Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Mielen­ter­veys ei odota - tera­pia­ta­kuu on toteu­tet­tava

Mielen­ter­veys ei odota - tera­pia­ta­kuu on toteu­tet­tava

Julkaistu:

Mielen­ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set ovat pitkään olleet yhteis­kun­nas­samme vaiet­tuja. Mielen­ter­vey­den ongel­mat kosket­ta­vat kuiten­kin jopa joka toista suoma­laista jossain vaiheessa elämää, kirjoit­ta­vat kansan­edus­ta­jat ja edus­kun­nan mielen­ter­veys­po­liit­ti­sen neuvot­te­lu­kun­nan jäse­net Marko Kilpi ja Mia Laiho. Kirjoi­tus on julkaistu Ilta­leh­dessä 20. heinä­kuuta.

Tera­pia­ta­kuu-kansa­lais­aloite nosti mielen­ter­vey­den häiriöt laajaan yhteis­kun­nal­li­seen keskus­te­luun ja palve­lui­den saata­vuu­teen liit­ty­vät ongel­mat näky­ville. Kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet ovat kerto­neet kannat­ta­vansa tera­pia­ta­kuuta ja sillä on laaja kansa­lais­ten tuki. Tera­pia­ta­kuun toteu­tu­mi­nen on kuiten­kin edel­leen vaaka­lau­dalla.

Koro­nan aiheut­ta­mat poik­keus­o­lot ovat lisän­neet riskiä mielen­ter­vey­son­gel­mien puhkea­mi­selle tai pahe­ne­mi­selle. Monessa koti­ta­lou­dessa on vaka­vaa huolta toimeen­tu­losta. Vanhem­man uupu­mi­sella, psyyk­kis­ten ongel­mien syven­ty­mi­sellä tai päih­tei­den­käy­tön lisään­ty­mi­sellä on vaiku­tuk­sia myös lasten hyvin­voin­tiin. Erityi­nen huoli on niistä lapsista ja nuorista, joiden omai­nen sairas­tuu. Viiveet palve­lui­hin pääsyssä nosta­vat riskiä siihen, että perhei­den hätään ei reagoida ajoissa.

Koro­na­ke­vät on näky­nyt myös itse­mur­hien määrän lisään­ty­mi­senä. Maalis–huhtikuun aikana itse­mur­hien määrä kasvoi lähes 15% verrat­tuna viime vuoteen. Mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin pääsy oli vaikeaa jo ennen koro­na­ke­vättä. Poik­keus­o­lo­jen aikana talou­del­li­set huolet ja sosi­aa­li­set ongel­mat monissa perheissä pahe­ni­vat ja niiden aiheut­ta­mien mielen­ter­vey­son­gel­mien hoitoa tarvi­taan vielä pitkään.

Yksi­lön hädän lisäksi mielen­ter­vey­den ongel­mien yleis­ty­mi­nen on valtava yhteis­kun­nal­li­nen haaste. Mielen­ter­vey­den häiriöt ovat nous­seet ylei­sim­mäksi syyksi sairaus­päi­vä­ra­han saami­selle. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat myös suurin yksit­täi­nen työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle jäämi­sen syy. OECD:n arvion mukaan mielen­ter­vey­den häiriöi­den koko­nais­kus­tan­nuk­set Suomessa ovat noin 11 miljar­dia euroa vuodessa.

Paran­ta­malla mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin pääsyä voitai­siin vähen­tää merkit­tä­västi mielen­ter­vey­son­gel­mista johtu­via sairaus­pois­sao­loja ja työky­vyt­tö­myyttä. Mielen­ter­veys­jär­jes­töt ovat myös arvioi­neet, että tera­pia­ta­kuun myötä noin 7500 koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella olevaa henki­löä voisi kuntou­tua vuosit­tain etuuk­sien piiristä työelä­mään.
Mielen­ter­vey­den aika on nyt. Tera­pia­ta­kuu raken­taisi Suomesta tällä hetkellä puut­tu­van tehok­kaan mielen­ter­veys­hoi­don perus­ta­son. Näin apu olisi saata­villa yhden­ver­tai­sem­min, nopeam­min ja helpom­min jokai­selle sitä tarvit­se­valle, lapsista vanhuk­siin.

Halli­tus­puo­lu­eet ovat kannat­ta­neet tera­pia­ta­kuuta, mutta ovat nyt jättä­mässä sen sivuun. Halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­hank­keilla ei kuiten­kaan saavu­teta tavoi­tetta yhden­ver­tai­sesta ja nopeam­masta mielen­ter­vey­den avusta. Kehit­tä­mis­hank­keilla on paik­kansa, mutta nyt on raken­net­tava perus­ter­vey­den­huol­toon mata­lan kynnyk­sen toimi­vat mielen­ter­veys­pal­ve­lut ja sitou­dut­tava niiden pitkä­ai­kai­seen riit­tä­vään rahoi­tuk­seen.
Tera­pia­ta­kuulla on jo huutava kiire.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content