Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

Julkaistu: 21.12.2016

Halli­tuk­sen refor­mi­mi­nis­te­ri­työ­ryh­män jäse­net, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen pitä­vät hienona, että valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö lähtee pian lausun­to­kier­rok­selle.

Minis­te­rien mukaan valin­nan­va­paus mullis­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut asia­kas­läh­töi­siksi.

“Ihmi­sen vapaus valita on osa tule­vai­suu­den palve­luita. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa ihmi­sille anne­taan merkit­tä­västi lisää vapautta hoito­pai­kan valin­nassa. Tämä on keino  varmis­taa, että ihmi­set pääse­vät hoitoon silloin, kun apua tarvi­taan”, minis­te­rit kommen­toi­vat.

Ihmi­sen vapaus valita on osa tule­vai­suu­den palve­luita.

”Tehty ratkaisu tarjoaa suoma­lai­sille jopa nelin­ker­tai­sen mahdol­li­suu­den valita palve­lu­tuot­ta­jansa. Sosi­aali- ja terveys­kes­kuk­sen valin­nan lisäksi käytössä on maksuse­teli, mahdol­li­suus valita halua­mansa erikois­ta­son palve­lu­lai­tos, asia­kas­se­teli muissa erikois­ta­son palve­luissa sekä lisäksi henki­lö­koh­tai­nen budjetti paljon palve­luita tarvit­se­ville”, jatka­vat minis­te­rit.

Halli­tus esit­teli linjauk­sensa valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nöksi keski­viikko-iltana. Asiak­kaan on esityk­sen mukaan mahdol­lista valita hoito­paik­kansa neljässä kohtaa hoito­pol­kua: sote-keskus eli nykyi­sen kaltai­nen terveys­kes­kus, keskuk­sen anta­malla maksuse­te­lillä esimer­kiksi fysio­te­ra­piaa, maakun­nan yksikkö, joka arvioi palve­lun­tar­vetta eli nykyi­siä erityis­ta­son palve­luita ja edel­leen asia­kas­se­te­lillä palve­lun tuot­taja. Lisäksi viiden­tenä mahdol­li­suu­tena on henki­lö­koh­tai­nen budjetti, joka tarjoaa valin­nan­va­pautta esimer­kiksi ikään­ty­nei­den asumis­pal­ve­luissa.

“Uudis­tuk­sella tavoi­tella laatua, saata­vuutta ja uusia tapoja tuot­taa palve­luita. Mahdol­li­suus valita ja vaih­taa sosi­aali- ja terveys­kes­kusta kannus­taa kaik­kia tuot­ta­jia panos­ta­maan palve­lui­den saata­vuu­teen ja laatuun. “, sano­vat minis­te­rit.

“Toimiva sosi­aali- ja tervey­den­huolto on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kivi­jalka. Valin­nan­va­paus omalta osal­taan vahvis­taa tätä kivi­jal­kaa. Se on koko uudis­tuk­sen tärkein ihmi­sille näkyvä muutos. Sen myötä perus­pal­ve­lut vahvis­tu­vat ja hoitoon pääsee oikea-aikai­sesti eli jonot lyhe­ne­vät”, jatka­vat minis­te­rit.

Lisä­tie­dot:

Emma Hanno­nen, minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­taja
puh. 050 5740736

Matias Mart­ti­nen, minis­teri Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­taja
puh. 044 2693113