Kokoomus.fi
Normi­kan­nanotto: Ravin­to­loiden aukio­loajat vapau­tettava ja pienpa­ni­moiden vähit­täis­myynti sallittava!

Normi­kan­nanotto: Ravin­to­loiden aukio­loajat vapau­tettava ja pienpa­ni­moiden vähit­täis­myynti sallittava!

Julkaistu: 11.2.15 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän on julkaissut ?Normi­talkoot ? järke­vim­millä normeilla työtä ja talous­kasvua? ? kannanoton, jossa esitellään 30 toimen­pi­dettä yritysten hallin­nol­lisen taakan keven­tä­mi­seksi, lupaby­ro­kratian vähen­tä­mi­seksi ja raken­ta­mista koskevien määräysten keven­tä­mi­seksi.

Lataa normi­paperi tästä.

Normi­kan­nanotto on valmis­teltu kansan­edustaja, Kokoo­muksen yrittä­jyys­val­tuus­kunnan puheen­johtaja Eero Suutarin johdolla.

Lupaby­ro­kratian keven­tä­mi­seksi Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä esittää viran­omaisten valitusoi­keuden rajoit­ta­mista toisten viran­omaisten ratkai­suihin ja käsit­te­ly­takuun käyttöön­ottoa. Raken­ta­misen sääntelyn keven­tä­mi­seksi esitetään kaupan suuryk­sik­köjen pinta-alara­joi­tuksen nosta­mista 3500 neliö­metriin ja nykyisen kaltai­sesta väestön­suo­ja­ti­lojen raken­ta­mis­vel­voit­teesta luopu­mista.

Päivit­täis­ta­va­ra­kaupan ja parturi-kampaa­moiden aukio­loajat esitetään vapau­tet­ta­vaksi alueel­lisen kokeilun avulla.

Matkailu- ja ravintola-alan sääntelyn keven­tä­mi­seksi Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä esittää ravin­to­loiden jatkoai­ka­lu­vista luopu­mista ja aukio­loai­kojen säätä­mistä vapaiksi. Pienpa­ni­moiden toiminnan tukemi­seksi pienpa­nimon määri­telmä tulisi nostaa EU:n sallimaan 20 miljoonan litran vuosi­tuo­tan­to­määrään ja salli­malla panimoille omien tuottei­densa vähit­täis­myynti.


Kokoomus.fi