Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­vapaus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla – kokoomus.fi
MENU
Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­vapaus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­vapaus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Julkaistu: 04.02.2017 Terveys

Sisämi­nisteri Paula Risikko pitää henki­lö­koh­taista budjettia hyvänä keinona toteuttaa valin­nan­va­pautta paljon palveluja tarvit­sevien, kuten ikään­ty­neiden ja vammaisten henki­löiden palve­luissa.

“Tuleva sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen valin­nan­vapaus on tarkoi­tettu kaikille. Esimer­kiksi henki­löiden, joilla on paljon palve­lu­tar­peita, valin­nan­vapaus mahdol­lis­tetaan henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla”, totesi Risikko puhuessaan Turussa lauan­taina 4. helmi­kuuta.

Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­tetaan maakunnan asiak­kaalle hänen avun, tuen ja palve­lujen tarpeiden sekä niiden kustan­nusten perus­teella myöntämää sitou­musta korvata asiakkaan valit­semien muiden palve­lun­tuot­tajien antamien palve­lujen kustan­nukset maakunnan ennalta määräämään arvoon asti.

“Henki­lö­koh­tainen budje­tointi on sote-palve­luiden järjes­tä­mistä tavalla, jossa ihmiset itse pääsevät mukaan määrit­tämään, mitkä palvelut tai muu tuki auttavat heitä heidän elämässään.”

“Esimer­kiksi vammai­sille henki­lö­koh­tainen budjetti on parempi vaihtoehto kuin palve­luiden kilpai­lutus. Henki­lö­koh­tai­sessa budje­toin­nissa palve­luiden käyttäjät pääsevät valit­semaan palve­lun­tuot­tajan”, Risikko toteaa.

Kansal­liset ja kansain­vä­liset kokemukset ja tutki­mukset kertovat vammaisten ja heidän läheis­tensä olleen hyvin tyyty­väisiä palve­luihin, joita he ovat itse olleet mukana määrit­tä­mässä.

Valin­nan­vapaus varmistaa lähipal­veluja

“Valin­nan­vapaus turvaa lähipal­veluja. Valin­nan­va­pauden lisää­misen eri keinot kuten maksuseteli, asiakas­seteli ja henki­lö­koh­tainen budjetti mahdol­lis­tavat lähipal­ve­luiden säily­mistä ja jopa lisään­ty­mistä”, arvioi Risikko.

“Henki­lö­koh­taisen budjetin käyttöön otto sekä maksu- ja palve­luseteli edistävät lisäksi myös pienten tuottajien asemaa. Palve­luiden käyttäjä voi itse valita tuotta­jansa, jolloin eriko­koiset tuottajat ovat samalla viivalla. Pienten yritysten näkökul­masta raskaita kilpai­lu­tuksia ei tarvita”, Risikko totesi.

Hallitus lähetti kuluneella viikolla sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden valin­nan­va­paus­la­ki­luon­noksen lausun­to­kier­rok­selle. Suoma­lainen sosiaali- ja tervey­den­huollon valin­nan­va­paus­malli pitää sisällään monia elementtejä, joilla lisätään ihmisen valin­nan­va­pautta. Työka­luina ovat mm. maksuseteli, asukas­seteli ja henki­lö­koh­tainen budjetti. Lausun­toaika on 28.3.2017 asti.

Yhteys­tiedot: Erityi­sa­vustaja Emma Hannonen, puh. 0505740736


Kokoomus.fi