Mia Laiho, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mia Laiho / kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskusteluun 1.6.

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Julkaistu:

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa. Tämä uudis­tus ei vastaa kumpaan­kaan näistä ongel­mista. 

Sote­uu­dis­tus kasvat­taa valtion velkaan­tu­mista aina­kin 10 vuotta, eikä uudis­tuk­sessa ole yhtään keinoa, joka lyhen­täisi terveys­kes­kus­jo­noja. Päin­vas­toin ne pite­ne­vät.

Arvoisa puhe­mies,

on mahdo­tonta ymmär­tää, miksi Vihreät tuke­vat tätä uudis­tusta. Yksi uudis­tuk­sen keskei­sim­piä ongel­mia on se, että sen rahoi­tus­malli on täysin kestä­mä­tön suurille kaupun­geille. Jatkossa puolta pienem­mällä budje­tilla pitäisi raken­taa enti­nen määrä kouluja, teitä, liikun­ta­paik­koja tai päivä­ko­teja. Ei tule onnis­tu­maan.

Erityi­sen hankala rahoi­tus­malli on Helsin­gille ja Uudel­le­maalle. Yksin Helsin­gin, Länsi-Uuden­maan ja Keski-Uuden­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen rahoi­tusta leika­taan 100 euroa asukasta kohden, tarkoit­taen yhteensä yli 130 miljoo­nan euron leik­kauk­sia. Vihrei­den edus­kun­ta­ryh­män kansan­edus­ta­jista puolet on valittu Helsin­gistä ja Espoosta, ja ne alueet ovat koko mallin suurim­mat häviä­jät. Ei vaikuta siltä, että asia olisi hoidossa.

On myös käsit­tä­mä­töntä, että Vihrei­den ajama uudis­tus tulee lukui­sissa kunnissa johta­maan koulu­tus­leik­kauk­siin. Tule­vai­suu­dessa kunnan budje­tista valtaosa olisi koulu­tuk­sen menoja. Osa kunnista menet­tää rahoi­tus­mal­lissa enem­män rahaa kuin ne ovat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hinsa käyt­tä­neet. Nämä rahat joudu­taan otta­maan pois koulu­tuk­sesta. Entä mitä tehdään sitten, kun talous seuraa­van kerran syök­syy alas ja vyötä joudu­taan kiris­tä­mään? Vali­tet­ta­vasti sääs­töt kohdis­tu­vat koulu­tuk­seen.

Arvoisa puhe­mies,

SDP on yrit­tä­nyt viime vuosina profi­loi­tua puolu­eena, joka lait­taa vanhus­ten palve­lut kuntoon. Minä haluai­sin kysyä teiltä, mitä te vastaatte mikke­li­läi­selle, kouvo­la­lai­selle tai tuusu­la­lai­selle ikäih­mi­selle, jonka palve­lut tule­vat heik­ke­ne­mään raho­jen uusjaon vuoksi? Jo aikai­sem­min hyväk­sytty hoita­ja­mi­toi­tus on jo nyt ajamassa koti­hoi­toa ahtaalle, mutta kuinka käy, kun asia­kas­koh­tai­set resurs­sit laske­vat enti­ses­tään? 

Jos tämän uudis­tuk­sen pitäisi paran­taa palve­luita, miksi hoito­ta­kuu ei ole osana tätä uudis­tusta, vaan aivan irral­li­nen pala­nen, jota ei näy, eikä rahoja sille kuulu. Te olette ajamassa läpi maakun­ta­mal­lia ilman mitään palve­lui­den laatua paran­ta­via esityk­siä. 

Esityk­sestä puut­tuu myös yliopis­to­sai­raa­loi­den aseman turvaa­mi­nen ja niiden vaadit­tava rahoi­tus. Miten te voitte ajaa läpi uudis­tusta, joka esityk­sessä olisi merkit­tä­vällä tavalla heiken­tä­mässä korkea­ta­soista erikois­sai­raan­hoi­toa, opetusta ja tutki­musta?

Arvoisa puhe­mies,

ei käy kateeksi myös­kään keskus­taa, jota vasem­mis­to­liitto ja Kiuru ovat vieneet kuin litran mittaa. Suomessa on 18 200 sosi­aali- ja tervey­sa­lan yritystä, joissa työs­ken­te­lee 80 000 ammat­ti­laista. Jatkossa yritys­ten ja järjes­tö­jen mahdol­li­suuk­sia tuot­taa palve­luita kaven­ne­taan merkit­tä­västi. Moni­tuot­ta­ja­mal­lia ajetaan alas. Osto­pal­ve­luita, ulkois­tuk­sia ja alihan­kin­toja rajoi­te­taan ja ihmis­ten valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia heiken­ne­tään

Mitä te vastaatte niille poti­laille, joiden kuntou­tus tutun tera­peu­tin kanssa päät­tyy, kun jatkossa alihan­kin­ta­kielto tämän estää? Tai niille pieny­rit­tä­jille, joilta hyvin­voin­tia­lue ei enää jatkossa voi hank­kia laaduk­kaita palve­luita? Entä niille pienille kunnille, jotka ovat pysty­neet pitä­mään palve­lut kunnassa ulkois­tuk­sella, mutta ei ilman sitä?

Arvoi­sat keskus­ta­lai­set, tämäkö todella on sitä poli­tiik­kaa, jolla Suomi saadaan nousuun? Koko sote-esityk­sen ylei­nen henki on se, että yrit­täjä on paha, julki­nen hyvä. Sillä asen­teella ei pitkälle pötkitä.

Arvoisa puhe­mies,

tämä sote­uu­dis­tus ei ole mikään uudis­tus. Se ei paranna hoitoon­pää­syä, eikä auta siinä, että rahat riit­täi­si­vät parem­min. Uudis­tusta, joka ei vie asioita eteen-, vaan taak­se­päin, ei kannata tehdä. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content