Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mtv3 Netti­ko­lumni: Halli­tus vakaut­taa julki­sen talou­den

Mtv3 Netti­ko­lumni: Halli­tus vakaut­taa julki­sen talou­den

Julkaistu:

Viimei­sin finans­si­kriisi ja lama synnyt­ti­vät valtion tulo­jen ja meno­jen välille noin kahdek­san miljar­din euron aukon. Emme voi elää velaksi. Tämän vuoksi halli­tuk­sen on tehtävä myös vaikeita ratkai­suja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan vahvis­ta­mi­seksi.

Valtion­ta­lou­den suhteen halli­tuk­sen tavoite on yksi­se­lit­tei­nen: valtion velka­suhde kään­ne­tään selke­ään laskuun. Tämän saavut­ta­mi­seksi halli­tus­oh­jel­maan sisäl­tyy 2,5 miljar­din euron sopeu­tus­toi­met. Jos nyt pääte­tyt sopeu­tus­toi­met eivät riitä velka­suh­teen tait­ta­mi­seen, teemme uusia toimia.

Sopeu­tus tarkoit­taa käytän­nössä, että halli­tus leik­kaa joita­kin menoja ja korot­taa joita­kin veroja. Miksi? Siksi, että Suomi olisi vahvan julki­sen talou­den maa ja vahva hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, jonka tule­vai­suu­teen sekä kansa­lai­set että yrityk­set voivat luot­taa. Emme hyväksy sitä, että omaa löpe­ryyt­tämme tai itseämme sääs­tääk­semme jättäi­simme vaikeat päätök­set teke­mättä tai antai­simme Suomen ajau­tua hallit­se­mat­to­man talous­ke­hi­tyk­sen uralle.

Leik­kauk­set kosket­ta­vat aina jota­kuta, vero­jen koro­tuk­set on aina jonkun makset­tava. Vaikka ratkai­sut eivät ole aina mielek­käitä tai help­poja, ne on tehtävä suoma­lais­ten tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi.

Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että merkit­tä­vistä sopeu­tus­toi­mista huoli­matta työn vero­tus ei kiristy. Tämä on tärkeä paalu­tus, koska Suomen hyvin­voin­nin perus­tana on suoma­lai­nen työ. Maatamme on raken­net­tava niin, että inno­vaa­tiot kannat­taa jalos­taa yritys­toi­min­naksi ja työksi nime­no­maan täällä Suomessa. Meidän on pidet­tävä huolta suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vystä sekä siitä, että työn­teko on aina jokai­selle palkit­se­vaa ja kannat­ta­vaa.

Valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen lisäksi halli­tuk­sen on kyet­tävä ratkai­se­maan koko julki­sen talou­den kestä­vyys­vaje. Työtä­te­ke­vien suoma­lais­ten veroilla ei jatkossa kyetä rahoit­ta­maan nykyi­siä palve­luja ja tulon­siir­toja. Tämän vuoksi tarvit­semme rohkeita raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Näistä tärkeim­piä ovat suoma­lais­ten työurien piden­tä­mi­nen ja entistä rohkeampi kunta­uu­dis­tus.

Työuria on kyet­tävä piden­tä­mään niin alusta, keskeltä kuin lopus­ta­kin. Halli­tus toteut­taa yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa pitkä­jän­tei­sen ratkai­sun työuriemme piden­tä­mi­seksi, työelä­ke­jär­jes­tel­män rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seksi ja riit­tä­vän eläke­tur­van varmis­ta­mi­seksi.

Kunta­uu­dis­tuk­sen perim­mäi­senä tavoit­teena taas on turvata jokai­sen kansa­lai­sen laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut kestä­vällä tavalla. Halli­tus­oh­jel­maan kirja­tun uudis­tuk­sen päämää­ränä on vahvoi­hin perus­kun­tiin perus­tuva elin­voi­mai­nen kunta­ra­kenne, joka turvaa kunta­lais­ten perus­pal­ve­lut.

Menes­tyvä Suomi perus­tuu kannus­ta­vuu­den, sivis­tyk­sen, suvait­se­vai­suu­den ja välit­tä­mi­sen arvoille. Halli­tus sitou­tuu teke­mään töitä sen eteen, että Suomen julki­sen talou­den rahoi­tus­pohja turva­taan, Suomeen luodaan uutta työtä, kestä­vää kasvua. Samalla vähen­ne­tään köyhyyttä ja eriar­voi­suutta ja huoleh­di­taan kaik­kein heikoim­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content