Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Julkaistu: 11.02.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män on julkais­sut ?Normi­tal­koot ? järke­vim­millä normeilla työtä ja talous­kas­vua? ? kannan­o­ton, jossa esitel­lään 30 toimen­pi­dettä yritys­ten hallin­nol­li­sen taakan keven­tä­mi­seksi, lupa­by­ro­kra­tian vähen­tä­mi­seksi ja raken­ta­mista koske­vien määräys­ten keven­tä­mi­seksi.

Lataa normi­pa­peri tästä.

Normi­kan­nan­otto on valmis­teltu kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Eero Suuta­rin johdolla.

Lupa­by­ro­kra­tian keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää viran­omais­ten vali­tusoi­keu­den rajoit­ta­mista tois­ten viran­omais­ten ratkai­sui­hin ja käsit­te­ly­ta­kuun käyt­töön­ot­toa. Raken­ta­mi­sen sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi esite­tään kaupan suuryk­sik­kö­jen pinta-alara­joi­tuk­sen nosta­mista 3500 neliö­met­riin ja nykyi­sen kaltai­sesta väes­tön­suo­ja­ti­lo­jen raken­ta­mis­vel­voit­teesta luopu­mista.

Päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loa­jat esite­tään vapau­tet­ta­vaksi alueel­li­sen kokei­lun avulla.

Matkailu- ja ravin­tola-alan sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää ravin­to­loi­den jatkoai­ka­lu­vista luopu­mista ja aukio­loai­ko­jen säätä­mistä vapaiksi. Pien­pa­ni­moi­den toimin­nan tuke­mi­seksi pien­pa­ni­mon määri­telmä tulisi nostaa EU:n salli­maan 20 miljoo­nan litran vuosi­tuo­tan­to­mää­rään ja salli­malla pani­moille omien tuot­tei­densa vähit­täis­myynti.