Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen muis­tut­taa, että Turkin ongel­mia ei saa unoh­taa

Julkaistu: 04.05.2016

Kokoo­mus­meppi Henna Virk­ku­nen muis­tut­taa, että komis­sion anta­mat kritee­rit tulee täyt­tää ennen viisu­mi­va­pau­den myön­tä­mistä Turkille.

Turkin kanssa on tärkeää tehdä yhteis­työtä esimer­kiksi pako­lais­krii­sin hoita­mi­seksi, mutta se ei saa tarkoit­taa sitä, että Euroo­passa sulje­taan silmät Turkin ongel­milta, hän sanoo. “Siellä rajoi­te­taan sanan­va­pautta, vähem­mis­töjä ei kohdella asian­mu­kai­sesti, hyvä hallinto ei toteudu. Euroop­pa­lai­set arvot eivät tällä hetkellä toteudu.”