• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

  Risikko: vanhuk­sille ja vammai­sille valin­nan­va­paus henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla

  Julkaistu: 04.02.2017 Terveys

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko pitää henki­lö­koh­taista budjet­tia hyvänä keinona toteut­taa valin­nan­va­pautta paljon palve­luja tarvit­se­vien, kuten ikään­ty­nei­den ja vammais­ten henki­löi­den palve­luissa.

  “Tuleva sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen valin­nan­va­paus on tarkoi­tettu kaikille. Esimer­kiksi henki­löi­den, joilla on paljon palve­lu­tar­peita, valin­nan­va­paus mahdol­lis­te­taan henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla”, totesi Risikko puhues­saan Turussa lauan­taina 4. helmi­kuuta.

  Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­te­taan maakun­nan asiak­kaalle hänen avun, tuen ja palve­lu­jen tarpei­den sekä niiden kustan­nus­ten perus­teella myön­tä­mää sitou­musta korvata asiak­kaan valit­se­mien muiden palve­lun­tuot­ta­jien anta­mien palve­lu­jen kustan­nuk­set maakun­nan ennalta määrää­mään arvoon asti.

  “Henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi on sote-palve­lui­den järjes­tä­mistä tavalla, jossa ihmi­set itse pääse­vät mukaan määrit­tä­mään, mitkä palve­lut tai muu tuki autta­vat heitä heidän elämäs­sään.”

  “Esimer­kiksi vammai­sille henki­lö­koh­tai­nen budjetti on parempi vaih­toehto kuin palve­lui­den kilpai­lu­tus. Henki­lö­koh­tai­sessa budje­toin­nissa palve­lui­den käyt­tä­jät pääse­vät valit­se­maan palve­lun­tuot­ta­jan”, Risikko toteaa.

  Kansal­li­set ja kansain­vä­li­set koke­muk­set ja tutki­muk­set kerto­vat vammais­ten ja heidän läheis­tensä olleen hyvin tyyty­väi­siä palve­lui­hin, joita he ovat itse olleet mukana määrit­tä­mässä.

  Valin­nan­va­paus varmis­taa lähi­pal­ve­luja

  “Valin­nan­va­paus turvaa lähi­pal­ve­luja. Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­sen eri keinot kuten maksuse­teli, asia­kas­se­teli ja henki­lö­koh­tai­nen budjetti mahdol­lis­ta­vat lähi­pal­ve­lui­den säily­mistä ja jopa lisään­ty­mistä”, arvioi Risikko.

  “Henki­lö­koh­tai­sen budje­tin käyt­töön otto sekä maksu- ja palve­luse­teli edis­tä­vät lisäksi myös pien­ten tuot­ta­jien asemaa. Palve­lui­den käyt­täjä voi itse valita tuot­ta­jansa, jolloin eriko­koi­set tuot­ta­jat ovat samalla viivalla. Pien­ten yritys­ten näkö­kul­masta raskaita kilpai­lu­tuk­sia ei tarvita”, Risikko totesi.

  Halli­tus lähetti kulu­neella viikolla sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den valin­nan­va­paus­la­ki­luon­nok­sen lausun­to­kier­rok­selle. Suoma­lai­nen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon valin­nan­va­paus­malli pitää sisäl­lään monia element­tejä, joilla lisä­tään ihmi­sen valin­nan­va­pautta. Työka­luina ovat mm. maksuse­teli, asukas­se­teli ja henki­lö­koh­tai­nen budjetti. Lausun­toaika on 28.3.2017 asti.

  Yhteys­tie­dot: Erityi­sa­vus­taja Emma Hanno­nen, puh. 0505740736