Vartiai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

Julkaistu: 06.11.2019

Den 31 okto­ber anord­nade Nordiska Rådet i sitt Stock­holm­möte en debatt om klimat­po­li­tik, med mete­ro­lo­gi­pro­fes­sorn Michael Tjern­ström som första talare.

På den nordiska konser­va­tiva grup­pens vägnar höll jag följande tal: Ärade presi­dent Klimatfö­rändrin­gen är en av vår tids största utma­nin­gar som testar mänsklig­he­tens kollek­tiva ratio­na­li­tet. Det finns en vetens­kaplig konsen­sus gällande uppvärm­nin­gen av klima­tet. Den förän­drar radi­kalt vår planet och miljö. Målsätt­nin­gen är att hålla uppvärm­nin­gen under 1,5 grader. Mycket måste stäl­las om. Som profes­sor Tjen­ström just förkla­rade, måste vi upphöra med förbrän­nin­gen av fossila bräns­len. Men fram­ti­den är inte heller så mörk och dyster som några påstår.

Lösnin­gen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klima­tar­be­tet.

Lösnin­gen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klima­tar­be­tet. Som tur har har mark­na­den en otro­lig förmåga att hitta nya lösnin­gar – om inci­ta­men­ten finns. Vi besluts­fat­tare måste skapa inci­ta­ment för före­tag och indi­vi­der för att ta fram dessa lösnin­gar. Låt oss fort­sätta att satsa på forsk­ning kring gröna tekno­lo­gier och förs­tärka det euro­peiska ramver­ket för utsläppspris­sätt­ning. Läget är inte så mörkt som några påstår. Produk­tions­kost­na­den av vind- och solpro­duce­rad elekt­rici­tet sjun­ker. Grad­vist kommer fossilbräns­lean­vänd­nin­gen då att sina — utan några direkta förbud, ranso­ne­ring eller en mängd poli­tiskt sexiga punkts­kat­ter på kött eller flyg. När före­tag och hushåll får välja, mini­me­ras välfärdsför­lus­terna förk­nip­pade med klima­po­li­tik. Och det är poän­get – att föra en effek­tiv poli­tik, inte att maxi­mera uppoffrin­garna. Och det fina med mark­na­den är att den gör jobbet åt oss. Det må sitta en klimat­krisför­ne­kare i Vita Huset, men han kan ingen­ting åt mark­nads­kraf­terna. Lösnin­gen består därför inte av mer protek­tio­nism eller ett ifrå­ga­sät­tande av mark­nad­se­ko­no­min. Vi måste hitta de effek­ti­vaste sätten att minska Co2-utsläp­pen, och inte klistra andra agen­dor på projek­tet. Man har hört krav om en allmän medbor­gar­lön eller en kraf­tig omför­del­ning av inkomst och förmö­gen­het som en del av klimat­pa­ke­tet. Det är solklart att sådana auxi­liära krav bara stjäl­per de effek­ti­vaste klimatåt­gär­derna. Konser­va­tiva grup­pen ser att Norden ska vara värl­dens mest integre­rade och mest inno­va­tiva region, där före­tag har möjlig­het att testa, utveckla och utöva nya klimat­vän­liga verk­sam­he­ter. Det bidrar till den gröna omställ­nin­gen samt Nordens konkur­rens­kraft och inter­na­tio­nella brand.