Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko vaatii halli­tus­oh­jel­man mukai­sen osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van mallin kokei­lua perus­tu­lo­ko­kei­lun yhtey­dessä.

Heikki Hiila­mon johdolla selvi­te­tään mallia osal­lis­ta­vaksi sosi­aa­li­tur­vaksi. Kysei­sen selvi­tyk­sen tavoit­teena on tuot­taa halli­tus­oh­jel­man toimeen­pa­nossa tarvit­ta­vaa tietoa työn vastaa­not­ta­mista estä­vien kannus­tin­louk­kuja purka­mi­seksi ja raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­seksi.

- Perus­tulo yksin­ker­tais­taa sosi­aa­li­tur­vaa, mutta ei auto­maat­ti­sesti kannusta työhön. Perus­tulo voi pahim­massa tapauk­sessa jopa passi­voida ihmistä. Pitää tarjota osal­lis­ta­vampi vaih­toehto, Risikko sanoo.

- Osal­lis­tu­mi­nen voi tarkoit­taa eri asioita. Hiila­mon työryhmä on alus­ta­vasti määri­tel­lyt sen osal­lis­tu­mi­seksi yhtei­sön toimin­taan eli esimer­kiksi vapaa­eh­tois­työ­hön tai työhar­joit­te­luun.
Minis­teri Risikko kutsui jo vuonna 2013 asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män miet­ti­mään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van malleja.

- Perin­tei­nen työt­tö­mien akti­voin­ti­po­li­tiikka on osoit­tau­tu­nut heikoksi keinoksi työl­lis­tää pitkä­ai­kais­työt­tö­miä ja estää syrjäy­ty­mistä. Perus­tu­lo­ko­keilu tuo uuden kulman sosi­aa­li­tur­van kehit­tä­mi­seen, mutta siitä puut­tuu osal­lis­tava elementti. Osal­lis­tava sosi­aa­li­tur­van tavoit­teena on työi­käis­ten työelä­män ja opis­ke­lun ulko­puo­lella olevien ihmis­ten akti­vointi koulu­tuk­seen, kansa­lais­toi­min­taan tai muuhun yhtei­söl­li­seen toimin­taan, Risikko kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content