Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Minis­te­rit halua­vat kitkeä viha­pu­heen

Minis­te­rit halua­vat kitkeä viha­pu­heen

Julkaistu:

Minis­te­rit halua­vat kitkeä viha­pu­heen

Viha­pu­heen, rasis­min, netti­kiusaa­mi­sen ja väki­val­taan yllyt­tä­mi­sen lisään­ty­mi­nen niin netti­kes­kus­te­luissa kuin julki­silla paikoilla on ilmiö, joka repii yhteis­kun­taamme ja lisää turvat­to­muu­den tunnetta. Se on ongelma, joka kosket­taa isoa määrää ihmi­siä eri puolilla yhteis­kun­taa.

Kokoo­muk­sen minis­te­rei­den mielestä Suomessa ei saa olla tilaa netti­kiusaa­mi­selle tai viha­pu­heelle. Viha­puhe heiken­tää yhteis­kun­nan perus­ar­voa: luot­ta­musta. Sanan­va­pau­teen liit­tyy aina vastuu omista puheista ja kirjoi­tuk­sista. Kaik­kien on kunnioi­tet­tava tois­ten ihmi­sar­voa, kunniaa, yksi­tyi­se­lä­mää ja koske­mat­to­muutta.

Viha­puhe, väki­val­lalla uhkaa­mi­nen, rasismi ja kiusaa­mi­nen eivät kuulu sanan­va­pau­den piiriin. Pahim­mil­laan viha­puhe toimii sanan­va­pau­den esteenä, sillä viha­pu­heella usein pyri­tään hiljen­tä­mään vastak­kai­sia mieli­pi­teitä.

Viha­pu­hetta ja netti­kiusaa­mista koskien on tehty paljon erilai­sia toimia. Kokoo­muk­sen minis­te­rit käyn­nis­tä­vät nyt uusia toimia viha­pu­heen ja kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Niitä käsi­tel­tiin minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Kuopiossa.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen ja sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen aset­ta­vat asian­tun­ti­ja­ryh­män käymään läpi mm. riko­soi­keu­del­lista sään­te­lyä, polii­sin ja viran­omais­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia, palve­lun­tar­joa­jien vastuuta julkai­se­mis­taan sisäl­löistä sekä viha­pu­heen ja kiusaa­mi­sen ehkäi­syn keinoja.

Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den suun­ta­vii­voja viha­pu­heen torjun­taan

Vale­pro­fii­lien kautta tapah­tuva toiminta on koros­tu­nut ongelma. Selvi­te­tään, minkä­lai­sia toimia verk­ko­pal­ve­lun yllä­pi­tä­jältä voidaan edel­lyt­tää vale­pro­fii­lien vähen­tä­mi­seksi ja pois­ta­mi­seksi.

Arvioi­daan, tuli­siko turval­li­suus­vi­ran­omai­sille antaa nykyistä laajem­pia oikeuk­sia saada tietoa anonyy­mien väli­nei­den (esim. prepaid-liit­ty­mien) kautta tapah­tu­vien viha­pu­he­te­ko­jen selvit­tä­mi­seen.

Print­ti­me­dian inter­net­si­vuilla julkais­tut teks­tit sekä pape­ri­leh­den paine­tut kommen­tit ovat päätoi­mi­tet­tuja. Arvioi­daan, tuli­siko tätä vastuuta laajen­taa verk­ko­me­dioi­den sähköi­sien alus­to­jen sisäl­tö­jen mode­roin­tiin.

Saksassa on käytössä malli, jossa velvoi­te­taan verk­ko­pal­ve­lun yllä­pi­täjä pois­ta­maan viha­pu­heeksi luoki­tel­lut kirjoi­tuk­set palve­lus­taan sank­tion uhalla. Arvioi­daan mallin käyt­tö­kel­poi­suus Suomessa.

Kuvien käyttö väärään tarkoi­tuk­seen on liian help­poa. Luvatta otet­tu­jen kuvien pois­ta­mi­nen inter­ne­tistä tulisi myös olla nykyistä yksin­ker­tai­sem­paa ja nopeam­paa.

Jokai­selle lapselle ja nuorelle on tärkeää opet­taa, mikä on sähköi­sessä maail­massa hyväk­syt­tä­vää, toista ihmistä kunnioit­ta­vaa käytöstä. Vahvis­te­taan koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten tietoi­suutta olemassa olevista kiusaa­mista ehkäi­se­vistä toimin­ta­mal­leista. Lisä­tään tiedon­vaih­toa viran­omais­ten välillä myös netti­kiusaa­mi­sesta.

Tuetaan Some­turva-mallia, jossa mobii­li­so­vel­luk­sen kautta voidaan vaivat­to­masti ja nopeasti rapor­toida some­louk­kauk­sista, tarjota luot­ta­muk­sel­li­sia, konkreet­ti­sia lain­sää­dän­töön perus­tu­via ratkai­sueh­do­tuk­sia ja – mikäli tapaus ei täytä rikok­sen tunnus­merk­kejä – tarjota uhrille mahdol­li­suus keskus­tella tapauk­sesta Some­turva-chatissa sekä lait­taa tapaus seuran­taan.

Jokai­sen lapsen ja nuoren tulee saada riit­tä­vän moni­puo­li­nen luku­taito ja kriit­ti­sen ajat­te­lun työka­lut tunnis­taa vale­uu­ti­sia ja arvioida eri lähteitä. Kansal­li­nen luku­tai­to­foo­rumi valmis­te­lee ehdo­tuk­sia lasten luku­tai­don ja –innon tuke­mi­seksi. Käyn­nis­te­tään fooru­min esit­tä­mät toimet ja valta­kun­nal­li­nen kampanja luku­tai­don ja -innon vahvis­ta­mi­seksi.

Jokai­sella suoma­lai­sella tulee olla moni­puo­li­nen ja kriit­ti­nen media­lu­ku­taito, myös verkossa. Tämän tavoit­teen edis­tä­mi­seksi käyn­nis­te­tään Digiai­ka­kau­den taidot -ohjel­man aikui­sille, johon kohden­ne­taan seit­se­män miljoo­nan euron rahoi­tus vuonna 2018. Ohjel­malla pyri­tään digi­tai­to­jen ja heik­ko­jen perus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen.

Lisä­tään koulu­tuk­sen kansain­vä­lis­ty­mistä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den vaihto-ohjel­milla, perus­kou­lun, lukion ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kansain­vä­li­syys­jak­soilla sekä varhai­sella kiel­ten­ope­tuk­sella. Tavoit­teena tulee olla jokai­sen korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen opis­ke­li­ja­vaih­toon.

Kaikessa valtion rahoit­ta­massa toimin­nassa tulee sitou­tua viha­pu­heen ja rasis­min vastus­ta­mi­seen sekä moni­kult­tuu­ri­suu­den, osal­li­suu­den ja yhden­ver­tai­suu­den vahvis­ta­mi­seen. Sitou­te­taan kansa­lai­syh­teis­kunta kuten urhei­luseu­rat ja nuori­so­jär­jes­töt laajasti viha­pu­heen ja rasis­min vastai­seen työhön.

Erityi­sesti lasten ja nuor­ten parissa työs­ken­te­le­villä tulee olla riit­tävä osaa­mi­nen kohdata ja puut­tua viha­pu­hee­seen ja rasis­miin. Lisä­tään opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tusta.

Vahvis­te­taan yleis­ten kirjas­to­jen toimin­taa aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, moni­kult­tuu­ri­suu­den ja demo­kra­tian edis­tä­jänä.

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content