• FI
 • SV
 • MENU
  Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen
  Twiittaa

  Niinis­tön kampanja levit­täy­tyy ympäri Suomen

  Julkaistu: 24.01.2012 Uncategorized

  Tänään Niinis­tön aamu­kym­me­neltä pitä­mässä tiedo­tus­ti­lai­suu­desta esimer­kiksi ilmoi­tet­tiin Suoma­lai­set teot ja tähdet Narink­ka­to­rilla -tapah­tu­masta. Ilmai­nen ulkoil­ma­ta­pah­tuma järjes­te­tään perjan­taina 3. helmi­kuuta. Ketkä nouse­vat lavalla, mitä tekoja tilai­suu­dessa esitel­lään? Tästä tiedo­tamme vielä myöhem­min.

  Niinis­tön kampan­jassa suoma­lai­set teot ovat olleet näyt­tä­västi esillä. Loppu­kam­pan­jan­kin ajan uusi suoma­lai­nen teko esitel­lään joka päivä!

  Myös Ympäri Suomen pyöri­vät Café Niinis­töt pitä­vät kampan­ja­rat­taat jatku­vasti liik­keellä. Kahvi­loita on ollut auki vaali­kam­pan­jan aikana lähes 200 kappa­letta. Nuoret kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen ja Lasse Männistö puoles­taan kier­tä­vät jo ensim­mäi­sellä kier­rok­sella runsaasti huomiota saaneen Pahvi-Saulin kanssa Lapissa ja Kainuussa 24?26.1. Myös Café Niinistö -rekka jatkaa kier­ros­taan 26.1.

  Unoh­taa ei toki sovi satoja vapaa­eh­tois­ten järjes­tä­miä tempauk­sia ympäri Suomen.

  Myös ehdo­kas kier­tää, mutta myös tele­vi­sio­ten­tit sekä haas­tat­te­lut vievät paljon aikaa.

  Kier­tue­pai­kat:

  Sauli Niinistö vierai­lee ennen toisen kier­rok­sen äänes­tys­päi­vää aina­kin seuraa­villa paik­ka­kun­nilla tämän­het­ki­sen tiedon mukaan. Muutok­set ovat mahdol­li­sia ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­nen aika­taulu tarken­tuu paria päivää ennen tilai­suutta. Ajan­ta­sai­set tiedot: www.niinisto.fi

  • TI 24.1. Oulu
  • KE 25.1. Suoma­lai­sen teon julkis­tus myöhem­min ilmoi­tet­ta­vassa paikassa
  • LA 28.1. Tampere
  • LA 28.1. Espoo
  • MA 30.1. Jyväs­kylä
  • PE 3.2. Lahti
  • LA 4.2. Vantaa
  • LA 4.2. Helsinki

  Erityistä:

  Toki loppu­ki­rin varalle pitää jättää myös pieniä yllä­tyk­siä? Niistä tiedo­tamme erik­seen.