Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Muutok­sia Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kans­lian henki­lös­tössä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan 23.6.2014 edus­kun­ta­ryh­män pääsih­tee­riksi valtio­tie­teen mais­teri Laura Riss­a­sen, 38. Rissa­nen on toimi­nut viimeksi liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen erityi­sa­vus­ta­jana. Riss­a­sen tehtävä jatkuu vaali­kau­den loppuun asti.

Ryhmä­kans­lian nykyi­nen pääsih­teeri Sami Paatero siir­tyy liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon valtio­sih­tee­riksi 25.6. alkaen.

Edus­kun­ta­ryhmä päätti jatkaa poliit­ti­sen sihtee­rin Ville Valko­sen työsuh­detta 31.12.2014 asti. Poliit­ti­nen sihteeri Emma Hanno­nen on nykyi­sen tehtä­vänsä ohella valittu päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin edus­kunta-avus­ta­jaksi.

Talous­po­liit­ti­nen sihteeri, valtio­tie­teen mais­teri Laura Manni­nen siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Poliit­ti­nen sihteeri, oikeus­tie­teen yliop­pi­las Ville Sipi­läi­nen siir­tyy sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn erityi­sa­vus­ta­jaksi 25.6. alkaen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content