Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mukaan tarve EU:n puolus­tusyh­teis­työlle on kasva­nut

Julkaistu: 17.11.2016

Tarve Euroo­pan yhtei­sen puolus­tus­po­li­tii­kan tiivis­tä­mi­seen on kasva­nut Venä­jän aggres­sioi­den myötä, sanoo Henna Virk­ku­nen. Hän muis­tut­taa, että tarvi­taan sekä lisää yhteistä koor­di­naa­tiota että myös lisää satsauk­sia jäsen­mailta. Yhteis­työtä tarvi­taan myös uusien uhkien vuoksi.