Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Raha alkaa kulkea poti­laan mukana

Minis­teri Risikko: Raha alkaa kulkea poti­laan mukana

Julkaistu:

?Kansa­lais­ten valin­nan­va­pau­den laaje­ne­mi­nen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa niin koti­maassa kuin Euroo­passa edel­lyt­tää muutok­sia sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­tei­siin, rahoi­tuk­seen, käytän­töi­hin sekä palve­lui­den tuot­ta­mis­ta­poi­hin?, totesi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan Perä­sei­nä­joen 30 -vuotis­juh­la­mark­ki­noilla.

Vuonna 2011 voimaan tulleen tervey­den­huol­to­lain mukaan kansa­lai­nen voi hakea terveys­pal­ve­lunsa oman kuntansa tai yhteis­toi­minta-alueen terveys­kes­kuk­sista ja erikois­sai­raan­hoi­don yliopis­to­sai­raa­la­pii­rin mistä tahansa sairaa­lasta.

Ensi vuonna 2014 valin­nan­va­paus laaje­nee koko maan katta­vaksi ja ihmi­nen voi valita minkä tahansa terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan. Samaan aikaan tulee voimaan myös poti­las­liik­ku­vuus­di­rek­tiivi ja valin­nan­va­paus laaje­nee koko Euroop­paan.

?Meneil­lään olevan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sen osana on myös rahoi­tusta muokat­tava. Tule­vai­suu­dessa raha kulkee poti­laan mukana siihen hoito­lai­tok­seen ja kuntaan minkä hän valit­see. Vain siten valin­nan­va­paus oikeasti toteu­tuu? arvioi Risikko.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­vas­tuu halu­taan säilyt­tää kunnilla, mutta palve­lu­jen tuot­ta­mis­ta­poi­hin tarvi­taan vaih­toeh­toja, jotta syntyy aitoa kilpai­lua ja kustan­nuk­set pysy­vät hallin­nassa.

Sote­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jina toimi­vat jatkos­sa­kin kunnat, yrityk­set ja järjes­töt.

?Uusia inno­vaa­tiota tarvi­taan myös tuot­ta­ja­puo­lelle. Entäpä jos terveys­kes­kus olisi koko henki­lös­tön ja poti­lai­den yhdessä omis­tama ja osuus­kun­tana toimiva? Houkut­te­li­siko se henki­lös­töä terveys­kes­kuk­siin ja sitout­tai­siko se poti­laita omaan hoitoonsa??, pohti Risikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content