Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män on julkais­sut ?Normi­tal­koot ? järke­vim­millä normeilla työtä ja talous­kas­vua? ? kannan­o­ton, jossa esitel­lään 30 toimen­pi­dettä yritys­ten hallin­nol­li­sen taakan keven­tä­mi­seksi, lupa­by­ro­kra­tian vähen­tä­mi­seksi ja raken­ta­mista koske­vien määräys­ten keven­tä­mi­seksi.

Lataa normi­pa­peri tästä.

Normi­kan­nan­otto on valmis­teltu kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Eero Suuta­rin johdolla.

Lupa­by­ro­kra­tian keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää viran­omais­ten vali­tusoi­keu­den rajoit­ta­mista tois­ten viran­omais­ten ratkai­sui­hin ja käsit­te­ly­ta­kuun käyt­töön­ot­toa. Raken­ta­mi­sen sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi esite­tään kaupan suuryk­sik­kö­jen pinta-alara­joi­tuk­sen nosta­mista 3500 neliö­met­riin ja nykyi­sen kaltai­sesta väes­tön­suo­ja­ti­lo­jen raken­ta­mis­vel­voit­teesta luopu­mista.

Päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loa­jat esite­tään vapau­tet­ta­vaksi alueel­li­sen kokei­lun avulla.

Matkailu- ja ravin­tola-alan sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää ravin­to­loi­den jatkoai­ka­lu­vista luopu­mista ja aukio­loai­ko­jen säätä­mistä vapaiksi. Pien­pa­ni­moi­den toimin­nan tuke­mi­seksi pien­pa­ni­mon määri­telmä tulisi nostaa EU:n salli­maan 20 miljoo­nan litran vuosi­tuo­tan­to­mää­rään ja salli­malla pani­moille omien tuot­tei­densa vähit­täis­myynti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content