Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Matias Marttinen: Kokoomus ohjaa Suomea takaisin työn ja kasvun polulle

Matias Mart­ti­nen: Kokoo­mus ohjaa Suomea takai­sin työn ja kasvun polulle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­päi­vien avaus­kes­kus­te­lussa 13.2.2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Viime kevään edus­kun­ta­vaa­leissa Kokoo­mus vaati, että vaaral­li­nen velka­ke­hi­tys pysäy­te­tään ja talou­den syök­sy­kierre katkais­taan. Saimme suoma­lai­silta tähän työhön vahvan selkä­no­jan. Mandaa­tin ohjata Suomen pois konkurs­siu­ralta. 

Olemme laati­neet Suomen lähi­his­to­rian kunnian­hi­moi­sim­man talous- ja työl­li­syys­oh­jel­man. Tavoit­tee­namme on palaut­taa Suomi pohjois­mai­selle hyvin­voin­nin ja talous­kas­vun tielle. Nostaa suoma­lai­nen työ ja ahke­ruus ansait­se­mal­leen paikalle. 

Maamme talou­den tilanne on huomat­ta­vasti synkempi kuin mitä vielä vuosi sitten arvioi­tiin. Joka kahdek­sas käyt­tä­mämme euro rahoi­te­taan uudella velalla. Suomen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­nen on erkaan­tu­nut muista pohjois­maista täysin omalle ural­leen.  

Huolen julis­ta­mi­nen ei kuiten­kaan käännä talou­temme syök­sy­kier­rettä. Huolen sijaan tarvit­semme nyt tekoja, jotka luovat toivoa. Tekoja, joilla taataan ikään­ty­ville arvo­kas vanhuus, mahdol­lis­te­taan maail­man paras koulu­tus ja vahvis­te­taan turval­li­suutta maamme sisällä ja rajoilla.

Kokoo­mus on täysin sitou­tu­nut toteut­ta­maan suoma­lai­sen yhteis­kun­nan kannalta vält­tä­mät­tö­mät uudis­tuk­set. Kään­tä­mään maatamme uhkaa­van vaaral­li­sen kehi­tyk­sen.

Viemme läpi halli­tuk­sen kuuden miljar­din talous­oh­jel­man. Tämän lisäksi tulemme tänä keväänä sopi­maan uusista miljar­di­luo­kan sopeu­tus­pää­tök­sistä. Pelkäs­tään sopeut­ta­malla Suomen tilanne ei kuiten­kaan käänny. Siksi halli­tuk­sen on valmis­tel­tava uusia toimia kasvun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi. 

Toivon, että kaikki puolu­eet tässä salissa voisi­vat jakaa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esit­tä­män tilan­ne­ku­van talou­temme vaaral­li­sesta tilasta. 

Vali­tet­ta­vasti SDP ei ole voinut sitou­tua edes nykyi­seen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen, vaan on esit­tä­nyt kaik­kien halli­tuk­sen sääs­tö­jen ja uudis­tus­ten peru­mista. SDP:n linja on vähem­män työtä, enem­män veroja ja enem­män velkaa. 

Edus­taja Lindt­man, eihän tuo ole mikään vaih­toehto. Miksi uskot­te­lette suoma­lai­sille, että Suomi nousee takai­sin jaloil­leen uudis­tuk­sia peru­malla ja uudella lisä­ve­lalla? Päin­vas­toin teidän ehdo­tuk­senne iskisi Suomen entistä syvem­mälle kanvee­siin. 

Suoma­lai­seen työhön ja yrit­tä­mi­seen panos­ta­mi­nen on ainoa kestä­vän kasvun tie. Siksi halli­tus uudis­taa työmark­ki­noita yleis­poh­jois­mai­selle tasolle. Toteu­tamme uudis­tuk­sia, jotka muissa pohjois­maissa on toteu­tettu jo vuosia sitten. 

Valmis­tel­ta­via työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei voi jättää teke­mättä, eikä niistä tulla perään­ty­mään. Poliit­ti­set lakot eivät tule kään­tä­mään halli­tuk­sen suun­taa, sen sijaan niillä aiheu­te­taan yrityk­sille ja kansa­lai­sille merkit­tä­vää vahin­koa. Poliit­ti­set lakot vaaran­ta­vat jo nyt suoma­lais­ten työpaik­koja. 

Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­set ovat suoma­lai­sen palkan­saa­jan etu ja turva. Vain pohjois­mai­sella työl­li­syy­sas­teella voidaan yllä­pi­tää pohjois­mai­sia palve­luita. 

Teemme kevään aikana histo­rial­li­sia päätök­siä myös Suomen turval­li­suu­den kannalta. Suomi jatkaa vank­ku­matta poliit­tista, talou­del­lista ja soti­laal­lista tukea Ukrai­nalle, niin kauan kuin on tarpeen. 

Keväällä tulee myös täyteen Suomen ensim­mäi­nen vuosi Naton jäse­nenä. Puolus­tus­lii­ton jäse­nyy­den lisäksi Suomen ja Yhdys­val­to­jen väli­nen puolus­tusyh­teis­työ­so­pi­mus DCA vahvis­taa merkit­tä­västi maamme turval­li­suutta. Nato-jäse­nyys ja DCA-sopi­mus sito­vat meidät pysy­västi osaksi länttä. 

Halli­tus pitää huolen Suomen turval­li­suu­desta. Halli­tuk­sen päätös jatkaa itära­jan täys­sul­kua on täysin perus­teltu ja annamme sille kaiken tukemme.

Kokoo­mus kantaa vastuuta Suomesta. Olemme yhä valmiita teke­mään viime keväänä lupaa­mamme päätök­set, jotta Suomi voi 2030-luvulla palata pohjois­mai­selle polulle. Polulle, jossa Suomessa on enem­män työtä ja omalla työl­lään tulee toimeen. Näin on muissa pohjois­maissa ja näin voi olla myös Suomessa. 

Teemme vält­tä­mät­tö­män, jotta voimme taata suoma­lai­sille työtä, turvaa ja hyvin­voin­tia. Tämän lupa­simme ja tästä pidämme kiinni. 

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content