Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Mia Laiho, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Julkaistu:

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa. Tämä uudis­tus ei vastaa kumpaan­kaan näistä ongel­mista. 

Sote­uu­dis­tus kasvat­taa valtion velkaan­tu­mista aina­kin 10 vuotta, eikä uudis­tuk­sessa ole yhtään keinoa, joka lyhen­täisi terveys­kes­kus­jo­noja. Päin­vas­toin ne pite­ne­vät.

Arvoisa puhe­mies,

on mahdo­tonta ymmär­tää, miksi Vihreät tuke­vat tätä uudis­tusta. Yksi uudis­tuk­sen keskei­sim­piä ongel­mia on se, että sen rahoi­tus­malli on täysin kestä­mä­tön suurille kaupun­geille. Jatkossa puolta pienem­mällä budje­tilla pitäisi raken­taa enti­nen määrä kouluja, teitä, liikun­ta­paik­koja tai päivä­ko­teja. Ei tule onnis­tu­maan.

Erityi­sen hankala rahoi­tus­malli on Helsin­gille ja Uudel­le­maalle. Yksin Helsin­gin, Länsi-Uuden­maan ja Keski-Uuden­maan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen rahoi­tusta leika­taan 100 euroa asukasta kohden, tarkoit­taen yhteensä yli 130 miljoo­nan euron leik­kauk­sia. Vihrei­den edus­kun­ta­ryh­män kansan­edus­ta­jista puolet on valittu Helsin­gistä ja Espoosta, ja ne alueet ovat koko mallin suurim­mat häviä­jät. Ei vaikuta siltä, että asia olisi hoidossa.

On myös käsit­tä­mä­töntä, että Vihrei­den ajama uudis­tus tulee lukui­sissa kunnissa johta­maan koulu­tus­leik­kauk­siin. Tule­vai­suu­dessa kunnan budje­tista valtaosa olisi koulu­tuk­sen menoja. Osa kunnista menet­tää rahoi­tus­mal­lissa enem­män rahaa kuin ne ovat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hinsa käyt­tä­neet. Nämä rahat joudu­taan otta­maan pois koulu­tuk­sesta. Entä mitä tehdään sitten, kun talous seuraa­van kerran syök­syy alas ja vyötä joudu­taan kiris­tä­mään? Vali­tet­ta­vasti sääs­töt kohdis­tu­vat koulu­tuk­seen.

Arvoisa puhe­mies,

SDP on yrit­tä­nyt viime vuosina profi­loi­tua puolu­eena, joka lait­taa vanhus­ten palve­lut kuntoon. Minä haluai­sin kysyä teiltä, mitä te vastaatte mikke­li­läi­selle, kouvo­la­lai­selle tai tuusu­la­lai­selle ikäih­mi­selle, jonka palve­lut tule­vat heik­ke­ne­mään raho­jen uusjaon vuoksi? Jo aikai­sem­min hyväk­sytty hoita­ja­mi­toi­tus on jo nyt ajamassa koti­hoi­toa ahtaalle, mutta kuinka käy, kun asia­kas­koh­tai­set resurs­sit laske­vat enti­ses­tään? 

Jos tämän uudis­tuk­sen pitäisi paran­taa palve­luita, miksi hoito­ta­kuu ei ole osana tätä uudis­tusta, vaan aivan irral­li­nen pala­nen, jota ei näy, eikä rahoja sille kuulu. Te olette ajamassa läpi maakun­ta­mal­lia ilman mitään palve­lui­den laatua paran­ta­via esityk­siä. 

Esityk­sestä puut­tuu myös yliopis­to­sai­raa­loi­den aseman turvaa­mi­nen ja niiden vaadit­tava rahoi­tus. Miten te voitte ajaa läpi uudis­tusta, joka esityk­sessä olisi merkit­tä­vällä tavalla heiken­tä­mässä korkea­ta­soista erikois­sai­raan­hoi­toa, opetusta ja tutki­musta?

Arvoisa puhe­mies,

ei käy kateeksi myös­kään keskus­taa, jota vasem­mis­to­liitto ja Kiuru ovat vieneet kuin litran mittaa. Suomessa on 18 200 sosi­aali- ja tervey­sa­lan yritystä, joissa työs­ken­te­lee 80 000 ammat­ti­laista. Jatkossa yritys­ten ja järjes­tö­jen mahdol­li­suuk­sia tuot­taa palve­luita kaven­ne­taan merkit­tä­västi. Moni­tuot­ta­ja­mal­lia ajetaan alas. Osto­pal­ve­luita, ulkois­tuk­sia ja alihan­kin­toja rajoi­te­taan ja ihmis­ten valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia heiken­ne­tään

Mitä te vastaatte niille poti­laille, joiden kuntou­tus tutun tera­peu­tin kanssa päät­tyy, kun jatkossa alihan­kin­ta­kielto tämän estää? Tai niille pieny­rit­tä­jille, joilta hyvin­voin­tia­lue ei enää jatkossa voi hank­kia laaduk­kaita palve­luita? Entä niille pienille kunnille, jotka ovat pysty­neet pitä­mään palve­lut kunnassa ulkois­tuk­sella, mutta ei ilman sitä?

Arvoi­sat keskus­ta­lai­set, tämäkö todella on sitä poli­tiik­kaa, jolla Suomi saadaan nousuun? Koko sote-esityk­sen ylei­nen henki on se, että yrit­täjä on paha, julki­nen hyvä. Sillä asen­teella ei pitkälle pötkitä.

Arvoisa puhe­mies,

tämä sote­uu­dis­tus ei ole mikään uudis­tus. Se ei paranna hoitoon­pää­syä, eikä auta siinä, että rahat riit­täi­si­vät parem­min. Uudis­tusta, joka ei vie asioita eteen-, vaan taak­se­päin, ei kannata tehdä. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content