Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Julkaistu:

Ryhmä­pu­heen­vuoro halli­tuk­sen tiedon­an­toon yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa /​ muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa /​ 6.9.2023

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Kyse on ihmis­ten elämästä ja heidän arjessa kohtaa­mas­taan syrjin­nästä. Perheen­jä­sen­ten, ystä­vien ja rakkai­den väärin­koh­te­lusta.

Samalla rasismi jakaa yhteis­kun­tia kahtia. Se sulkee osan ihmi­sistä ulos. Aset­taa yhteis­kun­nan jäse­net eriar­voi­seen asemaan.

Tämä kyke­ne­mät­tö­myys hyväk­syä toista ihmistä ja kohdata häntä kunnioi­tuk­sella luo vaaral­lista vastak­kai­na­set­te­lua keskuu­teemme. Meillä ei ole pienenä kansan­kun­tana varaa minkään­lai­seen vastak­kai­na­set­te­luun. 

Tänään käytä­vässä keskus­te­lussa on loppu­jen lopuksi kyse siitä, miten me kyke­nemme tätä vastak­kai­na­set­te­lua estä­mään. Kyse on siitä, että Suomen halli­tus ja koko edus­kunta sitou­tu­vat yhdessä syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­seen ja rasis­min­vas­tai­seen työhön Suomessa.

Arvoisa puhe­mies,

Tänään käymämme keskus­telu on ensim­mäi­nen kerta, kun halli­tus tuo edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi yhden­ver­tai­suutta ja rasis­mia koske­van tiedon­an­non. Nyt koko edus­kunta pääsee käymään laaja-alai­sen ja katta­van keskus­te­lun yhden­ver­tai­suu­den toteu­tu­mi­sesta suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa.

On hyvä asia, että rasis­mista ja syrjin­nästä nyt keskus­tel­laan. Vain nosta­malla ongel­mat esiin, niihin voidaan puut­tua.

Tiedon­anto lähet­tää koko suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle selkeän vies­tin. Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia millään tavoin.

Tiedon­anto on vahva viesti myös kansain­vä­li­sesti. Suomi ei muutu, eikä käänny sisään­päin. Suomi ei muutu, eikä käänny.

Halli­tus on sitou­tu­nut täysi­mää­räi­sesti tiedon­an­non ja sen toimen­pi­deoh­jel­man toteut­ta­mi­seen. Päämi­nis­te­rin päätös toimen­pi­deoh­jel­man toteut­ta­mi­sen johta­mi­sesta osoit­taa asian tärkey­den maamme halli­tuk­selle sekä koko Suomelle.

Arvoisa puhe­mies,

Tiedon­anto jatkaa Suomessa pitkään tehtyä arvo­kasta työtä syrjin­nän ja rasis­min estä­mi­seksi.

Rasis­mia ei voida ratkaista edus­kun­nassa yhdellä tiedon­an­nolla tai päätök­sellä, vaan työtä on tehtävä jatku­vasti.

Halli­tus on tiedon­an­toa valmis­tel­les­saan kuul­lut yli sataa suoma­lai­sen yhteis­kun­nan tahoa ja käynyt läpi laajasti eri toimen­pi­teitä. Tiedon­anto on toimen­pi­teil­tään moni­puo­li­nen ja kattava. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen tiedon­an­toon.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen tiedon­an­non toimen­pi­teet vahvis­ta­vat halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti työelä­män tasa-arvoa. Halli­tus muun muassa toteut­taa toimin­taoh­jel­man työelä­mässä alie­dus­tet­tu­jen ryhmien, kuten maahan­muut­ta­ja­nais­ten työelä­mään osal­lis­tu­mi­sen lisää­mi­seksi.

Tämän lisäksi halli­tus kiris­tää työn­te­ki­jöi­hin kohdis­tu­vista väärin­käy­tök­sistä määrät­tä­viä rangais­tuk­sia. Halli­tus tukee työelä­män syrji­mät­tö­myyttä ja moni­muo­toi­suutta sisäl­lyt­tä­mällä yritys­pal­ve­lui­hin moni­muo­toista rekry­toin­tia tuke­via palve­luita.

Halli­tus selvit­tää mahdol­li­suu­det natsis­min ja kommu­nis­min symbo­lien käytön krimi­na­li­soin­tiin silloin, kun niitä käyte­tään aattei­den edis­tä­mistä tavoi­tel­len. Suomessa ei ole sijaa minkään­lai­selle ääria­jat­te­lulle, ja meidän on yhdessä asetut­tava vastus­ta­maan sitä.

Halli­tus toteut­taa kaudel­laan koko koulu­tus­jär­jes­tel­män katta­van tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den kehit­tä­mis­oh­jel­man. Halli­tus myös nostaa maahan­muut­ta­ja­taus­tais­ten lasten osal­lis­tu­mi­sas­tett varhais­kas­va­tuk­sessa. Jokai­sella lapsella ja nuorella tulee olla lähtö­koh­dis­taan riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det.

Halli­tus käyn­nis­tää rasis­min vastai­sen kampan­jan valtio­neu­vos­ton kans­lian johdolla. Kampanja toteu­te­taan yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen, urheilu-, kult­tuuri- ja kansa­lais­jär­jes­tö­jen kanssa. Yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­nen on koko yhteis­kun­nan yhtei­nen asia ja siksi on tärkeää, että kaikki suoma­lai­set kutsu­taan mukaan rasis­min­vas­tai­seen työhön.

Arvoisa puhe­mies,

Rasis­min ja syrjin­nän vastus­ta­mi­nen on Kokoo­muk­selle päivän­selvä asia. Kokoo­mus on yli sata­vuotta vanha kansan­liike, joka on raken­nettu demo­kra­tian, oikeus­val­tion ja yksi­lön vapau­den pohjalle. Kokoo­mus­lai­set ovat läpi vuosi­kym­men­ten raken­ta­neet Suomesta vapaata yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on jaka­mat­to­mat ihmi­soi­keu­det.

Me teemme töitä sen eteen, että mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo toteu­tuu Suomessa. Jokai­sella on taus­tas­taan riip­pu­matta oltava mahdol­li­suus elää hyvää ja turval­lista elämää. Kokoo­mus­lai­seen arvo­maa­il­maan ei yksin­ker­tai­sesti mahdu minkään­lai­sen epäasial­li­sen käytök­sen, syrjin­nän tai rasis­min hyväk­sy­mi­nen. 

Kaikki nämä arvot ovat kanta­neet Kokoo­musta yli sata vuotta ja niiden pohjalle me perus­tamme poli­tiik­kamme edel­leen.

Arvoisa puhe­mies,

Me raken­namme sellaista Suomea, jossa jokai­nen on sama­nar­voi­nen ja ketään ei suljeta ulos. Suomea, jossa yhä harvempi ihmi­nen joutuu kohtaa­maan rasis­mia ja syrjin­tää.

Vastuu yhden­ver­tai­sem­man Suomen raken­ta­mi­sesta kuuluu meistä jokai­selle. Kaikille Suomessa asuville.

Toivon, että koko edus­kunta voi yhdessä tart­tua tähän työhön. Yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­nen on yhtei­nen asiamme.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content