Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Julkaistu:

 Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannusti lauan­taina 12. loka­kuuta Kokoo­muk­sen kunta­päät­tä­jien tapaa­mi­sessa Järven­päässä kuntia hake­maan kunta­lii­tos­sel­vi­tyk­sistä kaiken mahdol­li­sen hyödyn irti.

- Kuntien palve­lui­den uudis­ta­mi­nen, talou­den vahvis­ta­mi­nen ja tuot­ta­vuu­den kasvat­ta­mi­nen on kehit­tä­mis­työtä, jota jokai­sessa kunnassa tehdään. Nyt liitos­sel­vi­tyk­sessä yhdessä naapu­ri­kun­tien kanssa voidaan arvioida yhtei­sesti, millai­nen hyöty saatai­siin voimat yhdis­tä­mällä, Virk­ku­nen sanoi.

Hän muis­tutti, että muun muassa ICT-järjes­tel­mien yhteen­so­vit­ta­mi­nen on työ, jota kuntien joka tapauk­sessa täytyisi tehdä. Nyt Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö tukee tuota työtä liitos­sel­vi­tys­ten yhtey­dessä sekä selvi­ty­sa­vus­tuk­silla ja aset­ta­malla erityis­sel­vit­tä­jiä, mutta myös suun­taa­malla erityistä muutos­tu­kea kuntien ICT-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen.

- Samoin talou­den vahvis­ta­mi­sen ja palve­lui­den uudis­ta­mi­sen kannalta on löydet­tä­vissä hyötyjä, kun näitä kysy­myk­siä selvi­te­tään useam­man kunnan voimin. Muun muassa inves­toin­ti­tar­pei­den pääl­lek­käi­syyk­siä purka­malla ja yhtei­sellä palve­lu­ver­kon tarkas­te­lulla voi löytyä merkit­tävä poten­ti­aa­lia kunta­ta­lou­den vahvis­ta­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Valtio on varau­tu­nut tuke­maan kuntia uudis­tuk­sen kaikissa eri vaiheissa, eli niin selvi­tys­vai­heessa, valmis­te­lussa kuin itse toteu­tuk­ses­sa­kin. Kunnilla on mahdol­li­suus hakea liitos­sel­vi­tyk­sen teke­mi­seen selvi­ty­sa­vus­tusta. Avus­tuk­set ovat parhail­laan haet­ta­vana. Uutena element­tinä erityi­sen vaikeassa asemassa olevien kuntien kohdalla myön­ne­tään talou­den terveh­dyt­tä­mis­kei­no­jen lisä­osaa. Valtion muutos­tuki tarjoaa myös asian­tun­tija-apua ict-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen ja yhtei­sen tieto­hal­lin­toark­ki­teh­tuu­rin raken­ta­mi­sessa. Kunta­ra­ken­ne­muu­tok­siin Valtion­va­rain­mi­nis­te­riö on avan­nut muutok­sen tuen tieto­pan­kin osoit­tee­seen www.kuntarakenne.fi . Yhdis­ty­sa­vus­tuk­set tulee käyt­tää tuot­ta­vuutta edis­tä­viin toimiin, mikä enti­ses­tään vahvis­taa liitos­kun­nan toimin­taa ja taloutta.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Elina Laavi, 040 04070821

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content