Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Minis­teri Virk­ku­nen: Kunta­lii­tok­siin kunnian­hi­moi­set tavoit­teet

Julkaistu:

 Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannusti lauan­taina 12. loka­kuuta Kokoo­muk­sen kunta­päät­tä­jien tapaa­mi­sessa Järven­päässä kuntia hake­maan kunta­lii­tos­sel­vi­tyk­sistä kaiken mahdol­li­sen hyödyn irti.

- Kuntien palve­lui­den uudis­ta­mi­nen, talou­den vahvis­ta­mi­nen ja tuot­ta­vuu­den kasvat­ta­mi­nen on kehit­tä­mis­työtä, jota jokai­sessa kunnassa tehdään. Nyt liitos­sel­vi­tyk­sessä yhdessä naapu­ri­kun­tien kanssa voidaan arvioida yhtei­sesti, millai­nen hyöty saatai­siin voimat yhdis­tä­mällä, Virk­ku­nen sanoi.

Hän muis­tutti, että muun muassa ICT-järjes­tel­mien yhteen­so­vit­ta­mi­nen on työ, jota kuntien joka tapauk­sessa täytyisi tehdä. Nyt Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö tukee tuota työtä liitos­sel­vi­tys­ten yhtey­dessä sekä selvi­ty­sa­vus­tuk­silla ja aset­ta­malla erityis­sel­vit­tä­jiä, mutta myös suun­taa­malla erityistä muutos­tu­kea kuntien ICT-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen.

- Samoin talou­den vahvis­ta­mi­sen ja palve­lui­den uudis­ta­mi­sen kannalta on löydet­tä­vissä hyötyjä, kun näitä kysy­myk­siä selvi­te­tään useam­man kunnan voimin. Muun muassa inves­toin­ti­tar­pei­den pääl­lek­käi­syyk­siä purka­malla ja yhtei­sellä palve­lu­ver­kon tarkas­te­lulla voi löytyä merkit­tävä poten­ti­aa­lia kunta­ta­lou­den vahvis­ta­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Valtio on varau­tu­nut tuke­maan kuntia uudis­tuk­sen kaikissa eri vaiheissa, eli niin selvi­tys­vai­heessa, valmis­te­lussa kuin itse toteu­tuk­ses­sa­kin. Kunnilla on mahdol­li­suus hakea liitos­sel­vi­tyk­sen teke­mi­seen selvi­ty­sa­vus­tusta. Avus­tuk­set ovat parhail­laan haet­ta­vana. Uutena element­tinä erityi­sen vaikeassa asemassa olevien kuntien kohdalla myön­ne­tään talou­den terveh­dyt­tä­mis­kei­no­jen lisä­osaa. Valtion muutos­tuki tarjoaa myös asian­tun­tija-apua ict-järjes­tel­mien uudis­ta­mi­seen ja yhtei­sen tieto­hal­lin­toark­ki­teh­tuu­rin raken­ta­mi­sessa. Kunta­ra­ken­ne­muu­tok­siin Valtion­va­rain­mi­nis­te­riö on avan­nut muutok­sen tuen tieto­pan­kin osoit­tee­seen www.kuntarakenne.fi . Yhdis­ty­sa­vus­tuk­set tulee käyt­tää tuot­ta­vuutta edis­tä­viin toimiin, mikä enti­ses­tään vahvis­taa liitos­kun­nan toimin­taa ja taloutta.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Elina Laavi, 040 04070821

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content