Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Vartiai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

Vartiai­nen: Mitt (korta) tal om klimat­po­li­tik i Nordiska Rådet

Julkaistu:

Den 31 okto­ber anord­nade Nordiska Rådet i sitt Stock­holm­möte en debatt om klimat­po­li­tik, med mete­ro­lo­gi­pro­fes­sorn Michael Tjern­ström som första talare.

På den nordiska konser­va­tiva grup­pens vägnar höll jag följande tal: Ärade presi­dent Klimatfö­rändrin­gen är en av vår tids största utma­nin­gar som testar mänsklig­he­tens kollek­tiva ratio­na­li­tet. Det finns en vetens­kaplig konsen­sus gällande uppvärm­nin­gen av klima­tet. Den förän­drar radi­kalt vår planet och miljö. Målsätt­nin­gen är att hålla uppvärm­nin­gen under 1,5 grader. Mycket måste stäl­las om. Som profes­sor Tjen­ström just förkla­rade, måste vi upphöra med förbrän­nin­gen av fossila bräns­len. Men fram­ti­den är inte heller så mörk och dyster som några påstår.

Lösnin­gen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klima­tar­be­tet.

Lösnin­gen är att binda mark­nads­kraf­terna, dvs hushål­lens och före­ta­gens eget agerande, till klima­tar­be­tet. Som tur har har mark­na­den en otro­lig förmåga att hitta nya lösnin­gar – om inci­ta­men­ten finns. Vi besluts­fat­tare måste skapa inci­ta­ment för före­tag och indi­vi­der för att ta fram dessa lösnin­gar. Låt oss fort­sätta att satsa på forsk­ning kring gröna tekno­lo­gier och förs­tärka det euro­peiska ramver­ket för utsläppspris­sätt­ning. Läget är inte så mörkt som några påstår. Produk­tions­kost­na­den av vind- och solpro­duce­rad elekt­rici­tet sjun­ker. Grad­vist kommer fossilbräns­lean­vänd­nin­gen då att sina — utan några direkta förbud, ranso­ne­ring eller en mängd poli­tiskt sexiga punkts­kat­ter på kött eller flyg. När före­tag och hushåll får välja, mini­me­ras välfärdsför­lus­terna förk­nip­pade med klima­po­li­tik. Och det är poän­get – att föra en effek­tiv poli­tik, inte att maxi­mera uppoffrin­garna. Och det fina med mark­na­den är att den gör jobbet åt oss. Det må sitta en klimat­krisför­ne­kare i Vita Huset, men han kan ingen­ting åt mark­nads­kraf­terna. Lösnin­gen består därför inte av mer protek­tio­nism eller ett ifrå­ga­sät­tande av mark­nad­se­ko­no­min. Vi måste hitta de effek­ti­vaste sätten att minska Co2-utsläp­pen, och inte klistra andra agen­dor på projek­tet. Man har hört krav om en allmän medbor­gar­lön eller en kraf­tig omför­del­ning av inkomst och förmö­gen­het som en del av klimat­pa­ke­tet. Det är solklart att sådana auxi­liära krav bara stjäl­per de effek­ti­vaste klimatåt­gär­derna. Konser­va­tiva grup­pen ser att Norden ska vara värl­dens mest integre­rade och mest inno­va­tiva region, där före­tag har möjlig­het att testa, utveckla och utöva nya klimat­vän­liga verk­sam­he­ter. Det bidrar till den gröna omställ­nin­gen samt Nordens konkur­rens­kraft och inter­na­tio­nella brand.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content