Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
eurooppaverkoston kansikuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Eurooppa-verkosto / Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Julkaistu:

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen vapaa maailma perus­tuu. Oikeus­val­tio, demo­kra­tia, ihmi­soi­keu­det ja vapaus eivät ole itses­tään­sel­vyyk­siä Euroo­pas­sa­kaan. Meitä jokaista tarvi­taan edis­tä­mään hyvää ja parem­paa huomista.

Kevääni on kulu­nut harjoit­te­li­jana Euroo­pan parla­men­tissa EPP-ryhmän lehdis­tö­osas­tolla. Olen iloi­nen saades­sani kirjoit­taa kevääs­täni teille. Harjoit­te­luni alkoi 24. helmi­kuuta eli samana aamuna, kun Venäjä aloitti brutaa­lin ja lait­to­man hyök­käyk­sensä Ukrai­naan. Tämä pysäytti ja otti sydä­men alta, mutta muis­tutti alusta alkaen siitä, että saan tämän kevään olla osana suurta arvo­yh­tei­söä. Työs­ken­tely Euroo­pan parla­men­tissa on tarjon­nut näkö­ala­pai­kan Euroo­pan poli­tiik­kaan. Klisei­nen lause, mutta näin se on mennyt.

Työn­ku­vaani on kuulu­nut kansal­li­sen tason uutis­ten rapor­toin­tia sekä eri maiden uutis­ten seuran­taa. Suomen Nato-uuti­sointi on nous­sut työs­säni ehkä suurim­maksi aiheeksi, josta saan lukea ja rapor­toida lähes päivit­täin. Myös eri valio­kun­tien ja täysis­tun­to­muis­tioi­den kirjoit­ta­mi­nen sekä kään­tä­mi­nen on ollut osa työn­ku­vaani pitkin kevättä. Euroo­pan tason kysy­myk­sissä ruoka­turva ja turval­li­suus­ti­lanne ylei­sesti on myös ollut työpöy­däl­läni paljon. Venä­jän ja Ukrai­nan tuon­nin pysäh­dyt­tyä ruoka­turva herät­tää huolta Euroo­passa ja sillä on myös globaa­leja vaiku­tuk­sia.

Suomi kiin­nos­taa myös eri maiden harjoit­te­li­ja­kol­le­goi­den keskuu­dessa täällä Brys­se­lissä. Lukui­sat keskus­te­lut turval­li­suus­ti­lan­tees­tamme Venä­jän raja­naa­pu­rina on ollut osa päivit­täi­siä keskus­te­luja työyh­tei­sös­sämme ja moni seuraa­kin Suomen Nato-keskus­te­lua. Tämä on lämmit­tä­nyt mieltä ja myötä­tun­toa on tullut turval­li­suus­ti­lan­teemme johdosta.

Työym­pä­ris­tönä Euroo­pan parla­mentti on inspi­roiva ja yhtei­söl­li­nen. Yhtei­söl­li­syy­den merki­tys on ollut suurta tänä keväänä, kun päivit­täin saamme lukea surul­li­sia uuti­sia Ukrai­nan sodasta. Huoli on yhtei­nen ja sen jaamme yli puolue­ra­jo­jen myös Euroo­pan parla­men­tissa. Tällai­sena aikana työ on tuntu­nut merki­tyk­sel­li­seltä ja yhtei­sössä on suuri voima näinä aikoina. Vertais­tu­kea saa myös aina, kun sitä tarvit­see ja talo on täynnä avuliaita ihmi­siä. Päivät ovat ajoit­tain kiirei­siä, mutta työ on hyvin palkit­se­vaa. Pureu­tu­mi­nen poli­tii­kan eri osa-aluei­siin on laajen­ta­nut tietä­mys­täni ajan­koh­tai­sista Eurooppa-aiheista. Euroo­pan parla­men­tissa on valtava määrä eri poli­tii­kan osa-aluei­den raudan­lu­jia ammat­ti­lai­sia. Tätä työtä on ollut ilo seurata.

Tätä työko­ke­musta suosit­te­len jokai­selle, jolla on vähän­kään kiin­nos­tusta Eurooppa-poli­tiik­kaan. Euroo­pan tason koke­mus ei mene koskaan hukkaan. Hakumme onkin auki vielä muuta­man päivän. Lisä­tie­toja löydät EPP-ryhmän verk­ko­si­vuilta.  

Riku Hirsi­mäki

Kirjoit­taja toimii harjoit­te­li­jana EPP-ryhmässä

Tämä on osa Kokoo­muk­sen Eurooppa-verkos­ton kehit­tä­mää Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­sar­jaa. Se on sään­nöl­li­sesti jäsen­kir­jeessä sekä Kokoo­muk­sen sivuilla ilmes­tyvä blogi, jossa meidän Brys­se­lin väkemme miet­tii Brys­se­lin sekä laajem­min EU:n menoa. Blogi­sar­jassa kirjoit­taja vaih­tuu joka kerta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content