Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mielestä matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­te­rin viivyt­tä­mi­nen on skan­daa­li­maista

Julkaistu: 08.04.2016

EU:n jäsen­maat ja Euroo­pan parla­mentti pääsi­vät jo ennen joulua sopuun matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­te­ristä, johon kerä­tään lento­mat­kus­ta­jien tietoja, mutta asia on tulossa parla­men­tin päätök­seen vasta ensi viikolla.

Vasem­misto ja libe­raa­lit ovat tähän saakka viivyt­tä­neet sen käsit­te­lyä lähinnä tieto­suo­jaan vedo­ten.  Kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa pitää asiaa skan­daa­li­mai­sena.

“Suhtau­tu­mi­nen on ollut hyvin naivia, jos ajatel­laan kuinka maailma on kehit­ty­nyt terro­ris­min suhteen. Tiedus­te­lu­vi­ran­omai­silla pitäisi olla riit­tä­vät tiedot käytet­tä­vis­sään, jotta ulko­puo­lelta tuleva terro­ris­min uhka saatai­siin torjut­tua.”