Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus alentaa varhais­kas­va­tuksen maksuja – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus alentaa varhais­kas­va­tuksen maksuja

Ministeri Grahn-Laasonen: Hallitus alentaa varhais­kas­va­tuksen maksuja

Julkaistu: 01.09.2016 Uncategorized

Hallitus päätti budjet­ti­rii­hessä alentaa varhais­kas­va­tus­maksuja ja perua maksu­ko­ro­tukset. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen on tyyty­väinen saavu­tettuun ratkaisuun.

“Varhais­kas­va­tuksen maksujen alenta­minen ja korotusten peruminen edistää työlli­syyttä ja tasa-arvoa ja helpottaa lapsi­per­heiden talous­ti­lan­netta. Päätös helpottaa kaikkia maksujen piirissä olevia lapsi­per­heitä, ja aivan erityi­sesti pieni­tu­loisia yksin­huol­ta­ja­per­heitä, joiden maksut alenevat tai jopa poistuvat kokonaan”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Eduskun­nalle annettu lakie­sitys, johon sisältyi sekä maksujen korotuksia että alennuksia pieni­tu­loi­sille 2–3 hengen perheille, vedetään nyt pois. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö valmis­telee uuden esityksen, jossa alennukset ovat mukana mutta korotukset eivät. Tämä parantaa erityi­sesti yksin­huol­tajien edelly­tyksiä ottaa työtä vastaan. Varhais­kas­va­tus­maksut alenevat kaikkiaan arviolta 10 miljoo­nalla eurolla.

Työntekoon kannus­tavat toimet ovat olleet Kokoo­muksen ja halli­tuksen huolena budjet­ti­rii­hessä. Päätös maksujen alenta­mi­sesta vähentää varhais­kas­va­tus­mak­sujen kannus­tin­louk­ku­vai­ku­tuksia, mutta Grahn-Laasosen mukaan myös pedago­giset ja yhteis­kun­ta­po­liit­tiset näkökohdat koros­tuvat.

“Päätöksen myötä yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tukseen. Lapsi hyötyy varhais­kas­va­tuk­sesta monin tavoin. Tutki­musten mukaan varhais­kas­va­tukseen osallis­tu­minen ehkäisee syrjäy­ty­mistä, tasaa kotitaus­taeroja ja tukee lasten myöhempää opintietä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­mi­saste on Suomessa muita Pohjois­maita alhai­sempi ja OECD-maiden keskiarvon alapuo­lella.

“Kokoomus on asettanut pitkän aikavälin tavoit­teeksi maksut­toman osa-aikaisen varhais­kas­va­tuksen, johon osallis­tuisi koko ikäluokka. Tämä on askel sitä tavoi­tetta kohti!” Grahn-Laasonen iloitsee.


Kokoomus.fi