Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Mari-Leena Talvi­tie: Opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia

Mari-Leena Talvi­tie: Opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia

Julkaistu:

Toisen asteen opis­ke­li­jan opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia elokuun alusta. Esimer­kiksi lukio­lai­sen opin­to­tu­ki­kuu­kau­det nouse­vat ja pieni­tu­lois­ten perhei­den nuoret saavat oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie iloit­see.

Paran­nuk­set valmis­tel­tiin edel­li­sen halli­tuk­sen minis­te­rei­den Sanni Grahn-Laaso­sen (kok) ja Sampo Terhon (sin) johdolla.

”Toisen asteen opis­ke­li­jan arkea ja moti­vaa­tiota tahdot­tiin tukea opin­to­tuen kautta. Teimme pitkään toivot­tuja opin­to­tuen muutok­sia sekä lukio­lai­sille että ammat­ti­kou­lu­lai­sille”, Talvi­tie sanoo.

Pieni­tu­lois­ten perhei­den nuor­ten opin­to­tu­keen tuli uusi oppi­ma­te­ri­aa­li­lisä, lähes 50 euroa kuukau­dessa. Vanhem­pien tulot eivät enää vaikuta opis­ke­li­jan opin­to­tu­keen, jos nuori asuu toisella paik­ka­kun­nalla ja asuu itse­näi­sesti. Lukio­lai­sen opin­to­tu­ki­kuu­kausien määrä nousi yhdek­sästä kymme­neen kuukau­teen. Lukio­lai­nen saa opin­to­tu­kea elokuusta touko­kuu­hun.

”Oppi­ma­te­ri­aa­lit, lukio­kir­joista erilai­siin ammat­ti­vä­li­nei­siin maksa­vat, eikä kaikilla perheillä ole niihin varaa. Kokoo­mus toivoi, että oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän saavat nime­no­maan pieni­tu­lois­ten perhei­den nuoret. He ovat eniten tuen tarpeessa. Mikä parasta, tukea ei tarvitse erik­seen hakea tai anoa, vaan se makse­taan opin­to­ra­han maksun yhtey­dessä”, Talvi­tie sanoo.

Jos perheen tulot ovat vuosi­ta­solla alle 41 100 euroa, nuori saa opin­to­ra­han lisäksi noin 400-470 euron oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän vuodessa.

Kokoo­mus kannat­taa myös toisen asteen oppi­ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nus­ten alen­ta­mista. Pilo­tit uusien ratkai­su­jen löytä­mi­seksi käyn­nis­tet­tiin jo viime halli­tus­kau­della.

”Tänään voimaan tulleet paran­nuk­set ovat olleet todella pitkään toisen asteen opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­lis­talla. Lähties­säni nuorena opis­ke­li­jana ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin ehdok­kaaksi, niistä yksi oli minun­kin kampan­ja­tee­ma­nani”, Talvi­tie toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content