Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Raha alkaa kulkea poti­laan mukana

Minis­teri Risikko: Raha alkaa kulkea poti­laan mukana

Julkaistu:

?Kansa­lais­ten valin­nan­va­pau­den laaje­ne­mi­nen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa niin koti­maassa kuin Euroo­passa edel­lyt­tää muutok­sia sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­tei­siin, rahoi­tuk­seen, käytän­töi­hin sekä palve­lui­den tuot­ta­mis­ta­poi­hin?, totesi sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhues­saan Perä­sei­nä­joen 30 -vuotis­juh­la­mark­ki­noilla.

Vuonna 2011 voimaan tulleen tervey­den­huol­to­lain mukaan kansa­lai­nen voi hakea terveys­pal­ve­lunsa oman kuntansa tai yhteis­toi­minta-alueen terveys­kes­kuk­sista ja erikois­sai­raan­hoi­don yliopis­to­sai­raa­la­pii­rin mistä tahansa sairaa­lasta.

Ensi vuonna 2014 valin­nan­va­paus laaje­nee koko maan katta­vaksi ja ihmi­nen voi valita minkä tahansa terveys­kes­kuk­sen tai sairaa­lan. Samaan aikaan tulee voimaan myös poti­las­liik­ku­vuus­di­rek­tiivi ja valin­nan­va­paus laaje­nee koko Euroop­paan.

?Meneil­lään olevan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sen osana on myös rahoi­tusta muokat­tava. Tule­vai­suu­dessa raha kulkee poti­laan mukana siihen hoito­lai­tok­seen ja kuntaan minkä hän valit­see. Vain siten valin­nan­va­paus oikeasti toteu­tuu? arvioi Risikko.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­vas­tuu halu­taan säilyt­tää kunnilla, mutta palve­lu­jen tuot­ta­mis­ta­poi­hin tarvi­taan vaih­toeh­toja, jotta syntyy aitoa kilpai­lua ja kustan­nuk­set pysy­vät hallin­nassa.

Sote­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jina toimi­vat jatkos­sa­kin kunnat, yrityk­set ja järjes­töt.

?Uusia inno­vaa­tiota tarvi­taan myös tuot­ta­ja­puo­lelle. Entäpä jos terveys­kes­kus olisi koko henki­lös­tön ja poti­lai­den yhdessä omis­tama ja osuus­kun­tana toimiva? Houkut­te­li­siko se henki­lös­töä terveys­kes­kuk­siin ja sitout­tai­siko se poti­laita omaan hoitoonsa??, pohti Risikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content