Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Julkaistu:

Tiedote 8.8.2018.
Julkai­su­va­paa heti

Markku Eestilä: Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tilla ei tule käydä huuto­kaup­paa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan jäsen Markku Eestilä vaatii suun­ni­tel­mal­li­suutta maata­loutta kohdan­nei­den poik­keuk­sel­lis­ten olosuh­tei­den korvaa­mi­seen. Kuivuus ja luon­no­no­lo­suh­teet ovat kurit­ta­neet vilje­li­jöitä kautta Euroo­pan. Näin on käynyt myös Suomessa, joskin alueel­li­set erot ovat suuria. On mahdol­lista, että kulu­vasta vuodesta tulee sadon suhteen heikoin sitten vuoden 1987.

Oma maata­lous ja elin­tar­vi­ke­tuo­tanto ovat osa turval­li­suus­po­li­tiik­kaa ja krii­sien ennal­taeh­käi­syä. Sen vuoksi on vält­tä­mä­töntä, että myös Suomessa vilje­li­jöille kohden­ne­taan talou­del­lista tukea silloin kun ylikäy­mät­tö­mät luon­no­no­lo­suh­teet sitä edel­lyt­tä­vät.

“Maata­lou­den krii­si­pa­ke­tin suuruu­della ei pidä ennen elokuun budjet­ti­riihtä käydä huuto­kaup­paa eikä tarjous­kil­pai­lua. Maata­lou­den menes­tys on yhtei­nen asia. Halli­tuk­sen yhteis­työn kannalta on parempi, että minis­te­rit neuvot­te­le­vat tarvit­ta­vasta tuki­pa­ke­tista”, Eestilä linjaa.

Maata­lou­den heik­koon kannat­ta­vuu­teen on useita syitä. On selvästi nähtä­vissä, että kannat­ta­vuus vaih­te­lee voimak­kaasti myös saman­kal­tai­silla tiloilla. Pelkäs­tään kaupan syyt­tä­mi­nen ja elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­la­kiin luot­ta­mi­nen antaa yksi­puo­li­sen kuvan maata­lou­den kannat­ta­vuu­den perim­mäi­sistä syistä.

“Kaikessa liike­toi­min­nassa tärkeintä on kulu­ra­ken­teen kurissa pitä­mi­nen ja johta­mi­nen. Niin se on maata­lou­des­sa­kin. Toivot­ta­vasti päämi­nis­te­rin nimeämä, enti­sen OP-ryhmän pääjoh­ta­jan Reijo Karhi­sen vetämä työryhmä tekee täydel­li­sen ruumii­na­vauk­sen kaikille maata­lou­den kuluille. Sitten on helpompi miet­tiä, mitä niille voidaan tehdä edus­kun­nassa ja kuntien valtuus­toissa”, Eestilä sanoo.

Lisä­tie­toja:

Markku Eestilä

0500 275 689

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content