MENU
Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Julkaistu: 12.10.2013 Uncategorized

 Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannusti lauan­taina 12. loka­kuuta Kokoo­muk­sen kunta­päät­tä­jien tapaa­mi­sessa Järven­päässä kuntia hake­maan kunta­lii­tos­sel­vi­tyk­sistä kaiken mahdol­li­sen hyödyn irti.

- Kuntien palve­lui­den uudis­ta­mi­nen, talou­den vahvis­ta­mi­nen ja tuot­ta­vuu­den kasvat­ta­mi­nen on kehit­tä­mis­työtä, jota jokai­sessa kunnassa tehdään. Nyt liitos­sel­vi­tyk­sessä yhdessä naapu­ri­kun­tien kanssa voidaan arvioida yhtei­sesti, millai­nen hyöty saatai­siin voimat yhdis­tä­mällä, Virk­ku­nen sanoi.

Hän muis­tutti, että muun muassa ICT-järjes­tel­mien yhteen­so­vit­ta­mi­nen on työ, jota kuntien joka tapauk­sessa täytyisi tehdä. Nyt Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö tukee tuota työtä liitos­sel­vi­tys­ten yhtey­dessä sekä selvi­ty­sa­vus­tuk­silla ja aset­ta­malla erityis­sel­vit­tä­jiä, mutta myös suun­taa­malla erityistä muutos­tu­kea kuntien ICT-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen.

- Samoin talou­den vahvis­ta­mi­sen ja palve­lui­den uudis­ta­mi­sen kannalta on löydet­tä­vissä hyötyjä, kun näitä kysy­myk­siä selvi­te­tään useam­man kunnan voimin. Muun muassa inves­toin­ti­tar­pei­den pääl­lek­käi­syyk­siä purka­malla ja yhtei­sellä palve­lu­ver­kon tarkas­te­lulla voi löytyä merkit­tävä poten­ti­aa­lia kunta­ta­lou­den vahvis­ta­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Valtio on varau­tu­nut tuke­maan kuntia uudis­tuk­sen kaikissa eri vaiheissa, eli niin selvi­tys­vai­heessa, valmis­te­lussa kuin itse toteu­tuk­ses­sa­kin. Kunnilla on mahdol­li­suus hakea liitos­sel­vi­tyk­sen teke­mi­seen selvi­ty­sa­vus­tusta. Avus­tuk­set ovat parhail­laan haet­ta­vana. Uutena element­tinä erityi­sen vaikeassa asemassa olevien kuntien kohdalla myön­ne­tään talou­den terveh­dyt­tä­mis­kei­no­jen lisä­osaa. Valtion muutos­tuki tarjoaa myös asian­tun­tija-apua ict-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen ja yhtei­sen tieto­hal­lin­toark­ki­teh­tuu­rin raken­ta­mi­sessa. Kunta­ra­ken­ne­muu­tok­siin Valtion­va­rain­mi­nis­te­riö on avan­nut muutok­sen tuen tieto­pan­kin osoit­tee­seen www.kuntarakenne.fi . Yhdis­ty­sa­vus­tuk­set tulee käyt­tää tuot­ta­vuutta edis­tä­viin toimiin, mikä enti­ses­tään vahvis­taa liitos­kun­nan toimin­taa ja taloutta.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Elina Laavi, 040 04070821