Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko pitää henki­lö­koh­taista budjet­tia hyvänä keinona toteut­taa valin­nan­va­pautta paljon palve­luja tarvit­se­vien, kuten ikään­ty­nei­den ja vammais­ten henki­löi­den palve­luissa.

“Tuleva sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen valin­nan­va­paus on tarkoi­tettu kaikille. Esimer­kiksi henki­löi­den, joilla on paljon palve­lu­tar­peita, valin­nan­va­paus mahdol­lis­te­taan henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla”, totesi Risikko puhues­saan Turussa lauan­taina 4. helmi­kuuta.

Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­te­taan maakun­nan asiak­kaalle hänen avun, tuen ja palve­lu­jen tarpei­den sekä niiden kustan­nus­ten perus­teella myön­tä­mää sitou­musta korvata asiak­kaan valit­se­mien muiden palve­lun­tuot­ta­jien anta­mien palve­lu­jen kustan­nuk­set maakun­nan ennalta määrää­mään arvoon asti.

“Henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi on sote-palve­lui­den järjes­tä­mistä tavalla, jossa ihmi­set itse pääse­vät mukaan määrit­tä­mään, mitkä palve­lut tai muu tuki autta­vat heitä heidän elämäs­sään.”

“Esimer­kiksi vammai­sille henki­lö­koh­tai­nen budjetti on parempi vaih­toehto kuin palve­lui­den kilpai­lu­tus. Henki­lö­koh­tai­sessa budje­toin­nissa palve­lui­den käyt­tä­jät pääse­vät valit­se­maan palve­lun­tuot­ta­jan”, Risikko toteaa.

Kansal­li­set ja kansain­vä­li­set koke­muk­set ja tutki­muk­set kerto­vat vammais­ten ja heidän läheis­tensä olleen hyvin tyyty­väi­siä palve­lui­hin, joita he ovat itse olleet mukana määrit­tä­mässä.

Valin­nan­va­paus varmis­taa lähi­pal­ve­luja

“Valin­nan­va­paus turvaa lähi­pal­ve­luja. Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­sen eri keinot kuten maksuse­teli, asia­kas­se­teli ja henki­lö­koh­tai­nen budjetti mahdol­lis­ta­vat lähi­pal­ve­lui­den säily­mistä ja jopa lisään­ty­mistä”, arvioi Risikko.

“Henki­lö­koh­tai­sen budje­tin käyt­töön otto sekä maksu- ja palve­luse­teli edis­tä­vät lisäksi myös pien­ten tuot­ta­jien asemaa. Palve­lui­den käyt­täjä voi itse valita tuot­ta­jansa, jolloin eriko­koi­set tuot­ta­jat ovat samalla viivalla. Pien­ten yritys­ten näkö­kul­masta raskaita kilpai­lu­tuk­sia ei tarvita”, Risikko totesi.

Halli­tus lähetti kulu­neella viikolla sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den valin­nan­va­paus­la­ki­luon­nok­sen lausun­to­kier­rok­selle. Suoma­lai­nen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon valin­nan­va­paus­malli pitää sisäl­lään monia element­tejä, joilla lisä­tään ihmi­sen valin­nan­va­pautta. Työka­luina ovat mm. maksuse­teli, asukas­se­teli ja henki­lö­koh­tai­nen budjetti. Lausun­toaika on 28.3.2017 asti.

Yhteys­tie­dot: Erityi­sa­vus­taja Emma Hanno­nen, puh. 0505740736

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content