Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ten talous­lin­jauk­set otet­tava vaka­vasti

Minis­teri Risikko: Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ten talous­lin­jauk­set otet­tava vaka­vasti

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risi­kon mukaan on hyvä, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­het asian­tun­ti­joina luotaa­vat tors­taina julkais­tussa rapor­tis­saan tule­vai­suu­den talous­nä­ky­miä realis­ti­sesti.

Minis­teri viit­tasi valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ra­port­tiin, joka julkais­tiin tors­taina 19. maalis­kuuta.

?Ikävää, että valtio­va­rain­mi­nis­teri Rinne pisti puolue­joh­ta­juu­den edelle ja mollasi virka­vas­tuulla tehdyn asian­tun­ti­ja­työn?, harmit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­te­riön toinen minis­teri Paula Risikko.

Risi­kon mukaan on täysin selvää, että näihin lukui­hin tullaan palaa­maan ja ne pitää ottaa vaka­vasti. Se on edessä kaikilla vaaleissa edus­kun­taan valit­ta­villa.

Virka­mies­ten rapor­tin mukaan valtion­ta­lou­den palaut­ta­mi­sen lähelle tasa­pai­noa arvioi­daan edel­lyt­tä­vän 4 miljar­din euron sopeu­tus­toi­mia ja kunta­ta­lou­den osalta 2 miljar­din euron sääs­töjä.

Sopeu­tus­toi­mien tulee painot­tua selkeästi menoi­hin, koska työl­li­syys­syistä koko­nais­ve­ro­tusta ei voi kiris­tää. Vero­tuk­sen raken­netta pitää kuiten­kin kehit­tää työtä ja kasvua suosi­vam­maksi. Tätä edel­lyt­tää myös julki­sen talou­den vaikea tilanne.

?Olen tyyty­väi­nen, että asian­tun­ti­ja­vir­ka­mie­het nosta­vat työl­li­syy­den ja työn­teon kannus­ta­vuu­den keino­va­li­koi­man ykkö­seksi.?

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ten mukaan työn­teon kannus­ti­mia voidaan lisätä sovit­ta­malla vero­tus ja sosi­aa­li­turva nykyistä parem­min yhteen ja purka­malla byro­kra­tia­louk­kuja.

Erilais­ten etuuk­sien tasoa ja myön­tä­mi­sen ehtoja on tarkas­tel­tava työl­lis­ty­mi­sen näkö­kul­masta. Kannus­tin­louk­kuja voidaan supis­taa lisää­mällä sosi­aa­li­tur­van velvoit­ta­vuutta ja lieven­tä­mällä sen tulo­har­kin­taa. Sosi­aa­li­tur­van velvoit­ta­vuu­den lisää­mi­sellä sosi­aa­li­tur­vaa saavia velvoi­te­taan osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nan tarjoa­miin työl­lis­ty­mistä edis­tä­viin tuki­toi­miin. Näiden tuki­toi­mien tavoit­teena on lisätä avoi­mille työmark­ki­noille työl­lis­ty­mistä.

?Valtio­va­rain­mi­nis­teri Rinteen pitää ymmär­tää, että nyt pitää ottaa kaikki keinot käyt­töön työl­li­syy­den lisää­mi­sessä. Koko­nais­ve­roas­teen nosta­mi­seen ei Suomella ole varaa. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ten analyysi on syytä ottaa vaka­vasti?, Risikko sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content