Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Paula Risikko: Ikäih­mis­ten valin­nan­va­paus sotessa lisään­tyy

Paula Risikko: Ikäih­mis­ten valin­nan­va­paus sotessa lisään­tyy

Julkaistu:

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe puolue­val­tuus­tossa 21.1.

Valin­nan­va­paus koskee kaik­kia, myös ikäih­mi­siä, kertoi Risikko puhues­saan Suonen­joen palve­lu­ko­ti­sää­tiön 20-vuotis­juh­lassa perjan­taina 20. tammi­kuuta.

“Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­sen myötä sote-palve­lui­den saata­vuus lisään­tyy, kun toimi­joita tulee enem­män. Kilpailu puoles­taan lisää laatua. Valin­nan­va­pau­den lisään­ty­mi­nen turvaa myös lähi­pal­ve­lu­jen saata­vuutta”, Risikko arvioi.

Osana sote-uudis­tusta sääde­tään valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö, joka tuo käyt­tä­jälle mahdol­li­suu­den valita itse palve­lui­den julki­nen, yksi­tyi­nen tai kolman­nen sekto­rin tuot­taja. Yksi­lön valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia tuetaan palve­lui­den yhte­näi­sillä laatu­kri­tee­reillä ja valin­taa tuke­valla julki­sella tiedolla. Niille iäkkäille, jotka eivät syystä tai toisesta voi itse­näi­sesti tehdä valin­toja, tarjo­taan tukea valin­to­jen teke­mi­seen, jotta kaikki saavat varmasti tarvit­se­mansa palve­lut.

Valin­nan­va­pautta lisä­tään muun muassa maksuse­te­lien, asia­kas­se­te­lien ja henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla.

Henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla tarkoi­te­taan asiak­kaalle myön­net­tyä sitou­musta korvata hänen avun, tuen ja palve­lu­jen tarpeita sekä niiden kustan­nuk­sia ennalta määrät­tyyn arvoon asti.

“Henki­lö­koh­tai­nen budjetti on tarkoi­tettu erityi­sesti monia eri palve­luja tarvit­se­ville ihmi­sille. Henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla esimer­kiksi vanhus- ja vammais­pal­ve­lui­den asia­kas voi vaikut­taa palve­lun tai muun tuen sisäl­töön ja valita palve­lun tuot­ta­jan. Henki­lö­koh­tai­nen budjetti on todel­li­nen inno­vaa­tio”, Risikko totesi.

Iäkkäi­den ääni kuulu­viin

Risikko korosti ikään­ty­nei­den ihmis­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien vält­tä­mät­tö­myyttä. “Meidän on turvat­tava iäkkäi­den äänen kuulu­mi­nen päätök­sen­teossa”, Risikko painotti.

Risikko piti hyvänä, että vanhus­neu­vos­tot tule­vat tule­vai­suu­dessa myös tule­viin maakun­tiin. Vanhus­neu­vosto turvaa iäkkäi­den ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua heitä koske­vien päätös­ten valmis­te­luun ja toteut­ta­mi­seen.

“Yhteis­kun­nasta kertoo paljon se, miten se huoleh­tii senio­ri­kan­sa­lai­sis­taan. Yhteis­kun­nan on aina huoleh­dit­tava iäkkäistä jäse­nis­tään niin, että he saavat sellaista laadu­kasta hoitoa, hoivaa ja muita palve­luja, joita he tarvit­se­vat.”

Risikko myös muis­tutti asen­neil­ma­pii­rin tärkey­destä. “Asen­ne­muu­tosta tarvi­taan kaikissa ikäryh­missä, jotta ikään­ty­mi­nen nähtäi­siin normaa­lina, jokai­sen elämään kuulu­vana vaiheena.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content