Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko vaatii halli­tus­oh­jel­man mukai­sen osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van mallin kokei­lua perus­tu­lo­ko­kei­lun yhtey­dessä.

Heikki Hiila­mon johdolla selvi­te­tään mallia osal­lis­ta­vaksi sosi­aa­li­tur­vaksi. Kysei­sen selvi­tyk­sen tavoit­teena on tuot­taa halli­tus­oh­jel­man toimeen­pa­nossa tarvit­ta­vaa tietoa työn vastaa­not­ta­mista estä­vien kannus­tin­louk­kuja purka­mi­seksi ja raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­seksi.

- Perus­tulo yksin­ker­tais­taa sosi­aa­li­tur­vaa, mutta ei auto­maat­ti­sesti kannusta työhön. Perus­tulo voi pahim­massa tapauk­sessa jopa passi­voida ihmistä. Pitää tarjota osal­lis­ta­vampi vaih­toehto, Risikko sanoo.

- Osal­lis­tu­mi­nen voi tarkoit­taa eri asioita. Hiila­mon työryhmä on alus­ta­vasti määri­tel­lyt sen osal­lis­tu­mi­seksi yhtei­sön toimin­taan eli esimer­kiksi vapaa­eh­tois­työ­hön tai työhar­joit­te­luun.
Minis­teri Risikko kutsui jo vuonna 2013 asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män miet­ti­mään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van malleja.

- Perin­tei­nen työt­tö­mien akti­voin­ti­po­li­tiikka on osoit­tau­tu­nut heikoksi keinoksi työl­lis­tää pitkä­ai­kais­työt­tö­miä ja estää syrjäy­ty­mistä. Perus­tu­lo­ko­keilu tuo uuden kulman sosi­aa­li­tur­van kehit­tä­mi­seen, mutta siitä puut­tuu osal­lis­tava elementti. Osal­lis­tava sosi­aa­li­tur­van tavoit­teena on työi­käis­ten työelä­män ja opis­ke­lun ulko­puo­lella olevien ihmis­ten akti­vointi koulu­tuk­seen, kansa­lais­toi­min­taan tai muuhun yhtei­söl­li­seen toimin­taan, Risikko kertoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content