Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa naisten­päivänä sukupuo­li­vai­ku­tusten arvioin­nista – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa naisten­päivänä sukupuo­li­vai­ku­tusten arvioin­nista

Meppi­ter­veiset: Pieti­käinen muistuttaa naisten­päivänä sukupuo­li­vai­ku­tusten arvioin­nista

Julkaistu: 07.03.2016 Uncategorized

Tiistaina 8. maalis­kuuta vietetään kansain­vä­listä naisten­päivää. Euroopan parla­mentin täyis­tun­nossa keskus­tellaan tuolloin naispuo­listen pakolaisten ja turva­pai­kan­ha­ki­joiden asemasta.

Kokoo­muksen europar­la­men­taa­rikko ja parla­mentin naisten oikeuksien ja tasa-arvon valio­kun­nassa työsken­televä Sirpa Pieti­käinen muistuttaa, että naispuo­li­silla pakolai­silla ja turva­pai­kan­ha­ki­joilla on usein talou­del­li­sesti ja kulttuu­ri­sesti miehiäkin vaikeampi asema.

EU voi parantaa maahan­muut­ta­ja­naisten asemaa erityisten ohjelmien avulla, mutta tärkeintä olisi sukupuo­li­vai­ku­tusten arviointi, sanoo Pieti­käinen.
Hän on myös EPP-ryhmän pääneu­vot­telija Euroopan parla­mentin käsit­te­lyssä olevassa sukupuolten valta­vir­tais­ta­mista koske­vassa mietin­nössä.


Kokoomus.fi