Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Julkaistu:

Tiedote 8.8.2018.
Julkai­su­va­paa heti

Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan jäsen Markku Eestilä vaatii suun­ni­tel­mal­li­suutta maata­loutta kohdan­nei­den poik­keuk­sel­lis­ten olosuh­tei­den korvaa­mi­seen. Kuivuus ja luon­no­no­lo­suh­teet ovat kurit­ta­neet vilje­li­jöitä kautta Euroo­pan. Näin on käynyt myös Suomessa, joskin alueel­li­set erot ovat suuria. On mahdol­lista, että kulu­vasta vuodesta tulee sadon suhteen heikoin sitten vuoden 1987.

Oma maata­lous ja elin­tar­vi­ke­tuo­tanto ovat osa turval­li­suus­po­li­tiik­kaa ja krii­sien ennal­taeh­käi­syä. Sen vuoksi on vält­tä­mä­töntä, että myös Suomessa vilje­li­jöille kohden­ne­taan talou­del­lista tukea silloin kun ylikäy­mät­tö­mät luon­no­no­lo­suh­teet sitä edel­lyt­tä­vät.

“Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tin suuruu­della ei pidä ennen elokuun budjet­ti­riihtä käydä huuto­kaup­paa eikä tarjous­kil­pai­lua. Maata­lou­den menes­tys on yhtei­nen asia. Halli­tuk­sen yhteis­työn kannalta on parempi, että minis­te­rit neuvot­te­le­vat tarvit­ta­vasta tuki­pa­ke­tista”, Eestilä linjaa.

Maata­lou­den heik­koon kannat­ta­vuu­teen on useita syitä. On selvästi nähtä­vissä, että kannat­ta­vuus vaih­te­lee voimak­kaasti myös saman­kal­tai­silla tiloilla. Pelkäs­tään kaupan syyt­tä­mi­nen ja elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­la­kiin luot­ta­mi­nen antaa yksi­puo­li­sen kuvan maata­lou­den kannat­ta­vuu­den perim­mäi­sistä syistä.

“Kaikessa liike­toi­min­nassa tärkeintä on kulu­ra­ken­teen kurissa pitä­mi­nen ja johta­mi­nen. Niin se on maata­lou­des­sa­kin. Toivot­ta­vasti päämi­nis­te­rin nimeämä, enti­sen OP-ryhmän pääjoh­ta­jan Reijo Karhi­sen vetämä työryhmä tekee täydel­li­sen ruumii­na­vauk­sen kaikille maata­lou­den kuluille. Sitten on helpompi miet­tiä, mitä niille voidaan tehdä edus­kun­nassa ja kuntien valtuus­toissa”, Eestilä sanoo.

Lisä­tie­toja:

Markku Eestilä

0500 275 689

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content