Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mia Laiho: “Koro­na­krii­siä hoita­vaan minis­te­riin on voitava luot­taa – nyt näin ei ole”

Mia Laiho: “Koro­na­krii­siä hoita­vaan minis­te­riin on voitava luot­taa – nyt näin ei ole”

Julkaistu:

Koro­nan toinen aalto on tuonut esiin merkit­tä­viä puut­teita korona-krii­sin hoita­mi­sessa. 

Halli­tus ei käyt­tä­nyt epide­mian suvan­to­vai­heen tuomaa mahdol­li­suutta orga­ni­soida epide­mian torjun­nan johta­mista niin, että se olisi johdon­mu­kaista, teho­kasta ja vaikut­ta­vaa. Hiljai­sempi kesä olisi pitä­nyt käyt­tää täysi­mää­räi­sesti toiseen aaltoon varau­tu­mi­seen ja selkeän suun­ni­tel­man laati­mi­seen. 

Esimer­kiksi ravin­to­loi­den osalta olisi voitu valmis­tella massa­ra­joi­tus­ten sijaan edel­ly­tyk­set käyt­tää nykyistä huomat­ta­vasti kohden­ne­tum­pia paik­ka­kunta-, ravin­to­la­tyyppi- tai jopa ravin­to­la­koh­tai­sia rajoi­tuk­sia. Ravin­tola-ala on syystä ollut laajasti tyyty­mä­tön halli­tuk­sen toimiin. Halli­tuk­sen valmis­te­lun puut­teel­li­suus maksaa suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle miljoo­nia euroja ja pahim­mil­laan tuhan­sia työpaik­koja.

Halli­tuk­sen vies­tintä koskien koro­na­krii­sin hoitoa on ollut seka­vaa ja luonut epävar­muutta vakau­den sijaan. Halli­tus linjaa, mutta kerta toisensa jälkeen minis­teri Kiuru yllät­tää meidät poik­kea­villa tulkin­noil­laan. 

Yksi kuvaava esimerkki tästä oli halli­tuk­sen neuvot­telu matkus­tus­ra­joi­tuk­sista, jossa halli­tus ensin linjasi asian toisin kuin minis­teri Kiuru tahtoi, jonka jälkeen Kiuru käveli halli­tuk­sen linjauk­sen yli minis­te­riönsä toimilla.

Toinen vakava esimerkki halli­tuk­sen vies­tin­nän ja valmis­te­lun seka­vuu­desta olivat minis­teri Linti­län lausun­not siitä, että hänellä tai työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöllä ei ole mitään tietoa siitä, minkä­lai­sia rajoi­tus­toi­mia STM:ssä valmis­tel­laan. 

Räikein esimerkki on kuiten­kin minis­teri Kiurun tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esit­tämä pakko­ka­ran­teeni kaikille Suomeen tuli­joille. Myöhem­min selvisi, että tällaista mahdol­li­suutta ei lain mukaan ole. 

Arvoisa puhe­mies,

Mm. WHO, Euroo­pan tartu­na­ta­tu­ti­vi­rasto, USA:n Kansan­ter­veys­vi­rasto, Saksan tiedea­ka­te­mia ja monet kansain­vä­li­set korkea­ta­soi­set lääke­tie­teel­li­set julkai­sut ovat suosit­ta­neet kasvo­mas­kien tärkeyttä yleis­vaa­ral­li­sen tartun­ta­tau­din torjun­nassa. 

Tällä linjalla oli jo keväällä myös THL:n pääjoh­taja Markku Terva­hauta, joka suosit­teli maskien käyt­töä haas­tat­te­luissa 14.4. Asian­tun­ti­ja­nä­ke­mys tyrmät­tiin välit­tö­mästi minis­te­riöstä THL:n pääjoh­ta­jan “omaksi ajat­te­luksi”. Asian­tun­ti­joi­den kokema poliit­ti­nen ohjaus nousi aiheel­li­sesti julki­seen keskus­te­luun.

6.5.2020 halli­tus teki peri­aa­te­pää­tök­sen maski­sel­vi­tyk­sestä. Eilen saamiemme tieto­jen valossa on vaka­vasti syytä epäillä, että tätä selvi­tystä on poliit­ti­sesti ohjattu ja sillä on pyritty johta­maan suoma­lai­sia harhaan. 

Miksi minis­te­rit tai ylin virka­mies­johto eivät sano­neet suoraan, että maski­suo­si­tusta ei annettu, koska maskeja ei ole riit­tä­västi? Sen sijaan väis­tel­tiin, vähä­tel­tiin maskien merki­tystä ja annet­tiin tietoi­sesti jopa harhaan­joh­tava ohje maskien käytön merki­tyk­sestä koro­nae­pi­de­mian torjun­taan. 

On äärim­mäi­sen vaka­vaa, että minis­te­riö ohit­taa asian­tun­ti­ja­nä­ke­myk­siä, mikäli ne eivät sovi minis­te­riön johdon linjaan. Halli­tuk­sen ja johta­vien virka­mies­ten vies­tintä maskien ongel­mista tai jopa niiden haital­li­suu­desta oli omiaan heiken­tä­mään ihmis­ten luot­ta­musta maskin­käy­tön hyötyi­hin. Jos tosi­asiat olisi tunnus­tettu jo keväällä, olisimme vält­ty­neet siltä, että osa kansa­lai­sista luulee maskien käyt­töä edel­leen haital­li­seksi.

Olemme johdon­mu­kai­sesti tuke­neet halli­tusta koro­na­krii­sin hoidossa. Olemme halun­neet, että Suomi onnis­tuu siinä mahdol­li­sim­man hyvin. Se on Suomen ja suoma­lais­ten etu. Toisen aallon torjun­taan varau­tu­mi­nen, halli­tuk­sen ja erityi­sesti minis­teri Kiurun epäselvä vies­tintä sekä eilen tulleet raskaut­ta­vat tiedot poliit­ti­sesti ohja­tuista maski­lin­jauk­sista teke­vät tämän kuiten­kin vaikeaksi. On kiis­ta­tonta, että valtaosa näistä luot­ta­musta rapaut­ta­vista ongel­mista palau­tu­vat minis­teri Kiurun toimin­taan.

Koro­na­kriisi saat­taa jatkua vielä pitkään. Sen onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää, että edus­kunta ja Suomen kansa voivat järkäh­tä­mättä luot­taa krii­sin­hoi­toa johta­vaan vastuu­mi­nis­te­riin. Nyt näin ei ole. Tapah­tu­neen valossa suoma­lai­set eivät enää voi luot­taa vastuu­mi­nis­teri Kiurun ja hänen johdol­laan toimi­van minis­te­riön teke­vän linjauk­sensa parhaan tiedon valossa ja esit­tä­vän kaikissa tilan­teissa niille rehel­li­set perus­te­lut. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, että koro­na­krii­sin hoidosta vastaava perhe- ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Krista Kiuru ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta. 

Kansan­edus­taja Mia Laihon puheen­vuoro edus­kun­nan täysis­tun­nossa 9.10.2020

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content