Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Normi­kan­nan­otto: Ravin­to­loi­den aukio­loa­jat vapau­tet­tava ja pien­pa­ni­moi­den vähit­täis­myynti sallit­tava!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män on julkais­sut ?Normi­tal­koot ? järke­vim­millä normeilla työtä ja talous­kas­vua? ? kannan­o­ton, jossa esitel­lään 30 toimen­pi­dettä yritys­ten hallin­nol­li­sen taakan keven­tä­mi­seksi, lupa­by­ro­kra­tian vähen­tä­mi­seksi ja raken­ta­mista koske­vien määräys­ten keven­tä­mi­seksi.

Lataa normi­pa­peri tästä.

Normi­kan­nan­otto on valmis­teltu kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Eero Suuta­rin johdolla.

Lupa­by­ro­kra­tian keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää viran­omais­ten vali­tusoi­keu­den rajoit­ta­mista tois­ten viran­omais­ten ratkai­sui­hin ja käsit­te­ly­ta­kuun käyt­töön­ot­toa. Raken­ta­mi­sen sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi esite­tään kaupan suuryk­sik­kö­jen pinta-alara­joi­tuk­sen nosta­mista 3500 neliö­met­riin ja nykyi­sen kaltai­sesta väes­tön­suo­ja­ti­lo­jen raken­ta­mis­vel­voit­teesta luopu­mista.

Päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loa­jat esite­tään vapau­tet­ta­vaksi alueel­li­sen kokei­lun avulla.

Matkailu- ja ravin­tola-alan sään­te­lyn keven­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää ravin­to­loi­den jatkoai­ka­lu­vista luopu­mista ja aukio­loai­ko­jen säätä­mistä vapaiksi. Pien­pa­ni­moi­den toimin­nan tuke­mi­seksi pien­pa­ni­mon määri­telmä tulisi nostaa EU:n salli­maan 20 miljoo­nan litran vuosi­tuo­tan­to­mää­rään ja salli­malla pani­moille omien tuot­tei­densa vähit­täis­myynti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content