Kokoomus.fi
Ministeri Risikko: Raha alkaa kulkea potilaan mukana

Ministeri Risikko: Raha alkaa kulkea potilaan mukana

Julkaistu: 10.8.13 Uutiset

?Kansa­laisten valin­nan­va­pauden laaje­ne­minen sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa niin kotimaassa kuin Euroo­passa edellyttää muutoksia sosiaali- ja tervey­den­huollon raken­teisiin, rahoi­tukseen, käytän­töihin sekä palve­luiden tuotta­mis­ta­poihin?, totesi sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puhuessaan Peräsei­näjoen 30 -vuotis­juh­la­mark­ki­noilla.

Vuonna 2011 voimaan tulleen tervey­den­huol­tolain mukaan kansa­lainen voi hakea terveys­pal­ve­lunsa oman kuntansa tai yhteis­toi­minta-alueen terveys­kes­kuk­sista ja erikois­sai­raan­hoidon yliopis­to­sai­raa­la­piirin mistä tahansa sairaa­lasta.

Ensi vuonna 2014 valin­nan­vapaus laajenee koko maan katta­vaksi ja ihminen voi valita minkä tahansa terveys­kes­kuksen tai sairaalan. Samaan aikaan tulee voimaan myös potilas­liik­ku­vuus­di­rek­tiivi ja valin­nan­vapaus laajenee koko Eurooppaan.

?Meneillään olevan sosiaali- ja tervey­den­huollon raken­ne­uu­dis­tuksen osana on myös rahoi­tusta muokattava. Tulevai­suu­dessa raha kulkee potilaan mukana siihen hoito­lai­tokseen ja kuntaan minkä hän valitsee. Vain siten valin­nan­vapaus oikeasti toteutuu? arvioi Risikko.

Sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­mis­vastuu halutaan säilyttää kunnilla, mutta palve­lujen tuotta­mis­ta­poihin tarvitaan vaihtoehtoja, jotta syntyy aitoa kilpailua ja kustan­nukset pysyvät hallin­nassa.

Sotepal­ve­lujen tuottajina toimivat jatkos­sakin kunnat, yritykset ja järjestöt.

?Uusia innovaa­tiota tarvitaan myös tuotta­ja­puo­lelle. Entäpä jos terveys­keskus olisi koko henki­löstön ja potilaiden yhdessä omistama ja osuus­kuntana toimiva? Houkut­te­lisiko se henki­löstöä terveys­kes­kuksiin ja sitout­taisiko se potilaita omaan hoitoonsa??, pohti Risikko.


Kokoomus.fi