Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Nyt on oikea aika raken­taa yrit­tä­jä­myön­teistä yhteis­kun­taa

Nyt on oikea aika raken­taa yrit­tä­jä­myön­teistä yhteis­kun­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet 2023

Hyvin­vointi syntyy vain työn­teosta ja yrit­tä­mi­sestä. Siksi kokoo­mus haluaa raken­taa Suomea, jossa yrit­tä­jällä on mahdol­li­suus ottaa riskiä, onnis­tua ja epäon­nis­tua, kasvat­taa yritys­tään ja palkata ihmi­siä töihin.

Haluamme, että Suomessa ihmi­sillä on mahdol­li­suus vauras­tua omalla osaa­mi­sella, ahke­ruu­della, työn­teolla ja yrit­tä­mi­sellä. Kokoo­muk­sen mielestä yrit­tä­jyys kuuluu itsei­sar­voi­sesti toimi­vaan yhteis­kun­taan, mutta yrit­tä­jät myös mahdol­lis­ta­vat laajat hyvin­voin­ti­pal­ve­lumme.

Suomessa on väes­töön suhteu­tet­tuna vähem­män yrityk­siä kuin Euroo­passa keski­mää­rin. Suomen yritys­ra­kenne on painot­tu­nut pieny­ri­tyk­siin ja pk-yritys­ten osuus vien­nistä on vertai­lu­maita pienempi. Yritys­ten luku­määrä on kasva­nut 2000-luvulla, mutta työnan­ta­jay­rit­tä­jien määrä on kuiten­kin pysy­nyt paikal­laan. Erityi­sen kipeästi Suomi tarvit­see­kin kasvu­ha­kui­sia yrityk­siä.

Kokoo­muk­sen mielestä tule­van halli­tuk­sen tulee aset­taa yrit­tä­jyys­ta­voite. Kokoo­mus ottaisi Suomen tavoit­teeksi työnan­ta­jay­ri­tys­ten määrän kasvat­ta­mi­nen 90 000:sta 100 000:een ja 10-250 henki­löä työl­lis­tä­vien yritys­ten määrän 20 000:sta 25 000:een. Määräl­li­nen tavoite ei ratkaise kaik­kea, mutta ohjaa kysy­mään oikeita kysy­myk­siä: millai­nen maa Suomi on innos­tu­neelle yrit­tä­jälle?

Rinteen-Mari­nin halli­tus ei ole kunnos­tau­tu­nut yrit­tä­jät huomioi­vassa poli­tii­kassa. Yrit­tä­jät eivät kaipaa yhteis­kun­nalta tukia, vaan kannus­ta­vaa, kilpai­lu­ky­kyistä ja enna­koi­ta­vaa toimin­taym­pä­ris­töä. Toimin­taym­pä­ris­töä raken­ne­taan niin vero­tuk­sen, työmark­ki­noi­den, luvi­tuk­sen, kuin ylei­sen kilpai­lu­po­li­tii­kan keinoin. Suomen on oltava maa, jossa saa yrit­tää ja onnis­tua. Jos yrit­tä­mi­sen riskit joskus reali­soi­tu­vat, on epäon­ni­silla yrit­tä­jillä oltava mahdol­li­suus uuteen alkuun.

Kokoo­mus haluaa raken­taa yhteis­kun­taa, jossa yhteis­kunta ei toimi estä­jänä vaan mahdol­lis­ta­jana. Poli­tiik­kaa suun­ni­tel­taessa on aktii­vi­sesti kysyt­tävä, miten tämä vaikut­taa yrit­tä­jiin ja millai­nen maa Suomi on innos­tu­neelle yrit­tä­jälle.

Kokoo­mus on jo usei­den vaalien alla julkais­sut erik­seen tavoit­teensa yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi. Tällä haluamme osoit­taa arvos­tus­tamme yrit­tä­jille ja heidän teke­mäl­leen työlle. Seuraa­villa 10 teesillä Kokoo­mus raken­taisi yrit­tä­jä­myön­teistä yhteis­kun­taa.

1. Tehdään sosi­aa­li­tur­vasta työhön ja yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­vaa

 • Uudis­te­taan perus­tur­vaa kannus­ta­vam­paan ja velvoit­ta­vam­paan suun­taan. 
 • Lyhen­ne­tään ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kestoa ja porras­te­taan ansio­si­don­nai­sen taso, jotta työn vastaa­not­ta­mi­nen olisi kannat­ta­vam­paa. Laajen­ne­taan samalla ansio­si­don­nai­nen kaikille työs­sä­oloeh­don täyt­tä­ville.
 • Paran­ne­taan yritys­ten työvoi­man saata­vuutta teke­mällä lyhyem­pien­kin työkeik­ko­jen vastaa­not­ta­mi­nen houkut­te­le­vam­maksi. 
 • Varmis­te­taan, että perhe­va­pai­siin ja lasten sairas­ta­mi­seen liit­ty­vät kustan­nuk­set eivät kohtuut­to­masti rasita pien­ten lasten vanhem­pia työl­lis­tä­viä yrityk­siä ja tavoi­tel­laan sitä, että osa sairaan lapsen hoita­mi­sen kustan­nuk­sista siir­tyisi yrityk­siltä yhteis­kun­nalle. 
 • Huoleh­di­taan yrit­tä­jien sosi­aa­li­tur­vasta. Kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­mal­lissa jous­ta­vaan ja kannus­ta­vaan perus­tur­vaan olisi­vat oikeu­tet­tuja myös itsensä työl­lis­tä­jät sekä pienet yksi­ny­rit­tä­jät. 

2. Edis­te­tään sopi­mi­sen vapautta kaikilla työpai­koilla

 • Laajen­ne­taan paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia pois­ta­malla lain­sää­dän­nöstä paikal­li­sen sopi­mi­sen kiel­toja. 
 • Muun muassa palkoista ja työajoista on oltava mahdol­lista sopia myös työeh­to­so­pi­muk­sista poik­kea­valla tavalla, jos työn­te­ki­jät ja työnan­taja yhdessä sopien näin halua­vat. 
 • Sopi­mi­sen kiel­lot vaikeut­ta­vat erityi­sesti järjes­täy­ty­mät­tö­mien työnan­ta­jay­ri­tys­ten toimin­taa.
 • Mahdol­lis­te­taan sopi­mi­nen myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi.
 • Edis­te­tään työrau­haa yhteis­kun­nassa.

3. Torju­taan yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen veron­ko­ro­tuk­set

 • Pide­tään huolta, ettei yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen vero­tus kiristy. 
 • Huoleh­di­taan, ettei yritys­toi­min­nan vero­tus ole pouk­koi­le­vaa. 
 • Siir­re­tään vero­tuk­sen pain­opiste työn­teosta ja yrit­tä­mi­sestä hait­toi­hin ja pääs­töi­hin.
 • Selvi­te­tään tarpeita ja keinoja yrit­tä­jyy­den ja riskin­o­ton vero­tuk­sen paran­ta­mi­seksi. 
 • Lope­te­taan julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­nen, jotta veron­ko­ro­tus­paine tule­vai­suu­dessa helpot­taa.

4. Huoleh­di­taan osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta 

 • Tehdään oppi­so­pi­muk­sesta yrit­tä­jille houkut­te­le­vampi vaih­toehto salli­malla palkan kehit­ty­mi­nen jous­ta­vam­min osaa­mi­sen kertyessä. 
 • Tiivis­te­tään yritys­ten ja oppi­lai­tos­ten yhteis­työtä ja jatke­taan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mistä. 
 • Helpo­te­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuutta ja luovu­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta. 
 • Keven­ne­tään kansain­vä­li­seen rekry­toin­tiin liit­ty­vää byro­kra­tiaa.
 • Anne­taan Suomessa korkea­kou­lu­tuk­sesta valmis­tu­neille pysyvä oles­ke­lu­lupa.
 • Aute­taan yrityk­siä kansain­vä­li­sen työvoi­man houkut­te­lussa ja varmis­te­taan, että Suomella on maine maana, johon halu­taan tulla töihin.

5. Edis­te­tään yritys­ten omis­ta­jan­vaih­dok­sia

 • Yli 40 000 ikään­ty­vää yrit­tä­jää haluaisi myydä yrityk­sensä tai tehdä suku­pol­ven­vaih­dok­sen seuraa­van kymme­nen vuoden aikana. Yritys­ten omis­ta­jan­vaih­dok­sia kannat­taa edis­tää, jotta toimiva yritys­toi­minta saa jatka­jan. 
 • Vakiin­nu­te­taan omis­ta­jan­vaih­dos­oh­jelma ja edis­te­tään omis­ta­jan­vaih­dos­toi­min­taa myös alueel­li­sella tasolla. 
 • Varmis­te­taan, että yritys­ten vero­koh­telu ei estä omis­ta­jan­vaih­dok­sia perheen sisällä eikä perheen ulko­puo­lelle. 
 • Selvi­te­tään vero­tuk­sel­li­sia keinoja helpot­taa yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dok­sia, jotta turva­taan yritys­toi­min­nan, inves­toin­tien ja työpaik­ko­jen jatku­vuus. Esimer­kiksi perin­tö­ve­ro­tuk­sessa on useita suku­pol­ven­vaih­dok­sia hanka­loit­ta­via ongel­mia, jotka pahim­mil­laan uhkaa­vat yritys­toi­min­nan jatku­vuutta.

6. Lisä­tään reilua kilpai­lua

 • Jatke­taan normin­pur­ku­työtä, lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista ja toteu­te­taan yhden luukun peri­aate elin­kei­no­toi­min­nan, työpaik­ko­jen luomi­sen ja alku­tuo­tan­non toimin­tae­del­ly­tys­ten edis­tä­mi­seksi. 
 • Tempoi­le­vaa lain­sää­dän­töä ja kansal­lista ylisään­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa pitää vält­tää. 
 • Pois­te­taan yritys­ten väli­sen kilpai­lun esteitä ja avataan mark­ki­noita. 
 • Päivi­te­tään hankin­ta­la­kia ja kiin­ni­te­tään erityistä huomiota julki­so­mis­teis­ten “in house”-yhtiöiden toimin­nan ongel­mal­li­seen laaje­ne­mi­seen, jotta reilu kilpailu toteu­tuu.
 • Vahvis­te­taan kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton resurs­seja kilpai­lua vahin­goit­ta­van toimin­nan valvo­mi­seen.

7. Huomioi­daan mikro­y­ri­tyk­set ja yksi­ny­rit­tä­jät

 • Yrityk­sistä 93 prosent­tia on alle 10 hengen yrityk­siä eli mikro­y­ri­tyk­siä. Yhä useampi valit­see harjoit­taa ammat­ti­aan yksi­ny­rit­tä­jänä. Tähän jouk­koon kuuluu kasva­via ja menes­ty­viä yrityk­siä, mutta myös lukui­sia yrit­tä­jiä, joilla on huoli toimeen­tu­los­taan. 
 • Säily­te­tään yrit­tä­jä­vä­hen­nys, joka on tärkeä kannus­tin muille yhtiö­muo­doille kuin osakeyh­tiöille ja auttaa erityi­sesti pieny­rit­tä­jiä. 
 • Kehi­te­tään yrit­tä­jien eläke­jär­jes­tel­mää yrit­tä­jiä kuul­len ja erityi­sesti pieni­tu­loi­set yrit­tä­jät huomioi­den.

8. Otetaan yrityk­set mukaan ratkai­se­maan sote-palve­lui­den ongel­mia

 • Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon haas­tei­den ratko­mi­seen tarvi­taan mukaan alan yrityk­set ja niiden osaa­mi­nen. 
 • Toteu­te­taan sote-uudis­tuk­sen korjaus­sarja ja vähen­ne­tään rajoit­teita, jotka pakot­ta­vat hyvin­voin­tia­lueita yllä­pi­tä­mään omaa palve­lu­tuo­tan­toa. 
 • Anne­taan ihmi­sille laajem­mat mahdol­li­suu­det valita palve­lun­tuot­taja. 
 • Peru­taan nyky­hal­li­tuk­sen yksi­tyi­sen hoidon Kela-korvauk­siin teke­mät leik­kauk­set. Näin edis­te­tään ihmis­ten valin­nan­va­pautta ja sote-alan yrit­tä­jyyttä. 
 • Paran­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nystä pysy­västi, jotta kynnys ostaa kotiin palve­luita piene­nee ja toteu­te­taan senio­rien koro­tettu koti­ta­lous­vä­hen­nys.

9. Huoleh­di­taan suju­vasta liiken­teestä, logis­tii­kasta ja puhtaan ener­gian saata­vuu­desta

 • Yrityk­set tarvit­se­vat toimi­via yhteyk­siä Suomen sisällä ja Suomesta maail­malle. 
 • Lyhen­ne­tään tie- ja rata­ver­kon korjaus­vel­kaa ja panos­te­taan erityi­sesti elin­kei­noe­lä­mällä ja työmat­ka­lii­ken­teelle tärkeim­piin yhteys­vä­lei­hin. 
 • Kehi­te­tään meri- ja lento­yh­teyk­siä Suomesta maail­malle. 
 • Varmis­te­taan, että kohtuu­hin­taista, koti­maista ja puhdasta sähköä on riit­tä­västi yritys­ten tarpei­siin. 

10. Mahdol­lis­te­taan yritys­ten ja yrit­tä­jän uusi alku

 • Elin­kel­poi­sen yrityk­sen konkurs­siin pääty­mi­siä on estet­tävä uudis­ta­malla yritys­sa­nee­raus­me­net­te­lyä toimi­vak­sin väyläksi yritys­toi­min­nan terveh­dyt­tä­mi­seksi.
 • Sanee­rauk­seen pääsyä tulee helpot­taa ja raken­taa pikay­ri­tys­sa­nee­raus­me­net­tely. Mikäli yritys kuiten­kin päätyy konkurs­siin, haluamme, että rehel­li­nen yrit­täjä pääsee myös konkurs­sin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. 
 • Esimer­kiksi viran­omais­pro­ses­seja tulee uudis­taa niin, että konkurssi ei estä viran­omais­re­kis­te­rei­hin pääsyä tai elin­kei­no­lu­van saamista. 
 • Vanhan liike­toi­min­nan velat eivät saa estää uuden liike­toi­min­nan aloit­ta­mista. Erilai­sia maksu­ky­vyt­tö­myys­ti­lan­teita koske­via menet­te­lyjä tulee kehit­tää edel­leen yhä jous­ta­vam­miksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

2.3.2023

Reilum­man kilpai­lun Suomi

Toimi­vat ja kilpai­lul­li­set mark­ki­nat ovat kansa­lai­sen paras suoja palve­lui­den ja tuot­tei­den heik­koa laatua ja ylikor­keita hintoja vastaan. Hyvin toimi­vat mark­ki­nat lisää­vät hyvin­voin­tia ja suju­voit­ta­vat arkea.

Skip to content