Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mia Laiho: ”Koronakriisiä hoitavaan ministeriin on voitava luottaa – nyt näin ei ole”

Mia Laiho: “Koro­na­krii­siä hoita­vaan minis­te­riin on voitava luot­taa – nyt näin ei ole”

Julkaistu:

Koro­nan toinen aalto on tuonut esiin merkit­tä­viä puut­teita korona-krii­sin hoita­mi­sessa. 

Halli­tus ei käyt­tä­nyt epide­mian suvan­to­vai­heen tuomaa mahdol­li­suutta orga­ni­soida epide­mian torjun­nan johta­mista niin, että se olisi johdon­mu­kaista, teho­kasta ja vaikut­ta­vaa. Hiljai­sempi kesä olisi pitä­nyt käyt­tää täysi­mää­räi­sesti toiseen aaltoon varau­tu­mi­seen ja selkeän suun­ni­tel­man laati­mi­seen. 

Esimer­kiksi ravin­to­loi­den osalta olisi voitu valmis­tella massa­ra­joi­tus­ten sijaan edel­ly­tyk­set käyt­tää nykyistä huomat­ta­vasti kohden­ne­tum­pia paik­ka­kunta-, ravin­to­la­tyyppi- tai jopa ravin­to­la­koh­tai­sia rajoi­tuk­sia. Ravin­tola-ala on syystä ollut laajasti tyyty­mä­tön halli­tuk­sen toimiin. Halli­tuk­sen valmis­te­lun puut­teel­li­suus maksaa suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle miljoo­nia euroja ja pahim­mil­laan tuhan­sia työpaik­koja.

Halli­tuk­sen vies­tintä koskien koro­na­krii­sin hoitoa on ollut seka­vaa ja luonut epävar­muutta vakau­den sijaan. Halli­tus linjaa, mutta kerta toisensa jälkeen minis­teri Kiuru yllät­tää meidät poik­kea­villa tulkin­noil­laan. 

Yksi kuvaava esimerkki tästä oli halli­tuk­sen neuvot­telu matkus­tus­ra­joi­tuk­sista, jossa halli­tus ensin linjasi asian toisin kuin minis­teri Kiuru tahtoi, jonka jälkeen Kiuru käveli halli­tuk­sen linjauk­sen yli minis­te­riönsä toimilla.

Toinen vakava esimerkki halli­tuk­sen vies­tin­nän ja valmis­te­lun seka­vuu­desta olivat minis­teri Linti­län lausun­not siitä, että hänellä tai työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöllä ei ole mitään tietoa siitä, minkä­lai­sia rajoi­tus­toi­mia STM:ssä valmis­tel­laan. 

Räikein esimerkki on kuiten­kin minis­teri Kiurun tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esit­tämä pakko­ka­ran­teeni kaikille Suomeen tuli­joille. Myöhem­min selvisi, että tällaista mahdol­li­suutta ei lain mukaan ole. 

Arvoisa puhe­mies,

Mm. WHO, Euroo­pan tartu­na­ta­tu­ti­vi­rasto, USA:n Kansan­ter­veys­vi­rasto, Saksan tiedea­ka­te­mia ja monet kansain­vä­li­set korkea­ta­soi­set lääke­tie­teel­li­set julkai­sut ovat suosit­ta­neet kasvo­mas­kien tärkeyttä yleis­vaa­ral­li­sen tartun­ta­tau­din torjun­nassa. 

Tällä linjalla oli jo keväällä myös THL:n pääjoh­taja Markku Terva­hauta, joka suosit­teli maskien käyt­töä haas­tat­te­luissa 14.4. Asian­tun­ti­ja­nä­ke­mys tyrmät­tiin välit­tö­mästi minis­te­riöstä THL:n pääjoh­ta­jan “omaksi ajat­te­luksi”. Asian­tun­ti­joi­den kokema poliit­ti­nen ohjaus nousi aiheel­li­sesti julki­seen keskus­te­luun.

6.5.2020 halli­tus teki peri­aa­te­pää­tök­sen maski­sel­vi­tyk­sestä. Eilen saamiemme tieto­jen valossa on vaka­vasti syytä epäillä, että tätä selvi­tystä on poliit­ti­sesti ohjattu ja sillä on pyritty johta­maan suoma­lai­sia harhaan. 

Miksi minis­te­rit tai ylin virka­mies­johto eivät sano­neet suoraan, että maski­suo­si­tusta ei annettu, koska maskeja ei ole riit­tä­västi? Sen sijaan väis­tel­tiin, vähä­tel­tiin maskien merki­tystä ja annet­tiin tietoi­sesti jopa harhaan­joh­tava ohje maskien käytön merki­tyk­sestä koro­nae­pi­de­mian torjun­taan. 

On äärim­mäi­sen vaka­vaa, että minis­te­riö ohit­taa asian­tun­ti­ja­nä­ke­myk­siä, mikäli ne eivät sovi minis­te­riön johdon linjaan. Halli­tuk­sen ja johta­vien virka­mies­ten vies­tintä maskien ongel­mista tai jopa niiden haital­li­suu­desta oli omiaan heiken­tä­mään ihmis­ten luot­ta­musta maskin­käy­tön hyötyi­hin. Jos tosi­asiat olisi tunnus­tettu jo keväällä, olisimme vält­ty­neet siltä, että osa kansa­lai­sista luulee maskien käyt­töä edel­leen haital­li­seksi.

Olemme johdon­mu­kai­sesti tuke­neet halli­tusta koro­na­krii­sin hoidossa. Olemme halun­neet, että Suomi onnis­tuu siinä mahdol­li­sim­man hyvin. Se on Suomen ja suoma­lais­ten etu. Toisen aallon torjun­taan varau­tu­mi­nen, halli­tuk­sen ja erityi­sesti minis­teri Kiurun epäselvä vies­tintä sekä eilen tulleet raskaut­ta­vat tiedot poliit­ti­sesti ohja­tuista maski­lin­jauk­sista teke­vät tämän kuiten­kin vaikeaksi. On kiis­ta­tonta, että valtaosa näistä luot­ta­musta rapaut­ta­vista ongel­mista palau­tu­vat minis­teri Kiurun toimin­taan.

Koro­na­kriisi saat­taa jatkua vielä pitkään. Sen onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää, että edus­kunta ja Suomen kansa voivat järkäh­tä­mättä luot­taa krii­sin­hoi­toa johta­vaan vastuu­mi­nis­te­riin. Nyt näin ei ole. Tapah­tu­neen valossa suoma­lai­set eivät enää voi luot­taa vastuu­mi­nis­teri Kiurun ja hänen johdol­laan toimi­van minis­te­riön teke­vän linjauk­sensa parhaan tiedon valossa ja esit­tä­vän kaikissa tilan­teissa niille rehel­li­set perus­te­lut. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, että koro­na­krii­sin hoidosta vastaava perhe- ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Krista Kiuru ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta. 

Kansan­edus­taja Mia Laihon puheen­vuoro edus­kun­nan täysis­tun­nossa 9.10.2020

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin

18.5.2021

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­­ke­­hys-ankku­­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den

18.5.2021

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan