• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

  Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

  Julkaistu: 01.09.2016 Sivistys

  Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja ja perua maksu­ko­ro­tuk­set. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on tyyty­väi­nen saavu­tet­tuun ratkai­suun.

  “Varhais­kas­va­tuk­sen maksu­jen alen­ta­mi­nen ja koro­tus­ten peru­mi­nen edis­tää työl­li­syyttä ja tasa-arvoa ja helpot­taa lapsi­per­hei­den talous­ti­lan­netta. Päätös helpot­taa kaik­kia maksu­jen piirissä olevia lapsi­per­heitä, ja aivan erityi­sesti pieni­tu­loi­sia yksin­huol­ta­ja­per­heitä, joiden maksut alene­vat tai jopa pois­tu­vat koko­naan”, Grahn-Laaso­nen iloit­see.

  Edus­kun­nalle annettu lakie­si­tys, johon sisäl­tyi sekä maksu­jen koro­tuk­sia että alen­nuk­sia pieni­tu­loi­sille 2–3 hengen perheille, vede­tään nyt pois. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö valmis­te­lee uuden esityk­sen, jossa alen­nuk­set ovat mukana mutta koro­tuk­set eivät. Tämä paran­taa erityi­sesti yksin­huol­ta­jien edel­ly­tyk­siä ottaa työtä vastaan. Varhais­kas­va­tus­mak­sut alene­vat kaik­ki­aan arviolta 10 miljoo­nalla eurolla.

  Työn­te­koon kannus­ta­vat toimet ovat olleet Kokoo­muk­sen ja halli­tuk­sen huolena budjet­ti­rii­hessä. Päätös maksu­jen alen­ta­mi­sesta vähen­tää varhais­kas­va­tus­mak­su­jen kannus­tin­louk­ku­vai­ku­tuk­sia, mutta Grahn-Laaso­sen mukaan myös peda­go­gi­set ja yhteis­kun­ta­po­liit­ti­set näkö­koh­dat koros­tu­vat.

  “Päätök­sen myötä yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tuk­seen. Lapsi hyötyy varhais­kas­va­tuk­sesta monin tavoin. Tutki­mus­ten mukaan varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ehkäi­see syrjäy­ty­mistä, tasaa koti­taus­tae­roja ja tukee lasten myöhem­pää opin­tietä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­saste on Suomessa muita Pohjois­maita alhai­sempi ja OECD-maiden keskiar­von alapuo­lella.

  “Kokoo­mus on aset­ta­nut pitkän aika­vä­lin tavoit­teeksi maksut­to­man osa-aikai­sen varhais­kas­va­tuk­sen, johon osal­lis­tuisi koko ikäluokka. Tämä on askel sitä tavoi­tetta kohti!” Grahn-Laaso­nen iloit­see.