Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

Mia Laiho: Nyt tarvi­taan suurempi remontti vanhus­pal­ve­lui­hin

Julkaistu:

Ikäih­mi­siin kohdis­tu­neet laimin­lyön­nit vanhus­ten­hoi­dossa ovat järkyt­tä­neet meitä kaik­kia. Muiden ihmis­ten avun ja hoivan varassa olevien ikäih­mis­ten perus­tar­pei­den laimin­lyö­mi­nen on epäin­hi­mil­listä ja tuomit­ta­vaa.

Jokai­sen vanhuk­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa laadu­kasta ja inhi­mil­listä hoivaa. Siksi palve­lu­ra­ken­teemme ja hoito­kult­tuu­rimme on oltava sellai­nen, ettei epäin­hi­mil­li­selle kohte­lulle anneta sijaa. Kokoo­mus vaatii, että vanhus­ten palve­lu­jen raken­teet, toimin­ta­ta­vat, valvonta ja henki­lös­tön määrä laite­taan kuntoon. Meille ei riitä pelkkä henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen tarkis­ta­mi­nen. Nyt tarvi­taan suurempi remontti.

Suomeen tarvi­taan kokoo­muk­sen esit­tämä hoiva­ta­kuu, joka tarkoit­taa sitä, että jokai­selle vanhuk­selle turva­taan yksi­löl­li­sistä tarpeista lähte­vät riit­tä­vät ja laaduk­kaat palve­lut oikea-aikai­sesti. Vanhuk­sen tarvit­se­mat palve­lut on varmis­tet­tava nykyistä lyhyem­män määrä­ajan puit­teissa.

Vanhus­pal­ve­lu­lain velvoit­ta­vuutta on siis lisät­tävä. Siksi kokoo­mus vaatii, että minis­teri Saari­kon käyn­nis­tämä työryhmä katsoo vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­den, ei vain mitoi­tusta.

Kaik­kiin epäkoh­tiin on suhtau­dut­tava vaka­vasti.

Ongel­mia on sekä julki­sissa että yksi­tyi­sissä vanhus­pal­ve­luissa. Kaik­kiin epäkoh­tiin on suhtau­dut­tava vaka­vasti. Samalla on muis­tet­tava, että valtao­sassa vanhus­ten­hoi­don yksi­köistä tehdään hyvää ja arvo­kasta hoito­työtä sitou­tu­neesti ja huolella. Kiitos siitä kuuluu henki­lö­kun­nalle, joka kiireen keskellä varmis­taa hyvän hoivan ja kohtaa vanhuk­sen yksi­lönä ja arvok­kaana ihmi­senä.

Arvoisa puhe­mies,

moni kunta ei nykyi­sel­lään selviä velvoit­teis­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­jänä ja tilanne on johta­nut osaa­mat­to­miin kilpai­lu­tuk­siin. Vanhus­ten­hoi­dossa tapah­tu­neet laimin­lyön­nit ovat siitä vali­tet­tava osoi­tus. Hintoja on kilpai­lu­tuk­sissa poljettu laadun kustan­nuk­sella. Häviä­jiä tässä ovat sekä ikäih­mi­set että liian tiukoille joutu­nut hoito­hen­ki­lö­kunta.

Nykyi­nen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mis­tapa on tullut tiensä päähän ja tarvi­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen raken­teel­li­nen uudis­tus ja nykyi­siä kuntia laajem­mat alueet järjes­tä­mään palve­lut. Vanhuk­silla ja omai­silla pitää olla mahdol­li­suus valita missä hoiva­pai­kassa haluaa asua elämän loppu­vuo­det. Tämä johtaa palve­lun­tuot­ta­jilla parem­man laadun tavoit­te­luun.

Arvoisa puhe­mies,

Vanhus­pal­ve­lu­lain hyvät tavoit­teet eivät kaik­kialla Suomessa toteudu. Kokoo­mus vaatii­kin, että vanhus­pal­ve­lu­laki arvioi­daan uudel­leen, sen sisäl­töä tarken­ne­taan, sen sito­vuutta lisä­tään ja valvon­taa tiuken­ne­taan.

Emme saa unoh­taa sitä vanhus­väes­töä, joka asuu kotona ja on kotiin tuota­vien palve­lui­den tai omais­hoi­ta­jan tuen varassa. Omais­hoi­ta­jille on taat­tava vapaa­päi­vät. Myös moni työs­sä­käyvä hoitaa omaa läheis­tään. Kokoo­mus kannat­taa työn­te­ki­jän laki­sää­teistä oikeutta saada tuet­tua lähei­sen hoito- tai hoiva­va­paata.

Kokoo­mus haluaa, että vanhuk­set saavat yhden­ver­tai­sesti tarvit­se­mansa hoivan riip­pu­matta siitä asuvatko he kotona vai ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ten palve­lui­den piirissä. Ja heitä kaik­kia varten tarvit­semme lisää hoita­jia.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus haluaa, että lakiin kirjoi­te­taan perus­teet hoidet­ta­vien avun tarpeen huomioi­valle hoita­ja­mi­toi­tuk­selle. Esitäm­me­kin valta­kun­nal­li­sen hoitoi­suus­mit­ta­rin käyt­töön­ot­toa ja velvoit­ta­vuutta lakiin.

Valta­kun­nal­li­sen hoitoi­suus­mit­ta­rin avulla huomioi­daan vanhus­ten yksi­löl­li­sen hoidon, hoivan ja kuntou­tuk­sen tarve. Henki­lös­tön määrä ja osaa­mi­nen voidaan siten kohden­taa jous­ta­vasti hoidet­ta­vien hoidon tarpeen ja muiden mitoi­tuk­seen vaikut­ta­vien teki­jöi­den mukaan.

Vanhuk­sil­lamme on myös oikeus luot­taa siihen, että hoitaja on ammat­ti­tai­toi­nen ja alalle sovel­tuva. Henki­lö­kun­nalla on oltava oikeus osaa­mi­sensa yllä­pi­toon ja kehit­tä­mi­seen, sekä hyvään johta­mi­seen ja työhy­vin­voin­tiin.

Kokoo­mus haluaa, että ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn säilyt­tä­mi­nen huomioi­daan ennal­taeh­käi­se­vissä ja muissa yhteis­kun­nan palve­luissa, varmis­te­taan kuntout­ta­vat palve­lut kaikissa palve­luissa yhteis­työssä omais­ten ja järjes­tö­jen kanssa.

Arvoisa puhe­mies,

Lisäksi hyvä lain­sää­däntö tarvit­see tuek­seen vahvan valvon­nan. Kokoo­mus vaatii, että myös edus­kun­nan oikeus­asia­mies laajoine toimi­val­tuuk­si­neen valvoo ja edis­tää jatkossa katta­vam­min ikäih­mis­ten oikeuk­sia ja etua vanhus­ten­huol­lossa ja muualla yhteis­kun­nassa. Niin ikään kuntien valvon­taa, sekä alue­hal­lin­ta­vi­ras­to­jen ja Valvi­ran suorit­ta­maa valvon­taa on tarpeen tehos­taa. Sekä oikeus­asia­mies että valvon­ta­vi­ran­omai­set tarvit­se­vat toimin­tansa vahvis­ta­mi­seen asian­mu­kai­set resurs­sit.

Arvoisa puhe­mies,

Jokai­sen vanhuk­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa laadu­kasta ja inhi­mil­listä hoivaa ja hoitoa. Tämä onnis­tuu vain päätök­sen­te­ki­jöi­den ja asian­tun­ti­joi­den yhteis­työllä. Parhaat ratkai­sut synty­vät huolel­li­sella valmis­te­lulla ja tutkit­tuun tietoon perus­tuen. Vanhuk­set ansait­se­vat vain parasta.

Väli­ky­sy­mys vanhus­ten hoidon tilasta 6.2.2019
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe, Mia Laiho

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content