MENU
Ministeri Virkkunen: Kunta­lii­toksiin kunnian­hi­moiset tavoitteet

Ministeri Virkkunen: Kunta­lii­toksiin kunnian­hi­moiset tavoitteet

Julkaistu: 12.10.2013 Uncategorized

 Hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen kannusti lauan­taina 12. lokakuuta Kokoo­muksen kunta­päät­täjien tapaa­mi­sessa Järven­päässä kuntia hakemaan kunta­lii­tos­sel­vi­tyk­sistä kaiken mahdol­lisen hyödyn irti.

- Kuntien palve­luiden uudis­ta­minen, talouden vahvis­ta­minen ja tuotta­vuuden kasvat­ta­minen on kehit­tä­mis­työtä, jota jokai­sessa kunnassa tehdään. Nyt liitos­sel­vi­tyk­sessä yhdessä naapu­ri­kuntien kanssa voidaan arvioida yhtei­sesti, millainen hyöty saataisiin voimat yhdis­tä­mällä, Virkkunen sanoi.

Hän muistutti, että muun muassa ICT-järjes­telmien yhteen­so­vit­ta­minen on työ, jota kuntien joka tapauk­sessa täytyisi tehdä. Nyt Valtio­va­rain­mi­nis­teriö tukee tuota työtä liitos­sel­vi­tysten yhtey­dessä sekä selvi­ty­sa­vus­tuk­silla ja asetta­malla erityis­sel­vit­täjiä, mutta myös suuntaa­malla erityistä muutos­tukea kuntien ICT-järjes­telmien uudis­ta­miseen.

- Samoin talouden vahvis­ta­misen ja palve­luiden uudis­ta­misen kannalta on löydet­tä­vissä hyötyjä, kun näitä kysymyksiä selvi­tetään useamman kunnan voimin. Muun muassa inves­toin­ti­tar­peiden päällek­käi­syyksiä purka­malla ja yhtei­sellä palve­lu­verkon tarkas­te­lulla voi löytyä merkittävä poten­ti­aalia kunta­ta­louden vahvis­ta­miseen ja palve­luiden paran­ta­miseen, Virkkunen muistuttaa.

Valtio on varau­tunut tukemaan kuntia uudis­tuksen kaikissa eri vaiheissa, eli niin selvi­tys­vai­heessa, valmis­te­lussa kuin itse toteu­tuk­ses­sakin. Kunnilla on mahdol­lisuus hakea liitos­sel­vi­tyksen tekemiseen selvi­ty­sa­vus­tusta. Avustukset ovat parhaillaan haettavana. Uutena elementtinä erityisen vaikeassa asemassa olevien kuntien kohdalla myönnetään talouden terveh­dyt­tä­mis­kei­nojen lisäosaa. Valtion muutostuki tarjoaa myös asian­tuntija-apua ict-järjes­telmien uudis­ta­miseen ja yhteisen tieto­hal­lin­toark­ki­teh­tuurin raken­ta­mi­sessa. Kunta­ra­ken­ne­muu­toksiin Valtion­va­rain­mi­nis­teriö on avannut muutoksen tuen tieto­pankin osoit­teeseen www.kuntarakenne.fi . Yhdis­ty­sa­vus­tukset tulee käyttää tuotta­vuutta edistäviin toimiin, mikä entisestään vahvistaa liitos­kunnan toimintaa ja taloutta.

Lisätietoja: erityi­sa­vustaja Elina Laavi, 040 04070821

 


Kokoomus.fi