Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Matias Mart­ti­nen: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Matias Mart­ti­nen: On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Ener­gian hinnat ovat nous­seet rajusti tänä talvena. Suoma­lai­set ympäri maan ovat huoman­neet tämän sähkö- ja kauko­läm­pö­las­kuis­saan sekä bens­a­pum­puilla. Myös yritys­ten kulje­tus­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet. 

Monessa perheessä on pohdittu, miten kasva­neet sähkö- ja lämmi­tys­las­kut saadaan makset­tua. Pitkää työmat­kaa ajavat ovat laske­neet, onko töihin ajami­nen enää edes kannat­ta­vaa nouse­vien kustan­nus­ten vuoksi. 

Tilanne on karu muis­tu­tus siitä, miten monen suoma­lai­sen talous ei kestä äkil­li­siä arjen kustan­nus­ten nousua. Omasta palkasta tai eläk­keestä ei yksin­ker­tai­sesti jää rahaa sääs­töön.

Siksi osto­voi­man vahvis­ta­mi­selle on nyt suuri tarve. Halli­tuk­sen esit­tä­män uuden tuki­him­me­lin sijasta vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on varsin nopea ja suora keino lisätä ihmis­ten käteen jääviä tuloja. 

On halli­tuk­selta tietoi­nen valinta yllä­pi­tää korkeaa koko­nais­ve­roas­tetta ja kireää työn vero­tusta. Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen kaudella ihmis­ten vero­tusta on edel­leen kiris­tetty yhteensä yli 500 miljoo­nalla eurolla. Tämän suoma­lai­set tunte­vat nahois­saan. 

Onko maamme vasem­mis­to­hal­li­tus viimein valmis myön­tä­mään, että ihmis­ten vero­taak­kaa on vält­tä­mä­töntä keven­tää?

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus ei ole puolue, joka vain etsii ongel­mia. Me haluamme esit­tää ratkai­suja. Siksi julkai­simme viime viikolla seit­se­män­koh­tai­sen listan, jolla voidaan paran­taa suoma­lais­ten mahdol­li­suuk­sia selviy­tyä kasva­vista sähkö­las­kuista ja polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sista. 

Kokoo­mus keven­täisi palkan­saa­jien, yrit­tä­jien ja eläke­läis­ten vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla. Kaikille tulo­luo­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set ovat suora keino vahvis­taa suoma­lais­ten edel­ly­tyk­siä selvitä arjen kustan­nuk­sista. Rahoi­tuk­sen tälle olemme esit­tä­neet vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme.

Myös työmat­ka­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mi­nen on perus­tel­tua pitkien etäi­syyk­sien Suomessa. Liik­ku­mi­sen kustan­nuk­set eivät saa muodos­tua kenel­le­kään työs­sä­käyn­nin esteeksi.

Polt­toai­nei­den hinn­an­nousun hillit­se­mi­seksi esitämme jake­lu­vel­voit­teen 30 prosen­tin aika­tau­lun siir­tä­mistä vuoteen 2035 saakka. Kulje­tus­kus­tan­nus­ten laske­mi­seksi raskaalle liiken­teelle on otet­tava käyt­töön ammat­ti­die­sel monen muun Euroo­pan maan tavoin. Hyvä, että halli­tus on viemässä asiaa eteen­päin. 

Esitämme myös, että sähkön hinta­piik­kejä tasoi­te­taan alen­ta­malla koti­ta­louk­sien sähkö­ve­roa väliai­kai­sesti talvi­kuu­kausiksi. Sähkö­ve­ron pudot­ta­mi­nen mini­miin kahdeksi kuukau­deksi sääs­täisi sähkö­läm­mit­tei­sen omako­ti­ta­lon sähkö­las­kusta yhteensä lähes 200 euroa. Vastaa­via meka­nis­meja käytet­tiin kylmim­pinä kausina esimer­kiksi Ruot­sissa ja Norjassa.

Kokoo­mus haluaa myös paran­taa Suomen sähkö­mark­ki­noi­den toimin­taa ja jatkaa sähkön siir­to­hin­to­jen leik­kaa­mista.

Nopei­den toimen­pi­tei­den lisäksi meidän on katsot­tava hinta­piik­kien taakse ja vähen­net­tävä Suomen riip­pu­vuutta tuon­tie­ner­giasta ja fossii­li­sista polt­toai­neista. Tarvit­semme lisää koti­mai­sia fossii­li­va­paan ener­gian, kuten ydin­voi­man, inves­toin­teja. Tämä on vält­tä­mä­töntä, jotta yllät­tä­viltä hinn­an­nousuilta välty­tään jatkossa. Suomen on oltava edel­lä­kä­vijä pieny­din­voi­man käyt­töö­no­tossa. 

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus ei ole mukana perus­suo­ma­lais­ten laati­massa väli­ky­sy­myk­sessä, koska emme löytä­neet yhtei­sym­mär­rystä väli­ky­sy­myk­sen sisäl­löstä. Väli­ky­sy­myk­sessä on nostettu esiin aivan oikeita ongel­mia ja ihmis­ten aitoja huolia, jotka jaamme, mutta siinä esite­tyt keinot ovat vastuut­to­mia ja epärea­lis­ti­sen kalliita. 

Perus­suo­ma­lais­ten ehdo­tus­ten hinta­lap­pua ei lasketa sadoissa miljoo­nissa, vaan pikem­min miljar­deissa euroissa. Kokoo­muk­sen esit­tä­millä fiksusti mieti­tyillä täsmä­toi­milla saadaan apu ihmi­sille ilman miljar­dien aukkoa valtion tuloi­hin.

On kuiten­kin isän­maalle eduksi, mitä lyhyem­mäksi vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen toimi­kausi jää. Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka kyke­nee paran­ta­maan suoma­lais­ten elin­ta­soa ja mahdol­li­suuk­sia vauras­tua. Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka kyke­nee korjaa­maan talou­den ongel­mat, pysäyt­tä­mään velkaan­tu­mi­sen ja keven­tä­mään suoma­lais­ten vero­taak­kaa. Tämä halli­tus ei ole sellai­nen. 

Tämän johdosta esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta. 

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro kokoo­muk­sen väli­ky­sy­myk­sessä ener­gia- ja polt­toai­ne­hin­noista

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content