Minis­teri Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun otet­tava osal­lis­tava elementti mukaan

Julkaistu: 16.12.2016

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko vaatii halli­tus­oh­jel­man mukai­sen osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van mallin kokei­lua perus­tu­lo­ko­kei­lun yhtey­dessä.

Heikki Hiila­mon johdolla selvi­te­tään mallia osal­lis­ta­vaksi sosi­aa­li­tur­vaksi. Kysei­sen selvi­tyk­sen tavoit­teena on tuot­taa halli­tus­oh­jel­man toimeen­pa­nossa tarvit­ta­vaa tietoa työn vastaa­not­ta­mista estä­vien kannus­tin­louk­kuja purka­mi­seksi ja raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­seksi.

- Perus­tulo yksin­ker­tais­taa sosi­aa­li­tur­vaa, mutta ei auto­maat­ti­sesti kannusta työhön. Perus­tulo voi pahim­massa tapauk­sessa jopa passi­voida ihmistä. Pitää tarjota osal­lis­ta­vampi vaih­toehto, Risikko sanoo.

- Osal­lis­tu­mi­nen voi tarkoit­taa eri asioita. Hiila­mon työryhmä on alus­ta­vasti määri­tel­lyt sen osal­lis­tu­mi­seksi yhtei­sön toimin­taan eli esimer­kiksi vapaa­eh­tois­työ­hön tai työhar­joit­te­luun.
Minis­teri Risikko kutsui jo vuonna 2013 asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män miet­ti­mään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van malleja.

- Perin­tei­nen työt­tö­mien akti­voin­ti­po­li­tiikka on osoit­tau­tu­nut heikoksi keinoksi työl­lis­tää pitkä­ai­kais­työt­tö­miä ja estää syrjäy­ty­mistä. Perus­tu­lo­ko­keilu tuo uuden kulman sosi­aa­li­tur­van kehit­tä­mi­seen, mutta siitä puut­tuu osal­lis­tava elementti. Osal­lis­tava sosi­aa­li­tur­van tavoit­teena on työi­käis­ten työelä­män ja opis­ke­lun ulko­puo­lella olevien ihmis­ten akti­vointi koulu­tuk­seen, kansa­lais­toi­min­taan tai muuhun yhtei­söl­li­seen toimin­taan, Risikko kertoo.