Minis­terit Risikko ja Grahn-Laasonen: Nelin­ker­tainen valin­nan­vapaus käyttöön – kokoomus.fi
MENU
Minis­terit Risikko ja Grahn-Laasonen: Nelin­ker­tainen valin­nan­vapaus käyttöön

Minis­terit Risikko ja Grahn-Laasonen: Nelin­ker­tainen valin­nan­vapaus käyttöön

Julkaistu: 21.12.2016 Julkaisut

Halli­tuksen refor­mi­mi­nis­te­ri­työ­ryhmän jäsenet, sisämi­nisteri Paula Risikko ja opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen pitävät hienona, että valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö lähtee pian lausun­to­kier­rok­selle.

Minis­terien mukaan valin­nan­vapaus mullistaa sosiaali- ja terveys­pal­velut asiakas­läh­töi­siksi.

“Ihmisen vapaus valita on osa tulevai­suuden palve­luita. Sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa ihmisille annetaan merkit­tä­västi lisää vapautta hoito­paikan valin­nassa. Tämä on keino  varmistaa, että ihmiset pääsevät hoitoon silloin, kun apua tarvitaan”, minis­terit kommen­toivat.

Ihmisen vapaus valita on osa tulevai­suuden palve­luita.

”Tehty ratkaisu tarjoaa suoma­lai­sille jopa nelin­ker­taisen mahdol­li­suuden valita palve­lu­tuot­ta­jansa. Sosiaali- ja terveys­kes­kuksen valinnan lisäksi käytössä on maksuseteli, mahdol­lisuus valita halua­mansa erikois­tason palve­lu­laitos, asiakas­seteli muissa erikois­tason palve­luissa sekä lisäksi henki­lö­koh­tainen budjetti paljon palve­luita tarvit­se­ville”, jatkavat minis­terit.

Hallitus esitteli linjauk­sensa valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nöksi keski­viikko-iltana. Asiakkaan on esityksen mukaan mahdol­lista valita hoito­paik­kansa neljässä kohtaa hoito­polkua: sote-keskus eli nykyisen kaltainen terveys­keskus, keskuksen antamalla maksuse­te­lillä esimer­kiksi fysio­te­rapiaa, maakunnan yksikkö, joka arvioi palve­lun­tar­vetta eli nykyisiä erityis­tason palve­luita ja edelleen asiakas­se­te­lillä palvelun tuottaja. Lisäksi viidentenä mahdol­li­suutena on henki­lö­koh­tainen budjetti, joka tarjoaa valin­nan­va­pautta esimer­kiksi ikään­ty­neiden asumis­pal­ve­luissa.

“Uudis­tuk­sella tavoi­tella laatua, saata­vuutta ja uusia tapoja tuottaa palve­luita. Mahdol­lisuus valita ja vaihtaa sosiaali- ja terveys­kes­kusta kannustaa kaikkia tuottajia panos­tamaan palve­luiden saata­vuuteen ja laatuun. “, sanovat minis­terit.

“Toimiva sosiaali- ja tervey­den­huolto on hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan kivijalka. Valin­nan­vapaus omalta osaltaan vahvistaa tätä kivijalkaa. Se on koko uudis­tuksen tärkein ihmisille näkyvä muutos. Sen myötä perus­pal­velut vahvis­tuvat ja hoitoon pääsee oikea-aikai­sesti eli jonot lyhenevät”, jatkavat minis­terit.

Lisätiedot:

Emma Hannonen, ministeri Risikon erityi­sa­vustaja
puh. 050 5740736

Matias Marttinen, ministeri Grahn-Laasosen erityi­sa­vustaja
puh. 044 2693113


Kokoomus.fi