Ministeri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miesten talous­lin­jaukset otettava vakavasti – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miesten talous­lin­jaukset otettava vakavasti

Ministeri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miesten talous­lin­jaukset otettava vakavasti

Julkaistu: 21.03.2015 Uncategorized

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikon mukaan on hyvä, että valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miehet asian­tun­ti­joina luotaavat torstaina julkais­tussa rapor­tissaan tulevai­suuden talous­nä­kymiä realis­ti­sesti.

Ministeri viittasi valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­mies­ra­porttiin, joka julkaistiin torstaina 19. maalis­kuuta.

?Ikävää, että valtio­va­rain­mi­nisteri Rinne pisti puolue­joh­ta­juuden edelle ja mollasi virka­vas­tuulla tehdyn asian­tun­ti­jatyön?, harmit­telee valtio­va­rain­mi­nis­teriön toinen ministeri Paula Risikko.

Risikon mukaan on täysin selvää, että näihin lukuihin tullaan palaamaan ja ne pitää ottaa vakavasti. Se on edessä kaikilla vaaleissa eduskuntaan valit­ta­villa.

Virka­miesten raportin mukaan valtion­ta­louden palaut­ta­misen lähelle tasapainoa arvioidaan edellyt­tävän 4 miljardin euron sopeu­tus­toimia ja kunta­ta­louden osalta 2 miljardin euron säästöjä.

Sopeu­tus­toimien tulee painottua selkeästi menoihin, koska työlli­syys­syistä kokonais­ve­ro­tusta ei voi kiristää. Verotuksen raken­netta pitää kuitenkin kehittää työtä ja kasvua suosi­vam­maksi. Tätä edellyttää myös julkisen talouden vaikea tilanne.

?Olen tyyty­väinen, että asian­tun­ti­ja­vir­ka­miehet nostavat työlli­syyden ja työnteon kannus­ta­vuuden keino­va­li­koiman ykköseksi.?

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miesten mukaan työnteon kannus­timia voidaan lisätä sovit­ta­malla verotus ja sosiaa­li­turva nykyistä paremmin yhteen ja purka­malla byrokra­tia­loukkuja.

Erilaisten etuuksien tasoa ja myöntä­misen ehtoja on tarkas­teltava työllis­ty­misen näkökul­masta. Kannus­tin­loukkuja voidaan supistaa lisää­mällä sosiaa­li­turvan velvoit­ta­vuutta ja lieven­tä­mällä sen tulohar­kintaa. Sosiaa­li­turvan velvoit­ta­vuuden lisää­mi­sellä sosiaa­li­turvaa saavia velvoi­tetaan osallis­tumaan yhteis­kunnan tarjoamiin työllis­ty­mistä edistäviin tukitoimiin. Näiden tukitoimien tavoit­teena on lisätä avoimille työmark­ki­noille työllis­ty­mistä.

?Valtio­va­rain­mi­nisteri Rinteen pitää ymmärtää, että nyt pitää ottaa kaikki keinot käyttöön työlli­syyden lisää­mi­sessä. Kokonais­ve­roasteen nosta­miseen ei Suomella ole varaa. Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­miesten analyysi on syytä ottaa vakavasti?, Risikko sanoo.


Kokoomus.fi