Paula Risikko: Ikäih­misten valin­nan­vapaus sotessa lisääntyy – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Ikäih­misten valin­nan­vapaus sotessa lisääntyy

Paula Risikko: Ikäih­misten valin­nan­vapaus sotessa lisääntyy

Julkaistu: 20.01.2017 Julkaisut

Puheen­johtaja Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 21.1.

Valin­nan­vapaus koskee kaikkia, myös ikäih­misiä, kertoi Risikko puhuessaan Suonenjoen palve­lu­ko­ti­säätiön 20-vuotis­juh­lassa perjan­taina 20. tammi­kuuta.

“Valin­nan­va­pauden lisään­ty­misen myötä sote-palve­luiden saatavuus lisääntyy, kun toimi­joita tulee enemmän. Kilpailu puolestaan lisää laatua. Valin­nan­va­pauden lisään­ty­minen turvaa myös lähipal­ve­lujen saata­vuutta”, Risikko arvioi.

Osana sote-uudis­tusta säädetään valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö, joka tuo käyttä­jälle mahdol­li­suuden valita itse palve­luiden julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Yksilön valin­nan­mah­dol­li­suuksia tuetaan palve­luiden yhtenäi­sillä laatu­kri­tee­reillä ja valintaa tukevalla julki­sella tiedolla. Niille iäkkäille, jotka eivät syystä tai toisesta voi itsenäi­sesti tehdä valintoja, tarjotaan tukea valin­tojen tekemiseen, jotta kaikki saavat varmasti tarvit­se­mansa palvelut.

Valin­nan­va­pautta lisätään muun muassa maksuse­telien, asiakas­se­telien ja henki­lö­koh­taisen budjetin avulla.

Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­tetaan asiak­kaalle myönnettyä sitou­musta korvata hänen avun, tuen ja palve­lujen tarpeita sekä niiden kustan­nuksia ennalta määrättyyn arvoon asti.

“Henki­lö­koh­tainen budjetti on tarkoi­tettu erityi­sesti monia eri palveluja tarvit­se­ville ihmisille. Henki­lö­koh­taisen budjetin avulla esimer­kiksi vanhus- ja vammais­pal­ve­luiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Henki­lö­koh­tainen budjetti on todel­linen innovaatio”, Risikko totesi.

Iäkkäiden ääni kuuluviin

Risikko korosti ikään­ty­neiden ihmisten vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien välttä­mät­tö­myyttä. “Meidän on turvattava iäkkäiden äänen kuulu­minen päätök­sen­teossa”, Risikko painotti.

Risikko piti hyvänä, että vanhus­neu­vostot tulevat tulevai­suu­dessa myös tuleviin maakuntiin. Vanhus­neu­vosto turvaa iäkkäiden ihmisten mahdol­li­suuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmis­teluun ja toteut­ta­miseen.

“Yhteis­kun­nasta kertoo paljon se, miten se huolehtii senio­ri­kan­sa­lai­sistaan. Yhteis­kunnan on aina huoleh­dittava iäkkäistä jäsenistään niin, että he saavat sellaista laadu­kasta hoitoa, hoivaa ja muita palveluja, joita he tarvit­sevat.”

Risikko myös muistutti asenneil­ma­piirin tärkey­destä. “Asenne­muu­tosta tarvitaan kaikissa ikäryh­missä, jotta ikään­ty­minen nähtäisiin normaalina, jokaisen elämään kuuluvana vaiheena.

 


Kokoomus.fi