Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

Minis­teri Grahn-Laaso­nen: Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tuk­sen maksuja

Julkaistu:

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja ja perua maksu­ko­ro­tuk­set. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on tyyty­väi­nen saavu­tet­tuun ratkai­suun.

“Varhais­kas­va­tuk­sen maksu­jen alen­ta­mi­nen ja koro­tus­ten peru­mi­nen edis­tää työl­li­syyttä ja tasa-arvoa ja helpot­taa lapsi­per­hei­den talous­ti­lan­netta. Päätös helpot­taa kaik­kia maksu­jen piirissä olevia lapsi­per­heitä, ja aivan erityi­sesti pieni­tu­loi­sia yksin­huol­ta­ja­per­heitä, joiden maksut alene­vat tai jopa pois­tu­vat koko­naan”, Grahn-Laaso­nen iloit­see.

Edus­kun­nalle annettu lakie­si­tys, johon sisäl­tyi sekä maksu­jen koro­tuk­sia että alen­nuk­sia pieni­tu­loi­sille 2–3 hengen perheille, vede­tään nyt pois. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö valmis­te­lee uuden esityk­sen, jossa alen­nuk­set ovat mukana mutta koro­tuk­set eivät. Tämä paran­taa erityi­sesti yksin­huol­ta­jien edel­ly­tyk­siä ottaa työtä vastaan. Varhais­kas­va­tus­mak­sut alene­vat kaik­ki­aan arviolta 10 miljoo­nalla eurolla.

Työn­te­koon kannus­ta­vat toimet ovat olleet Kokoo­muk­sen ja halli­tuk­sen huolena budjet­ti­rii­hessä. Päätös maksu­jen alen­ta­mi­sesta vähen­tää varhais­kas­va­tus­mak­su­jen kannus­tin­louk­ku­vai­ku­tuk­sia, mutta Grahn-Laaso­sen mukaan myös peda­go­gi­set ja yhteis­kun­ta­po­liit­ti­set näkö­koh­dat koros­tu­vat.

“Päätök­sen myötä yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tuk­seen. Lapsi hyötyy varhais­kas­va­tuk­sesta monin tavoin. Tutki­mus­ten mukaan varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ehkäi­see syrjäy­ty­mistä, tasaa koti­taus­tae­roja ja tukee lasten myöhem­pää opin­tietä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­saste on Suomessa muita Pohjois­maita alhai­sempi ja OECD-maiden keskiar­von alapuo­lella.

“Kokoo­mus on aset­ta­nut pitkän aika­vä­lin tavoit­teeksi maksut­to­man osa-aikai­sen varhais­kas­va­tuk­sen, johon osal­lis­tuisi koko ikäluokka. Tämä on askel sitä tavoi­tetta kohti!” Grahn-Laaso­nen iloit­see.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content