Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mukaan Venäjä horjut­taa Euroop­paa

Julkaistu: 07.09.2016

Kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa toivoo, että EU:n jäsen­maat herää­vät turval­li­suu­den, siir­to­lais­krii­sin ja talou­den ongel­miin. ”Venäjä pelaa isoa geopo­liit­tista peliä ja horjut­taa demo­kraat­ti­sia voimia Euroo­passa. Tämä on erit­täin iso turval­li­suus­po­liit­ti­nen haaste”, toteaa Sarva­maa. Hänen mukaansa ei ole mikään salai­suus, että Venäjä esimer­kiksi toivoisi, että Rans­kassa Kansal­li­nen Rintama nousisi valtaan.