Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män on julkais­sut ?Normi­tal­koot ? järke­vim­millä normeilla työtä ja talous­kas­vua? ? kannan­o­ton, jossa esitel­lään 30 toimen­pi­dettä yritys­ten hallin­nol­li­sen taakan keven­tä­mi­seksi, lupa­by­ro­kra­tian vähen­tä­mi­seksi ja raken­ta­mista koske­vien määräys­ten keven­tä­mi­seksi.

Lataa normi­pa­peri tästä.

Normi­kan­nan­otto on valmis­teltu kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Eero Suuta­rin johdolla.

Lupa­by­ro­kra­tian keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää viran­omais­ten vali­tusoi­keu­den rajoit­ta­mista tois­ten viran­omais­ten ratkai­sui­hin ja käsit­te­ly­ta­kuun käyt­töön­ot­toa. Raken­ta­mi­sen sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi esite­tään kaupan suuryk­sik­kö­jen pinta-alara­joi­tuk­sen nosta­mista 3500 neliö­met­riin ja nykyi­sen kaltai­sesta väes­tön­suo­ja­ti­lo­jen raken­ta­mis­vel­voit­teesta luopu­mista.

Päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loa­jat esite­tään vapau­tet­ta­vaksi alueel­li­sen kokei­lun avulla.

Matkailu- ja ravin­tola-alan sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää ravin­to­loi­den jatkoai­ka­lu­vista luopu­mista ja aukio­loai­ko­jen säätä­mistä vapaiksi. Pien­pa­ni­moi­den toimin­nan tuke­mi­seksi pien­pa­ni­mon määri­telmä tulisi nostaa EU:n salli­maan 20 miljoo­nan litran vuosi­tuo­tan­to­mää­rään ja salli­malla pani­moille omien tuot­tei­densa vähit­täis­myynti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content