Kokoomuksen työn ja yrittäjyyden verkoston puheenjohtaja Sampsa Kataja: Lapsenhoito on myös isän oikeus

Julkisuudessa on käyty keskustelua erilaisista vanhempainvapaamalleista, kuten Islannin 6+6+6 -mallista, jossa vanhempien vapaasta 6 kuukautta on äidillä, 6 kuukautta isällä ja 6 kuukautta jaettavaksi vanhempien kesken. Kataja näkee Islannin mallissa paljon hyvää, mutta hänen mukaansa lyhyempikin isien automaattinen lapsenhoitovapaa voisi johtaa lopulta positiiviseen kierteeseen, joka edistäisi palkkatasa-arvoa ja siten avaisi perheille aitoja mahdollisuuksia valintojen tekemiseen. Kataja pitää tärkeänä sitä, ettei isyysvapaan käyttöä lisättäessä lyhennetä vanhempainvapaata.

Perhevapaista aiheutuvat kustannukset on myös pyrittävä jakamaan nykyistä tasapuolisemmin mies- ja naisvaltaisten alojen työnanajien kesken. Jotta vanhemmuus ja lastenhoito eivät olisi rasite myöskään työnantajalle, on tärkeää nostaa yhteiskunnan maksamia korvauksia kuluista, jotka työnantajalle vanhemmuudesta syntyvät.

Järjestelmää uudistettaessa on erityisesti muistettava lapsen etu. Työpaikoilla olisi syytä pohtia yhteiskunta- ja ympäristövastuun rinnalla myös perhevastuuta. Työn ja perheen yhteensovittaminen on mitä suurimmassa määrin työnantajan intressissä. Katajan mukaan kilpailu työvoimasta kiristyy ja perhevastuusta voi hyvinkin tulla yksi merkittävä kilpailutekijä osaavan työvoiman saannissa. Kataja esitti toivomuksen, että yhteisin ratkaisuin pyrittäisiin siihen, että niin äiti kuin myös isä voivat olla läsnä lapsen jokapäiväisessä arjessa.