Marjo Matikainen-Kallström: Yritysten rahoi­tuson­gelmiin vastattava – kokoomus.fi
MENU
Marjo Matikainen-Kallström: Yritysten rahoi­tuson­gelmiin vastattava

Marjo Matikainen-Kallström: Yritysten rahoi­tuson­gelmiin vastattava

Julkaistu: 02.02.2014 Uncategorized

Pankit ovat finans­si­kriisin jälkei­sessä EU:n säänte­ly­kier­teessä. Tämän lisäksi Suomi on pankki­kes­keinen maa, johon Euroopan läpikäymät vaikeudet ja olemassa oleva vaikea talou­del­linen tilanne luovat synkän varjonsa. Pankkien edellyt­tämät vakava­rai­suus­vaa­ti­mukset ovat kiris­tyneet ja pankit ovat keskit­tyneet omien parhaiden asiak­kai­densa hyvin­vointiin. Uutta riskiä otetaan hyvin varovasti ja uudet asiakkaat pääsevät siipien suojiin harvak­seltaan.

Saman­ai­kai­sesti suoma­lai­sessa yritys­toi­min­nassa on perin­tei­sesti totuttu hoitamaan yritysten rahoi­tusta lähes pelkästään pankki­ra­hoi­tuksen avulla. Hyvin harvat yrittäjät edes harkit­sevat oman pääoma­neh­toisen rahoi­tuksen hankki­mista ystäviltä ja sukulai­silta eikä suoma­lainen yhteis­kunta tätä ajatusta tuekaan.

Raha ja luovuus eivät välttä­mättä asu samassa paikassa. Miten käy niiden poten­ti­aa­listen kasvu­yrit­täjien kanssa, jotka jäävät varovai­suuden takia ilman rahoi­tusta? Tai näiden yrittäjien laina­mar­gi­naali nousee aivan liian korkeaksi. Katoaako meillä tämän varovai­suuden seurauksena merkittävä osa uudesta kasvu­po­ten­ti­aa­lista?

Tarvitaan kiivaasti uusia ja erilaisia rahoi­tus­läh­teitä, eriko­koisia ja erilaisia kasvu­ra­hastoja. Monet tutki­mukset pääoma­si­joi­tusten vaiku­tuk­sista yhteis­kuntaan ovat yhtä mieltä siitä, että pääoma­si­joit­ta­minen toimii kansan­ta­louk­sissa dynaa­misen kasvun moottorina muun muassa lisää­mällä yritysten liike­vaihtoa ja luoden työpaikkoja.

Hallitus on reagoinut rahoi­tuson­gelmiin: Finnveran riskin­ot­to­po­ten­ti­aalia on kasva­tettu ja perus­tettu laaja kasvu­ra­hoi­tus­oh­jelma. Näillä toimilla pyritään auttamaan eritoten pk-yrityksiä, jotka ovat avaina­se­massa siinä, että Suomi saadaan uuteen nousuun.

Marjo Matikainen-Kallström
Kirjoittaja on Kokoo­muksen kansan­edustaja.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi