Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu:

Tänään Niinis­tön aamu­kym­me­neltä pitä­mässä tiedo­tus­ti­lai­suu­desta esimer­kiksi ilmoi­tet­tiin Suoma­lai­set teot ja tähdet Narink­ka­to­rilla -tapah­tu­masta. Ilmai­nen ulkoil­ma­ta­pah­tuma järjes­te­tään perjan­taina 3. helmi­kuuta. Ketkä nouse­vat lavalla, mitä tekoja tilai­suu­dessa esitel­lään? Tästä tiedo­tamme vielä myöhem­min.

Niinis­tön kampan­jassa suoma­lai­set teot ovat olleet näyt­tä­västi esillä. Loppu­kam­pan­jan­kin ajan uusi suoma­lai­nen teko esitel­lään joka päivä!

Myös Ympäri Suomen pyöri­vät Café Niinis­töt pitä­vät kampan­ja­rat­taat jatku­vasti liik­keellä. Kahvi­loita on ollut auki vaali­kam­pan­jan aikana lähes 200 kappa­letta. Nuoret kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen ja Lasse Männistö puoles­taan kier­tä­vät jo ensim­mäi­sellä kier­rok­sella runsaasti huomiota saaneen Pahvi-Saulin kanssa Lapissa ja Kainuussa 24?26.1. Myös Café Niinistö -rekka jatkaa kier­ros­taan 26.1.

Unoh­taa ei toki sovi satoja vapaa­eh­tois­ten järjes­tä­miä tempauk­sia ympäri Suomen.

Myös ehdo­kas kier­tää, mutta myös tele­vi­sio­ten­tit sekä haas­tat­te­lut vievät paljon aikaa.

Kier­tue­pai­kat:

Sauli Niinistö vierai­lee ennen toisen kier­rok­sen äänes­tys­päi­vää aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla tämän­het­ki­sen tiedon mukaan. Muutok­set ovat mahdol­li­sia ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­nen aika­taulu tarken­tuu paria päivää ennen tilai­suutta. Ajan­ta­sai­set tiedot: www.niinisto.fi

  • TI 24.1. Oulu
  • KE 25.1. Suoma­lai­sen teon julkis­tus myöhem­min ilmoi­tet­ta­vassa paikassa
  • LA 28.1. Tampere
  • LA 28.1. Espoo
  • MA 30.1. Jyväs­kylä
  • PE 3.2. Lahti
  • LA 4.2. Vantaa
  • LA 4.2. Helsinki

Erityistä:

Toki loppu­ki­rin varalle pitää jättää myös pieniä yllä­tyk­siä? Niistä tiedo­tamme erik­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content