Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

Minis­te­rit Risikko ja Grahn-Laaso­nen: Nelin­ker­tai­nen valin­nan­va­paus käyt­töön

Julkaistu:

Halli­tuk­sen refor­mi­mi­nis­te­ri­työ­ryh­män jäse­net, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen pitä­vät hienona, että valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö lähtee pian lausun­to­kier­rok­selle.

Minis­te­rien mukaan valin­nan­va­paus mullis­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut asia­kas­läh­töi­siksi.

“Ihmi­sen vapaus valita on osa tule­vai­suu­den palve­luita. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa ihmi­sille anne­taan merkit­tä­västi lisää vapautta hoito­pai­kan valin­nassa. Tämä on keino  varmis­taa, että ihmi­set pääse­vät hoitoon silloin, kun apua tarvi­taan”, minis­te­rit kommen­toi­vat.

Ihmi­sen vapaus valita on osa tule­vai­suu­den palve­luita.

”Tehty ratkaisu tarjoaa suoma­lai­sille jopa nelin­ker­tai­sen mahdol­li­suu­den valita palve­lu­tuot­ta­jansa. Sosi­aali- ja terveys­kes­kuk­sen valin­nan lisäksi käytössä on maksuse­teli, mahdol­li­suus valita halua­mansa erikois­ta­son palve­lu­lai­tos, asia­kas­se­teli muissa erikois­ta­son palve­luissa sekä lisäksi henki­lö­koh­tai­nen budjetti paljon palve­luita tarvit­se­ville”, jatka­vat minis­te­rit.

Halli­tus esit­teli linjauk­sensa valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nöksi keski­viikko-iltana. Asiak­kaan on esityk­sen mukaan mahdol­lista valita hoito­paik­kansa neljässä kohtaa hoito­pol­kua: sote-keskus eli nykyi­sen kaltai­nen terveys­kes­kus, keskuk­sen anta­malla maksuse­te­lillä esimer­kiksi fysio­te­ra­piaa, maakun­nan yksikkö, joka arvioi palve­lun­tar­vetta eli nykyi­siä erityis­ta­son palve­luita ja edel­leen asia­kas­se­te­lillä palve­lun tuot­taja. Lisäksi viiden­tenä mahdol­li­suu­tena on henki­lö­koh­tai­nen budjetti, joka tarjoaa valin­nan­va­pautta esimer­kiksi ikään­ty­nei­den asumis­pal­ve­luissa.

“Uudis­tuk­sella tavoi­tella laatua, saata­vuutta ja uusia tapoja tuot­taa palve­luita. Mahdol­li­suus valita ja vaih­taa sosi­aali- ja terveys­kes­kusta kannus­taa kaik­kia tuot­ta­jia panos­ta­maan palve­lui­den saata­vuu­teen ja laatuun. “, sano­vat minis­te­rit.

“Toimiva sosi­aali- ja tervey­den­huolto on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kivi­jalka. Valin­nan­va­paus omalta osal­taan vahvis­taa tätä kivi­jal­kaa. Se on koko uudis­tuk­sen tärkein ihmi­sille näkyvä muutos. Sen myötä perus­pal­ve­lut vahvis­tu­vat ja hoitoon pääsee oikea-aikai­sesti eli jonot lyhe­ne­vät”, jatka­vat minis­te­rit.

Lisä­tie­dot:

Emma Hanno­nen, minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­taja
puh. 050 5740736

Matias Mart­ti­nen, minis­teri Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­taja
puh. 044 2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content