eurooppaverkoston kansikuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Eurooppa-verkosto / Mietteitä Brysselin ytimestä: Brysselin tuulissa

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Julkaistu:

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen vapaa maailma perus­tuu. Oikeus­val­tio, demo­kra­tia, ihmi­soi­keu­det ja vapaus eivät ole itses­tään­sel­vyyk­siä Euroo­pas­sa­kaan. Meitä jokaista tarvi­taan edis­tä­mään hyvää ja parem­paa huomista.

Kevääni on kulu­nut harjoit­te­li­jana Euroo­pan parla­men­tissa EPP-ryhmän lehdis­tö­osas­tolla. Olen iloi­nen saades­sani kirjoit­taa kevääs­täni teille. Harjoit­te­luni alkoi 24. helmi­kuuta eli samana aamuna, kun Venäjä aloitti brutaa­lin ja lait­to­man hyök­käyk­sensä Ukrai­naan. Tämä pysäytti ja otti sydä­men alta, mutta muis­tutti alusta alkaen siitä, että saan tämän kevään olla osana suurta arvo­yh­tei­söä. Työs­ken­tely Euroo­pan parla­men­tissa on tarjon­nut näkö­ala­pai­kan Euroo­pan poli­tiik­kaan. Klisei­nen lause, mutta näin se on mennyt.

Työn­ku­vaani on kuulu­nut kansal­li­sen tason uutis­ten rapor­toin­tia sekä eri maiden uutis­ten seuran­taa. Suomen Nato-uuti­sointi on nous­sut työs­säni ehkä suurim­maksi aiheeksi, josta saan lukea ja rapor­toida lähes päivit­täin. Myös eri valio­kun­tien ja täysis­tun­to­muis­tioi­den kirjoit­ta­mi­nen sekä kään­tä­mi­nen on ollut osa työn­ku­vaani pitkin kevättä. Euroo­pan tason kysy­myk­sissä ruoka­turva ja turval­li­suus­ti­lanne ylei­sesti on myös ollut työpöy­däl­läni paljon. Venä­jän ja Ukrai­nan tuon­nin pysäh­dyt­tyä ruoka­turva herät­tää huolta Euroo­passa ja sillä on myös globaa­leja vaiku­tuk­sia.

Suomi kiin­nos­taa myös eri maiden harjoit­te­li­ja­kol­le­goi­den keskuu­dessa täällä Brys­se­lissä. Lukui­sat keskus­te­lut turval­li­suus­ti­lan­tees­tamme Venä­jän raja­naa­pu­rina on ollut osa päivit­täi­siä keskus­te­luja työyh­tei­sös­sämme ja moni seuraa­kin Suomen Nato-keskus­te­lua. Tämä on lämmit­tä­nyt mieltä ja myötä­tun­toa on tullut turval­li­suus­ti­lan­teemme johdosta.

Työym­pä­ris­tönä Euroo­pan parla­mentti on inspi­roiva ja yhtei­söl­li­nen. Yhtei­söl­li­syy­den merki­tys on ollut suurta tänä keväänä, kun päivit­täin saamme lukea surul­li­sia uuti­sia Ukrai­nan sodasta. Huoli on yhtei­nen ja sen jaamme yli puolue­ra­jo­jen myös Euroo­pan parla­men­tissa. Tällai­sena aikana työ on tuntu­nut merki­tyk­sel­li­seltä ja yhtei­sössä on suuri voima näinä aikoina. Vertais­tu­kea saa myös aina, kun sitä tarvit­see ja talo on täynnä avuliaita ihmi­siä. Päivät ovat ajoit­tain kiirei­siä, mutta työ on hyvin palkit­se­vaa. Pureu­tu­mi­nen poli­tii­kan eri osa-aluei­siin on laajen­ta­nut tietä­mys­täni ajan­koh­tai­sista Eurooppa-aiheista. Euroo­pan parla­men­tissa on valtava määrä eri poli­tii­kan osa-aluei­den raudan­lu­jia ammat­ti­lai­sia. Tätä työtä on ollut ilo seurata.

Tätä työko­ke­musta suosit­te­len jokai­selle, jolla on vähän­kään kiin­nos­tusta Eurooppa-poli­tiik­kaan. Euroo­pan tason koke­mus ei mene koskaan hukkaan. Hakumme onkin auki vielä muuta­man päivän. Lisä­tie­toja löydät EPP-ryhmän verk­ko­si­vuilta.  

Riku Hirsi­mäki

Kirjoit­taja toimii harjoit­te­li­jana EPP-ryhmässä

Tämä on osa Kokoo­muk­sen Eurooppa-verkos­ton kehit­tä­mää Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­sar­jaa. Se on sään­nöl­li­sesti jäsen­kir­jeessä sekä Kokoo­muk­sen sivuilla ilmes­tyvä blogi, jossa meidän Brys­se­lin väkemme miet­tii Brys­se­lin sekä laajem­min EU:n menoa. Blogi­sar­jassa kirjoit­taja vaih­tuu joka kerta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

Skip to content