Ministeri Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun otettava osallistava elementti mukaan – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun otettava osallistava elementti mukaan

Ministeri Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun otettava osallistava elementti mukaan

Julkaistu: 16.12.2016 Julkaisut

Sisämi­nisteri Paula Risikko vaatii halli­tus­oh­jelman mukaisen osallis­tavan sosiaa­li­turvan mallin kokeilua perus­tu­lo­ko­keilun yhtey­dessä.

Heikki Hiilamon johdolla selvi­tetään mallia osallis­ta­vaksi sosiaa­li­tur­vaksi. Kyseisen selvi­tyksen tavoit­teena on tuottaa halli­tus­oh­jelman toimeen­pa­nossa tarvit­tavaa tietoa työn vastaa­not­ta­mista estävien kannus­tin­loukkuja purka­mi­seksi ja raken­teel­lisen työttö­myyden alenta­mi­seksi.

- Perustulo yksin­ker­taistaa sosiaa­li­turvaa, mutta ei automaat­ti­sesti kannusta työhön. Perustulo voi pahim­massa tapauk­sessa jopa passi­voida ihmistä. Pitää tarjota osallis­ta­vampi vaihtoehto, Risikko sanoo.

- Osallis­tu­minen voi tarkoittaa eri asioita. Hiilamon työryhmä on alusta­vasti määri­tellyt sen osallis­tu­mi­seksi yhteisön toimintaan eli esimer­kiksi vapaa­eh­tois­työhön tai työhar­joit­teluun.
Ministeri Risikko kutsui jo vuonna 2013 asian­tun­ti­ja­työ­ryhmän miettimään osallis­tavan sosiaa­li­turvan malleja.

- Perin­teinen työttömien aktivoin­ti­po­li­tiikka on osoit­tau­tunut heikoksi keinoksi työllistää pitkä­ai­kais­työt­tömiä ja estää syrjäy­ty­mistä. Perus­tu­lo­ko­keilu tuo uuden kulman sosiaa­li­turvan kehit­tä­miseen, mutta siitä puuttuu osallistava elementti. Osallistava sosiaa­li­turvan tavoit­teena on työikäisten työelämän ja opiskelun ulkopuo­lella olevien ihmisten aktivointi koulu­tukseen, kansa­lais­toi­mintaan tai muuhun yhtei­söl­liseen toimintaan, Risikko kertoo.


Kokoomus.fi