Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu:

Tänään Niinis­tön aamu­kym­me­neltä pitä­mässä tiedo­tus­ti­lai­suu­desta esimer­kiksi ilmoi­tet­tiin Suoma­lai­set teot ja tähdet Narink­ka­to­rilla -tapah­tu­masta. Ilmai­nen ulkoil­ma­ta­pah­tuma järjes­te­tään perjan­taina 3. helmi­kuuta. Ketkä nouse­vat lavalla, mitä tekoja tilai­suu­dessa esitel­lään? Tästä tiedo­tamme vielä myöhem­min.

Niinis­tön kampan­jassa suoma­lai­set teot ovat olleet näyt­tä­västi esillä. Loppu­kam­pan­jan­kin ajan uusi suoma­lai­nen teko esitel­lään joka päivä!

Myös Ympäri Suomen pyöri­vät Café Niinis­töt pitä­vät kampan­ja­rat­taat jatku­vasti liik­keellä. Kahvi­loita on ollut auki vaali­kam­pan­jan aikana lähes 200 kappa­letta. Nuoret kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen ja Lasse Männistö puoles­taan kier­tä­vät jo ensim­mäi­sellä kier­rok­sella runsaasti huomiota saaneen Pahvi-Saulin kanssa Lapissa ja Kainuussa 24?26.1. Myös Café Niinistö -rekka jatkaa kier­ros­taan 26.1.

Unoh­taa ei toki sovi satoja vapaa­eh­tois­ten järjes­tä­miä tempauk­sia ympäri Suomen.

Myös ehdo­kas kier­tää, mutta myös tele­vi­sio­ten­tit sekä haas­tat­te­lut vievät paljon aikaa.

Kier­tue­pai­kat:

Sauli Niinistö vierai­lee ennen toisen kier­rok­sen äänes­tys­päi­vää aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla tämän­het­ki­sen tiedon mukaan. Muutok­set ovat mahdol­li­sia ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­nen aika­taulu tarken­tuu paria päivää ennen tilai­suutta. Ajan­ta­sai­set tiedot: www.niinisto.fi

  • TI 24.1. Oulu
  • KE 25.1. Suoma­lai­sen teon julkis­tus myöhem­min ilmoi­tet­ta­vassa paikassa
  • LA 28.1. Tampere
  • LA 28.1. Espoo
  • MA 30.1. Jyväs­kylä
  • PE 3.2. Lahti
  • LA 4.2. Vantaa
  • LA 4.2. Helsinki

Erityistä:

Toki loppu­ki­rin varalle pitää jättää myös pieniä yllä­tyk­siä? Niistä tiedo­tamme erik­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content