Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

Julkaistu:

Tänään Niinis­tön aamu­kym­me­neltä pitä­mässä tiedo­tus­ti­lai­suu­desta esimer­kiksi ilmoi­tet­tiin Suoma­lai­set teot ja tähdet Narink­ka­to­rilla -tapah­tu­masta. Ilmai­nen ulkoil­ma­ta­pah­tuma järjes­te­tään perjan­taina 3. helmi­kuuta. Ketkä nouse­vat lavalla, mitä tekoja tilai­suu­dessa esitel­lään? Tästä tiedo­tamme vielä myöhem­min.

Niinis­tön kampan­jassa suoma­lai­set teot ovat olleet näyt­tä­västi esillä. Loppu­kam­pan­jan­kin ajan uusi suoma­lai­nen teko esitel­lään joka päivä!

Myös Ympäri Suomen pyöri­vät Café Niinis­töt pitä­vät kampan­ja­rat­taat jatku­vasti liik­keellä. Kahvi­loita on ollut auki vaali­kam­pan­jan aikana lähes 200 kappa­letta. Nuoret kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen ja Lasse Männistö puoles­taan kier­tä­vät jo ensim­mäi­sellä kier­rok­sella runsaasti huomiota saaneen Pahvi-Saulin kanssa Lapissa ja Kainuussa 24?26.1. Myös Café Niinistö -rekka jatkaa kier­ros­taan 26.1.

Unoh­taa ei toki sovi satoja vapaa­eh­tois­ten järjes­tä­miä tempauk­sia ympäri Suomen.

Myös ehdo­kas kier­tää, mutta myös tele­vi­sio­ten­tit sekä haas­tat­te­lut vievät paljon aikaa.

Kier­tue­pai­kat:

Sauli Niinistö vierai­lee ennen toisen kier­rok­sen äänes­tys­päi­vää aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla tämän­het­ki­sen tiedon mukaan. Muutok­set ovat mahdol­li­sia ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­nen aika­taulu tarken­tuu paria päivää ennen tilai­suutta. Ajan­ta­sai­set tiedot: www.niinisto.fi

  • TI 24.1. Oulu
  • KE 25.1. Suoma­lai­sen teon julkis­tus myöhem­min ilmoi­tet­ta­vassa paikassa
  • LA 28.1. Tampere
  • LA 28.1. Espoo
  • MA 30.1. Jyväs­kylä
  • PE 3.2. Lahti
  • LA 4.2. Vantaa
  • LA 4.2. Helsinki

Erityistä:

Toki loppu­ki­rin varalle pitää jättää myös pieniä yllä­tyk­siä? Niistä tiedo­tamme erik­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content