Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja

Minis­teri Ilkka Suomi­sesta Kokoo­muk­sen kunnia­pu­heen­joh­taja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja, minis­teri Ilkka Suomi­nen on kutsuttu Rova­nie­men puolue­ko­kouk­sessa puolu­een kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi. Suomi­nen (s. 1939), toimi Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana vuosina 1979-1991.

Suomi­nen on toimi­nut monissa eri työteh­tä­vissä ja luot­ta­mus­toi­missa. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana hän oli ensin vuosina 1970-1975 ja tois­ta­mi­seen vuosina 1983-1994, kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­rinä Harri Holke­rin halli­tuk­sessa 1987-1991, edus­kun­nan puhe­mie­henä ensin lyhyen ajan vuonna 1987 ja sitten 1991-1994 sekä Euroo­pan parla­men­tin jäse­nenä 1999-2004.

?Kunnia­pu­heen­joh­ta­jan rooli puolu­eessa on muis­tut­taa meitä siitä, mistä olemme tulleet ja kannus­taa puolue­vä­keä aina vaan uusiin saavu­tuk­siin?, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri  Jyrki Katai­nen sanoi kutsues­saan Suomi­sen kunnia­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kunnia­pu­heen­joh­ta­jia voi olla puolu­eessa vain yksi. Suomi­sen edel­täjä oli edes­men­nyt valtio­neu­vos Harri Holkeri.

Lisä­tie­dot: Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulk­ki­nen, 050-574 5288 (pauliina.pulkkinen@kokoomus.fi)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content