Mtv3 Netti­ko­lumni: Hallitus vakauttaa julkisen talouden – kokoomus.fi
MENU
Mtv3 Netti­ko­lumni: Hallitus vakauttaa julkisen talouden

Mtv3 Netti­ko­lumni: Hallitus vakauttaa julkisen talouden

Julkaistu: 08.07.2011 Uncategorized

Viimeisin finans­si­kriisi ja lama synnyt­tivät valtion tulojen ja menojen välille noin kahdeksan miljardin euron aukon. Emme voi elää velaksi. Tämän vuoksi halli­tuksen on tehtävä myös vaikeita ratkaisuja hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tus­pohjan vahvis­ta­mi­seksi.

Valtion­ta­louden suhteen halli­tuksen tavoite on yksise­lit­teinen: valtion velka­suhde käännetään selkeään laskuun. Tämän saavut­ta­mi­seksi halli­tus­oh­jelmaan sisältyy 2,5 miljardin euron sopeu­tus­toimet. Jos nyt päätetyt sopeu­tus­toimet eivät riitä velka­suhteen taitta­miseen, teemme uusia toimia.

Sopeutus tarkoittaa käytän­nössä, että hallitus leikkaa joitakin menoja ja korottaa joitakin veroja. Miksi? Siksi, että Suomi olisi vahvan julkisen talouden maa ja vahva hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, jonka tulevai­suuteen sekä kansa­laiset että yritykset voivat luottaa. Emme hyväksy sitä, että omaa löperyyt­tämme tai itseämme säästääk­semme jättäi­simme vaikeat päätökset tekemättä tai antai­simme Suomen ajautua hallit­se­mat­toman talous­ke­hi­tyksen uralle.

Leikkaukset kosket­tavat aina jotakuta, verojen korotukset on aina jonkun maksettava. Vaikka ratkaisut eivät ole aina mielek­käitä tai helppoja, ne on tehtävä suoma­laisten tulevai­suuden turvaa­mi­seksi.

Hallitus on sitou­tunut siihen, että merkit­tä­vistä sopeu­tus­toi­mista huoli­matta työn verotus ei kiristy. Tämä on tärkeä paalutus, koska Suomen hyvin­voinnin perustana on suoma­lainen työ. Maatamme on raken­nettava niin, että innovaatiot kannattaa jalostaa yritys­toi­min­naksi ja työksi nimenomaan täällä Suomessa. Meidän on pidettävä huolta suoma­laisen työn kilpai­lu­ky­vystä sekä siitä, että työnteko on aina jokai­selle palkit­sevaa ja kannat­tavaa.

Valtion­ta­louden tasapai­not­ta­misen lisäksi halli­tuksen on kyettävä ratkai­semaan koko julkisen talouden kestä­vyysvaje. Työtä­te­kevien suoma­laisten veroilla ei jatkossa kyetä rahoit­tamaan nykyisiä palveluja ja tulon­siirtoja. Tämän vuoksi tarvit­semme rohkeita raken­teel­lisia uudis­tuksia. Näistä tärkeimpiä ovat suoma­laisten työurien piden­tä­minen ja entistä rohkeampi kunta­uu­distus.

Työuria on kyettävä piden­tämään niin alusta, keskeltä kuin lopus­takin. Hallitus toteuttaa yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa pitkä­jän­teisen ratkaisun työuriemme piden­tä­mi­seksi, työelä­ke­jär­jes­telmän rahoi­tuksen turvaa­mi­seksi ja riittävän eläke­turvan varmis­ta­mi­seksi.

Kunta­uu­dis­tuksen perim­mäisenä tavoit­teena taas on turvata jokaisen kansa­laisen laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut kestä­vällä tavalla. Halli­tus­oh­jelmaan kirjatun uudis­tuksen päämääränä on vahvoihin perus­kuntiin perustuva elinvoi­mainen kunta­ra­kenne, joka turvaa kunta­laisten perus­pal­velut.

Menestyvä Suomi perustuu kannus­ta­vuuden, sivis­tyksen, suvait­se­vai­suuden ja välit­tä­misen arvoille. Hallitus sitoutuu tekemään töitä sen eteen, että Suomen julkisen talouden rahoi­tus­pohja turvataan, Suomeen luodaan uutta työtä, kestävää kasvua. Samalla vähen­netään köyhyyttä ja eriar­voi­suutta ja huoleh­ditaan kaikkein heikoim­mista.


Kokoomus.fi