• FI
 • SV
 • MENU
  Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström: Yritys­ten rahoi­tuson­gel­miin vastat­tava
  Twiittaa

  Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström: Yritys­ten rahoi­tuson­gel­miin vastat­tava

  Julkaistu: 02.02.2014 Uncategorized

  Pankit ovat finans­si­krii­sin jälkei­sessä EU:n sään­te­ly­kier­teessä. Tämän lisäksi Suomi on pank­ki­kes­kei­nen maa, johon Euroo­pan läpi­käy­mät vaikeu­det ja olemassa oleva vaikea talou­del­li­nen tilanne luovat synkän varjonsa. Pank­kien edel­lyt­tä­mät vaka­va­rai­suus­vaa­ti­muk­set ovat kiris­ty­neet ja pankit ovat keskit­ty­neet omien parhai­den asiak­kai­densa hyvin­voin­tiin. Uutta riskiä otetaan hyvin varo­vasti ja uudet asiak­kaat pääse­vät siipien suojiin harvak­sel­taan.

  Saman­ai­kai­sesti suoma­lai­sessa yritys­toi­min­nassa on perin­tei­sesti totuttu hoita­maan yritys­ten rahoi­tusta lähes pelkäs­tään pank­ki­ra­hoi­tuk­sen avulla. Hyvin harvat yrit­tä­jät edes harkit­se­vat oman pääoma­neh­toi­sen rahoi­tuk­sen hank­ki­mista ystä­viltä ja suku­lai­silta eikä suoma­lai­nen yhteis­kunta tätä ajatusta tuekaan.

  Raha ja luovuus eivät vält­tä­mättä asu samassa paikassa. Miten käy niiden poten­ti­aa­lis­ten kasvu­yrit­tä­jien kanssa, jotka jäävät varo­vai­suu­den takia ilman rahoi­tusta? Tai näiden yrit­tä­jien laina­mar­gi­naali nousee aivan liian korkeaksi. Kato­aako meillä tämän varo­vai­suu­den seurauk­sena merkit­tävä osa uudesta kasvu­po­ten­ti­aa­lista?

  Tarvi­taan kiivaasti uusia ja erilai­sia rahoi­tus­läh­teitä, eriko­koi­sia ja erilai­sia kasvu­ra­has­toja. Monet tutki­muk­set pääoma­si­joi­tus­ten vaiku­tuk­sista yhteis­kun­taan ovat yhtä mieltä siitä, että pääoma­si­joit­ta­mi­nen toimii kansan­ta­louk­sissa dynaa­mi­sen kasvun moot­to­rina muun muassa lisää­mällä yritys­ten liike­vaih­toa ja luoden työpaik­koja.

  Halli­tus on reagoi­nut rahoi­tuson­gel­miin: Finn­ve­ran riskin­ot­to­po­ten­ti­aa­lia on kasva­tettu ja perus­tettu laaja kasvu­ra­hoi­tus­oh­jelma. Näillä toimilla pyri­tään autta­maan erito­ten pk-yrityk­siä, jotka ovat avai­na­se­massa siinä, että Suomi saadaan uuteen nousuun.

  Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström
  Kirjoit­taja on Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja.

  Yrittäjyyskiertue