• FI
 • SV
 • MENU
  Paula Risikko: Ikäih­mis­ten valin­nan­va­paus sotessa lisään­tyy
  Twiittaa

  Paula Risikko: Ikäih­mis­ten valin­nan­va­paus sotessa lisään­tyy

  Julkaistu: 20.01.2017 Julkaisut

  Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 21.1.

  Valin­nan­va­paus koskee kaik­kia, myös ikäih­mi­siä, kertoi Risikko puhues­saan Suonen­joen palve­lu­ko­ti­sää­tiön 20-vuotis­juh­lassa perjan­taina 20. tammi­kuuta.

  “Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­sen myötä sote-palve­lui­den saata­vuus lisään­tyy, kun toimi­joita tulee enem­män. Kilpailu puoles­taan lisää laatua. Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen turvaa myös lähi­pal­ve­lu­jen saata­vuutta”, Risikko arvioi.

  Osana sote-uudis­tusta sääde­tään valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö, joka tuo käyt­tä­jälle mahdol­li­suu­den valita itse palve­lui­den julki­nen, yksi­tyi­nen tai kolman­nen sekto­rin tuot­taja. Yksi­lön valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia tuetaan palve­lui­den yhte­näi­sillä laatu­kri­tee­reillä ja valin­taa tuke­valla julki­sella tiedolla. Niille iäkkäille, jotka eivät syystä tai toisesta voi itse­näi­sesti tehdä valin­toja, tarjo­taan tukea valin­to­jen teke­mi­seen, jotta kaikki saavat varmasti tarvit­se­mansa palve­lut.

  Valin­nan­va­pautta lisä­tään muun muassa maksuse­te­lien, asia­kas­se­te­lien ja henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla.

  Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­te­taan asiak­kaalle myön­net­tyä sitou­musta korvata hänen avun, tuen ja palve­lu­jen tarpeita sekä niiden kustan­nuk­sia ennalta määrät­tyyn arvoon asti.

  “Henki­lö­koh­tai­nen budjetti on tarkoi­tettu erityi­sesti monia eri palve­luja tarvit­se­ville ihmi­sille. Henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla esimer­kiksi vanhus- ja vammais­pal­ve­lui­den asia­kas voi vaikut­taa palve­lun tai muun tuen sisäl­töön ja valita palve­lun tuot­ta­jan. Henki­lö­koh­tai­nen budjetti on todel­li­nen inno­vaa­tio”, Risikko totesi.

  Iäkkäi­den ääni kuulu­viin

  Risikko korosti ikään­ty­nei­den ihmis­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien vält­tä­mät­tö­myyttä. “Meidän on turvat­tava iäkkäi­den äänen kuulu­mi­nen päätök­sen­teossa”, Risikko painotti.

  Risikko piti hyvänä, että vanhus­neu­vos­tot tule­vat tule­vai­suu­dessa myös tule­viin maakun­tiin. Vanhus­neu­vosto turvaa iäkkäi­den ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua heitä koske­vien päätös­ten valmis­te­luun ja toteut­ta­mi­seen.

  “Yhteis­kun­nasta kertoo paljon se, miten se huoleh­tii senio­ri­kan­sa­lai­sis­taan. Yhteis­kun­nan on aina huoleh­dit­tava iäkkäistä jäse­nis­tään niin, että he saavat sellaista laadu­kasta hoitoa, hoivaa ja muita palve­luja, joita he tarvit­se­vat.”

  Risikko myös muis­tutti asen­neil­ma­pii­rin tärkey­destä. “Asen­ne­muu­tosta tarvi­taan kaikissa ikäryh­missä, jotta ikään­ty­mi­nen nähtäi­siin normaa­lina, jokai­sen elämään kuulu­vana vaiheena.