvin­vointi syntyy vain työstä, on meidän tehtävä ratkai­suja, joilla jokai­nen työky­kyi­nen suoma­lai­nen saa tehdä töitä terveenä koko­nai­sen työuran.

Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 5.4.2011.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content