Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Marttinen: Hallituksen talous- ja työllisyysohjelma on kunnianhimoisin mitä tässä maassa on nähty

Mart­ti­nen: Halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­oh­jelma on kunnian­hi­moi­sin mitä tässä maassa on nähty

Julkaistu:

Matias Mart­ti­sen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa 24.8.2023 pitämä puhe koko­nai­suu­des­saan, muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa

Arvoi­sat kolle­gat, median edus­ta­jat, kokous­väki,

On suuri ilo nähdä teidät kaikki tänään koolla Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sen merkeissä! Meitä on täällä suuri joukko, edus­kun­nan suurin, ja mukana monen­laista osaa­mista. Talous­osaa­mista, turval­li­suus­osaa­mista ja ymmär­rystä maamme eri aluei­den tilan­teesta ja haas­teista. Päätä ja sydäntä. Niitä tullaan tarvit­se­maan.

Meitä on täällä näin suuri joukko, koska saimme kevään edus­kun­ta­vaa­leissa suoma­lai­silta vahvan luot­ta­muk­sen lähteä ratko­maan isän­maan vaikeaa tilaa. Tähän vastuuseen olemme valmiita.
Kevään ja kesän aikana neuvot­te­limme kunnian­hi­moi­sen, rohkean ja Suomea uudis­ta­van halli­tus­oh­jel­man. Tämän halli­tus­oh­jel­man toteut­ta­mi­nen on nyt meidän tärkein tehtä­vämme täällä edus­kun­nassa.

Hyvät kuuli­jat,

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan on oltava totta myös tule­ville suku­pol­ville. Tämä edel­lyt­tää julki­sen talou­den ongel­mien pikaista korjaa­mista. Ilman kestä­vää taloutta meillä ei ole enää maail­man parasta perus­kou­lua. Ilman kestä­vää taloutta terveys­pal­ve­lut eivät toimi. Ilman kestä­vää taloutta meillä ei ole varaa uskot­ta­vaan maan­puo­lus­tuk­seen.

Tämä on syy, miksi me kokoo­mus­lai­set haluamme vakaut­taa talou­temme ja lait­taa velkaan­tu­mi­sen kuriin. Se on ainoa tie pelas­taa suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta.
Lähdemme ratko­maan Suomen haas­teita vaikeista lähtö­koh­dista. Julki­nen talous on ajau­tu­nut kata­stro­fiu­ralle. Ilman toimen­pi­teitä julki­sen talou­den velan­otto on kasva­massa lähes 15 miljar­diin vaali­kau­den lopussa.

Samalla korko­jen nousu iskee kovaa talou­teemme, kun valtion­lai­no­jen korko­me­not kasva­vat lähes neljään miljar­diin euroon vaali­kau­den loppuun mennessä. Nuo rahat ovat kaikki pois tärkeistä palve­luista. Neljällä miljar­dilla voisimme raken­taa esimer­kiksi 21 uutta lasten­sai­raa­laa lait­tei­neen päivi­neen.
Elämme raskaasti yli varo­jemme. Tämä ei ole Kokoo­muk­sen mieli­pide, vaan totuus. Muun muassa kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto IMF ja talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto ovat joutu­neet muis­tut­ta­maan Suomea talou­temme huoles­tut­ta­vasta tilasta.

Hyvät kolle­gat,

Väitän, että halli­tuk­semme talous- ja työl­li­syys­oh­jelma on kunnian­hi­moi­sin, mitä tässä maassa on nähty.
Päämi­nis­teri Orpon halli­tus pitää tiukasti kiinni halli­tus­oh­jel­massa luva­tusta suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Velan­ot­toa ryhdy­tään viimein lait­ta­maan kuriin. Siksi tämä halli­tus sopeut­taa julkista taloutta 6 miljar­dilla eurolla.

Tuemme vahvaa talous­kas­vua ja ennen kaik­kea vahvaa työl­li­syyttä. Se on vält­tä­mä­töntä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi.

Tämä pelas­tus­työ alkaa konkreet­ti­sesti heti tämän syksyn ensim­mäi­sestä budjet­ti­rii­hestä, jossa halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan kunnian­himo tulee näky­mään.

Vasem­misto-oppo­si­tio on kauhis­tel­lut kerta toisensa jälkeen Kokoo­muk­sen vastuul­li­sen talous­po­li­tii­kan linjaa. Totuus on kuiten­kin se, että talou­den kunnos­ta­mi­nen vaatii sekä nykyistä vahvem­paa talous­kas­vua että meno­leik­kauk­sia.

SDP esit­tää toiveu­nia siitä, että vahvempi kasvu hiipii paikalle ja kuit­taa velkoja pois – ei hiivi, eikä kuit­taa. Halli­tuk­sella ei ole oppo­si­tion tapaan varaa elää haave­maa­il­massa. Uskot­tava talous­po­li­tiikka edel­lyt­tää myös suoria sääs­töjä.

Enti­nen päämi­nis­te­ri­puo­lue SDP on luetel­lut liudan syitä, miksi sääs­töt eivät käy ja mitkä uudis­tuk­set pitää jättää teke­mättä. Kuulen mielel­läni, mikä on SDP:n linja: Jos halli­tus­oh­jel­man sääs­tö­kei­not eivät kelpaa, mistä sääs­te­tään? Vai onko SDP todella valmis siihen, että luot­to­kort­tia vingu­te­taan surutta tule­vien suku­pol­vien piik­kiin.?

Odotan suurella mielen­kiin­nolla oppo­si­tio­puo­luei­den vaih­toeh­to­bud­jet­teja. On täysin vastuu­tonta nojata odotuk­siin ennus­teita parem­masta talous- ja työl­li­syys­ke­hi­tyk­sestä.

Dema­rei­den esit­tä­mät veron­ki­ris­tyk­set puoles­taan kuris­tai­si­vat senkin heive­röi­sen kasvun, jota Suomelle ennus­te­taan.

Hyvät ystä­vät,

Parasta lääkettä talou­temme vaike­aan tilaan on työ.

Nautimme Suomessa pohjois­mai­sista hyvin­voin­ti­pal­ve­luista, vaikka meillä ei ole pohjois­maista työl­li­syy­sas­tetta niiden rahoit­ta­mi­seksi. Ainoa tapa turvata kestä­västi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lut on pitää huolta siitä, että työi­käi­set ja -kykyi­set suoma­lai­set ovat töissä.

Me haluamme poli­tii­kal­lamme mahdol­lis­taa 100 000 suoma­lai­selle työpai­kan tämän halli­tus­kau­den aikana.
Pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen saavut­ta­mi­seksi halli­tus toteut­taa kymme­niä päätök­siä: työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen kynnystä madal­le­taan, paikal­lista sopi­mista lisä­tään, sosi­aa­li­tur­vaa yksin­ker­tais­te­taan. Keven­nämme työn vero­tusta ja paran­namme yli 65-vuotiai­den kannus­ti­mia työn­te­koon. Työpe­räistä maahan­muut­toa suju­voi­te­taan.

Olemme Suomessa jälki­ju­nassa työmark­ki­na­uu­dis­tus­ten osalta. Keskei­sissä kilpai­li­ja­mais­samme vastaa­vat uudis­tuk­set on toteu­tettu vuosi­kym­me­niä sitten – pääasiassa dema­ri­ve­toi­sesti paikal­lis­ten sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien johdolla.

Kokoo­muk­sen johdolla paikal­lista sopi­mista laajen­ne­taan tällä vaali­kau­della merkit­tä­västi. Paikal­li­sen sopi­mi­sen uudis­tuk­set tuovat maamme pienille- ja keski­suu­rille yrityk­sille mahdol­li­suu­den työl­lis­tää suoma­lai­sia entistä helpom­min ja jous­ta­vam­min. Tässä yhtä­lössä voit­ta­vat niin yrityk­set kuin työn­ha­ki­jat.
Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomeen maail­man parasta työelä­mää. Sellaista, jossa suoma­lai­set jaksa­vat ja voivat hyvin. Emme halua, että työn­teko on suoma­lai­sille vain pakol­li­nen paha. Työ tuo merki­tyk­sel­listä sisäl­töä elämäämme. Työ on myös parasta sosi­aa­li­tur­vaa. Jokai­nen uusi työpaikka vähen­tää osat­to­muutta ja riskiä elää köyhyy­dessä.

Panos­tamme työl­lis­tä­mi­sen lisäksi merkit­tä­västi talous­kas­vuun ja Suomen tule­vai­suu­teen. Halli­tus lisää tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen rahoi­tusta yli miljar­dilla eurolla vuoden 2027 tasossa.
Samalla halli­tus lisää reilua kilpai­lua muun muassa alko­ho­li­po­li­tii­kassa, raide­lii­ken­teessä ja julki­sissa hanki­noissa. Halli­tus raken­taa Suomesta puhtaan ener­gian edel­lä­kä­vi­jän. Emme jää odot­ta­maan talous­kas­vun synty­mistä itses­tään, vaan puramme turhaa sään­te­lyä ja luomme edel­ly­tyk­set kasvulle.
Hyvät kuuli­jat,

Viimeis­ten vuosien aikana olemme joutu­neet huomaa­maan, että myös yhteis­kun­tamme perus­pal­ve­lut eivät toimi riit­tä­västi. Miljar­dien vela­no­tosta huoli­matta suoma­lais­ten perus­asioita ei saatu viime halli­tus­kau­della kuntoon.

Ensin­nä­kin vasem­mis­to­hal­li­tus käti­löi Suomeen sote-uudis­tuk­sen, joka ei paran­ta­nut palve­luita tai nopeut­ta­nut hoitoon pääsyä. Itse asiassa on käynyt päin­vas­toin: Moni suoma­lai­nen odot­taa tällä­kin hetkellä hoitoa ruuh­kau­tu­neessa päivys­tyk­sessä. Ihmi­set eivät edel­leen­kään pääse odotus­huo­neesta lääkä­rille saakka.

Siksi halli­tus on sopi­nut, että lääkä­rin vastaa­no­tosta makset­ta­vaa Kela-korvausta noste­taan. Korvaus­ten nosto on toteu­tet­tava mahdol­li­sim­man nopeasti. Hoitoa odot­ta­vien suoma­lais­ten kärsi­väl­li­syyttä on koeteltu jo tarpeeksi. Ihmis­ten on pääs­tävä nyt jonoista hoitoon ja voitava valita itsel­leen sopi­vin vaih­toehto.

Suomen tulee olla turval­li­nen paikka jokai­selle. Halli­tus panos­taa polii­sin resurs­sei­hin ja nostaa polii­sien määrää 8000 henkeen vaali­kau­den loppuun mennessä. Ruot­sin paikoin levot­to­miksi muut­tu­neet asui­na­lu­eet ovat aiheut­ta­neet suoma­lai­sissa huolta. Saman­lai­nen kehi­tys ei saa tois­tua Suomessa. Halli­tus laatii tämän vuoden loppuun mennessä laajan toimen­pi­deoh­jel­man, jolla katkais­taan nuoriso- ja jengi­ri­kol­li­suu­den lisään­ty­mi­nen Suomessa.

Sisäi­sen turval­li­suu­den lisäksi myös ulkoi­nen turval­li­suus ja suoma­lai­nen maan­puo­lus­tus on huomioitu vastaa­maan muut­tu­vaan turval­li­suus­ti­lan­tee­seen. Halli­tus on sitou­tu­nut yllä­pi­tä­mään puolus­tus­me­not kaudel­lansa Naton tavoit­teen mukai­sella kahden prosen­tin tasolla suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Halli­tus jatkaa Ukrai­nan tuke­mista. Koros­tan tätä näin Ukrai­nan kansal­lis­päi­vänä. Ukrai­nan asia on meidän.
Halli­tus tulee panos­ta­maan myös perus­kou­luun. Viesti monilta opet­ta­jilta on ollut, että aikaa ei riitä opet­ta­mi­seen ja työtaakka on kasva­nut kohtuut­to­man suureksi. Halli­tus tekee suurim­mat pysy­vät panos­tuk­set perus­kou­luun, jonka määrä­ra­hoja lisä­tään 200 miljoo­nalla eurolla. Tämä suun­na­taan oppi­mi­sen tukeen ja perus­kou­lun alaluok­kien opetus­tun­tien määrää lisä­tään 2-3 tunnilla.

Me haluamme, että jokai­nen lapsi ja nuori saa hyvät perus­tai­dot perus­kou­lusta jatko-opin­to­jaan varten.
Vaalimme suoma­laista luon­toa, myös vesi­luon­toa. Suoje­lemme Suomen vesis­töjä ja eten­kin haavoit­tu­vaa Saaris­to­merta. Palau­tamme vesis­töjä luon­non­ti­laan ja puramme vähä­mer­ki­tyk­sel­li­siä vesi­voi­ma­loita. Heinä­ve­den Palo­kin koskien ennal­lis­ta­mi­sesta kiit­tää niin uhana­lai­set kala­kan­nat kuin alueen kestävä matkailu.


Hyvät kuuli­jat,

Edus­kun­nan syksy käyn­nis­tyy aivan pian. Edes­sämme on työn­täy­tei­nen syys­kausi, kun halli­tus­oh­jel­man toimeen­pano alkaa ja ensim­mäi­set esityk­set tule­vat edus­kun­nan käsit­te­lyyn.
Sen aluksi, ensim­mäi­sellä viikolla, käydään tiedon­an­to­kes­kus­telu yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa.

Kokoo­mus ei hyväksy rasis­mia missään muodossa ja puolus­taa ihmis­ten yhden­ver­tai­suutta ja syrji­mä­töntä kohte­lua. Demo­kra­tian, oikeus­val­tion ja ihmi­soi­keuk­sien puolus­ta­mi­nen ovat yli sata­vuo­ti­aan kansan­liik­keemme keskiössä. Tähän myös halli­tus on tiukasti sitou­tu­nut halli­tus­oh­jel­mas­saan. Me voimme vaikut­taa vain tule­vai­suu­teen, siihen, minkä­lai­seksi Suomea raken­ne­taan tule­vai­suu­dessa.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle on erit­täin tärkeää, että halli­tuk­sen toimen­pi­deoh­jel­masta tulee vaikut­tava ja kunnian­hi­moi­nen.

Tiedän, että kaikki halli­tus­puo­lu­eet ovat yhtä mieltä siitä, että halli­tus­oh­jel­malla vasta­taan meitä kohtaa­viin haas­tei­siin. Suomen talous­ti­lanne on vaikea, Euroo­passa käydään yhä sotaa ja itänaa­pu­rimme toimii uhkaa­vasti. Halli­tus­puo­lueilla on yhtei­nen tahto­tila kantaa vastuuta Suomesta ja suoma­lai­sista.
Suur­ten ongel­mien äärellä paino­tan raken­ta­van työot­teen ja yhteis­työn merki­tystä kaik­kien puoluei­den kesken edus­kun­nassa.

Hyvät ystä­vät,

Kevään edus­kun­ta­vaa­leissa suoma­lai­set äänes­ti­vät muutok­sen puolesta. Me annoimme lupauk­sen kestä­väm­mästä tule­vai­suu­desta. Siitä, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut turva­taan ja että ikäih­mi­sistä pide­tään huolta. Siitä, että jokai­nen suoma­lai­nen voi elää turval­lista arkea. Siitä, että ihmi­set saavat työtä ja toimeen­tu­loa. Siitä, että ihmi­sillä on toivoa parem­masta huomi­sesta.

Tätä työtä me hyvät kolle­gat olemme nyt teke­mässä. Edessä on paljon vaikeita päätök­siä ja tilan­teita, mutta kyllä nämä päätök­set olisi tehty jo aikai­sem­min, jos ne help­poja olisi­vat. Meillä on suoma­lais­ten vaaleissa antama vahva luot­ta­mus työl­lemme.

Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content