Mari-Leena Talvi­tie: Opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia

Julkaistu: 01.08.2019

Toisen asteen opis­ke­li­jan opin­to­tu­keen tuli merkit­tä­viä paran­nuk­sia elokuun alusta. Esimer­kiksi lukio­lai­sen opin­to­tu­ki­kuu­kau­det nouse­vat ja pieni­tu­lois­ten perhei­den nuoret saavat oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie iloit­see.

Paran­nuk­set valmis­tel­tiin edel­li­sen halli­tuk­sen minis­te­rei­den Sanni Grahn-Laaso­sen (kok) ja Sampo Terhon (sin) johdolla.

”Toisen asteen opis­ke­li­jan arkea ja moti­vaa­tiota tahdot­tiin tukea opin­to­tuen kautta. Teimme pitkään toivot­tuja opin­to­tuen muutok­sia sekä lukio­lai­sille että ammat­ti­kou­lu­lai­sille”, Talvi­tie sanoo.

Pieni­tu­lois­ten perhei­den nuor­ten opin­to­tu­keen tuli uusi oppi­ma­te­ri­aa­li­lisä, lähes 50 euroa kuukau­dessa. Vanhem­pien tulot eivät enää vaikuta opis­ke­li­jan opin­to­tu­keen, jos nuori asuu toisella paik­ka­kun­nalla ja asuu itse­näi­sesti. Lukio­lai­sen opin­to­tu­ki­kuu­kausien määrä nousi yhdek­sästä kymme­neen kuukau­teen. Lukio­lai­nen saa opin­to­tu­kea elokuusta touko­kuu­hun.

”Oppi­ma­te­ri­aa­lit, lukio­kir­joista erilai­siin ammat­ti­vä­li­nei­siin maksa­vat, eikä kaikilla perheillä ole niihin varaa. Kokoo­mus toivoi, että oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän saavat nime­no­maan pieni­tu­lois­ten perhei­den nuoret. He ovat eniten tuen tarpeessa. Mikä parasta, tukea ei tarvitse erik­seen hakea tai anoa, vaan se makse­taan opin­to­ra­han maksun yhtey­dessä”, Talvi­tie sanoo.

Jos perheen tulot ovat vuosi­ta­solla alle 41 100 euroa, nuori saa opin­to­ra­han lisäksi noin 400-470 euron oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sän vuodessa.

Kokoo­mus kannat­taa myös toisen asteen oppi­ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nus­ten alen­ta­mista. Pilo­tit uusien ratkai­su­jen löytä­mi­seksi käyn­nis­tet­tiin jo viime halli­tus­kau­della.

”Tänään voimaan tulleet paran­nuk­set ovat olleet todella pitkään toisen asteen opis­ke­li­joi­den vaikut­ta­mis­lis­talla. Lähties­säni nuorena opis­ke­li­jana ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin ehdok­kaaksi, niistä yksi oli minun­kin kampan­ja­tee­ma­nani”, Talvi­tie toteaa.