Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mari-Leena Talvi­tie: “Kokoo­mus ei hyväksy tinki­mistä suoma­lais­ten turval­li­suu­desta”

Mari-Leena Talvi­tie: “Kokoo­mus ei hyväksy tinki­mistä suoma­lais­ten turval­li­suu­desta”

Julkaistu:

Suomi on yksi maail­man turval­li­sim­pia maita. Kokoo­mus haluaa Suomen olevan turval­li­nen myös tule­vai­suu­dessa. Afga­nis­ta­nin tilanne on osoi­tus siitä, että kansain­vä­li­sissä turval­li­suu­teen vaikut­ta­vissa ilmiöissä voi tapah­tua äkil­li­siä muutok­sia. Turval­li­suus ei ole itses­tään selvää, vaan se tarvit­see jatku­vasti toimen­pi­teitä. Halli­tuk­sen turval­li­suus­puhe ei yksin riitä, tarvi­taan myös turval­li­suus­te­koja.

Sisäi­sen turval­li­suu­den kysy­myk­set ovat vahvasti sidok­sissa erityi­sesti ulkoi­sen turval­li­suu­den ilmiöi­hin sekä sosi­aali- ja sivis­tys­po­li­tiik­kaan, mutta myös elin­keino- ja talous­po­li­tiik­kaan. Ehkäi­se­mällä kiusaa­mista ja syrjäy­ty­mistä sekä vahvis­ta­malla yhtei­söl­li­syyttä ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sia ehkäi­semme rikol­li­suutta ja muita turval­li­suutta uhkaa­via ilmiöitä.

Sisäi­sen turval­li­suu­den selon­teko sisäl­tää paljon hyviä element­tejä, kuten ennal­taeh­käi­se­viä toimia. Selon­teon heik­kous on, että paino­tus ennal­taeh­käi­se­viin toimiin tapah­tuu perin­teis­ten, ns. kovan turval­li­suus­puo­len keino­jen kustan­nuk­sella. Sisäi­sen turval­li­suu­den hoita­mi­sessa tarvi­taan molem­pia. Tarvi­taan sekä pehmeitä että kovia keinoja. Rakkautta ja rajoja. Ennal­taeh­käi­syä ja jälki­toi­mia. 

Selon­teon heik­kouk­sien vuoksi kokoo­mus ei parla­men­taa­ri­sessa seuran­ta­ryh­mässä voinut yhtyä selon­teon sisäl­töön. Ryhmämme katsoo, että selon­teko ei ota riit­tä­vällä tavalla kantaa sisäi­sen turval­li­suu­den kysy­myk­siin, jotta sen voisi katsoa saavut­ta­van hallin­to­va­lio­kun­nan mietin­nössä HaVM 5/​2017 vp edel­ly­te­tyt tavoit­teet.

Sisäi­sen turval­li­suu­den kannalta keskei­siä ovat turval­li­suus­vi­ran­omais­temme riit­tä­vät resurs­sit ja toimi­val­tuu­det. Ammat­ti­lai­semme polii­sissa, raja­var­tio­lai­tok­sessa, tullissa, hätä­kes­kuk­sessa ja muissa turval­li­suus­vi­ran­omai­sis­samme teke­vät päivit­täin mittaa­mat­to­man arvo­kasta työtä suoma­lais­ten turval­li­suu­den eteen. Vähintä, mitä me vastuun­kan­ta­jat voimme tehdä kiitok­seksi, on osoit­taa heille toimi­vat ja riit­tä­vät toimin­tae­del­ly­tyk­set.

Aiem­min yhtei­sesti sekä selon­teossa asetettu tavoite on nostaa polii­sien määrä 8200:aan vuoteen 2030 mennessä. Halli­tus­oh­jel­man tavoite on 7500 polii­sia vuoteen 2022 mennessä. Halli­tuk­sen sanat ja teot ovat keske­nään räikeässä risti­rii­dassa. Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sessä polii­sin resurs­seiksi on 30 miljoo­nan euron vaje. Miksi halli­tus ei halua turvata polii­sin perus­toi­min­toja? Miksi laskette polii­sien määrää, vaikka yhtei­sesti on sovittu sen nouse­van?

Viime vaali­kau­den alusta polii­sien koulu­tus­pai­kat nostet­tiin kokoo­mus­lais­ten sisä­mi­nis­te­rien toimesta ja vuodesta 2017 asti polii­sien määrä on nous­sut tasai­sesti. Nyt lasku tapah­tuu tilan­teessa, jossa korona on lisän­nyt ihmis­ten avun­tar­vetta ja häly­tys­mää­riä. Kokoo­mus ei hyväksy tinki­mistä suoma­lais­ten turval­li­suu­desta. Tulemme vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme esit­tä­mään halli­tuk­sen poli­tii­kalle vaih­toeh­don, joka turvaa polii­sin lisäksi koko rikos­ket­jun resurs­sit. Kokoo­mus tulee esit­tä­mään lisä­ra­hoi­tusta oikeus­val­tion toimi­joi­den koko­nai­suu­teen, jotta rikos­ket­jun pullon­kau­lat pois­tu­vat ja oikeus­turva voi toteu­tua.

Koro­na­krii­sin aikana julki­suu­teen­kin nous­sut huoles­tut­tava ilmiö on erityi­sesti suurissa kaupun­geissa vaka­voi­tuva nuori­so­ri­kol­li­suus. Nuor­ten keskuu­dessa näkö­alat­to­muus kasvaa ja väki­valta on raaem­paa. Poliisi on tunnis­ta­nut Suomessa vajaat kymme­nen katu­jen­giä java­roi­tel­lut Ruot­sin ja Tans­kan virhei­den tois­ta­mi­sesta. 

Nuor­ten väki­val­taan on puutut­tava enna­koi­vasti ja määrä­tie­toi­sesti. Nuorille on annet­tava heidän tarvit­se­mansa apua, tukea ja palve­luita. Ripeästi ja oikea-aikai­sesti. Samaan aikaan yhteis­kun­nan vies­tin nuorille on oltava kirkas: lakia on nouda­tet­tava. Jokai­sella rikok­sella on seurauk­sia, jotka ovat vaka­via iästä tai taus­tasta riip­pu­matta.

Järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus on vakava ja armo­ton rikol­li­suu­den muoto, joka kasvaa, kansain­vä­lis­tyy ja koven­tuu Suomessa kovaa vauh­tia. Vanki­loissa jengi­ri­kol­li­suu­den aseman vahvis­tu­mi­nen näkyy myös vangin­var­tioi­hin kohdis­tu­vana väki­val­tana. Mari­nin halli­tus on laimin­lyö­nyt järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den torjun­nan. Järjes­täy­ty­nyttä rikol­li­suutta ei edes mainita yli 200-sivui­sessa halli­tus­oh­jel­massa kertaa­kaan. Arvoisa halli­tus, nyt on viimei­nen hetki herätä torju­maan järjes­täy­ty­nyttä rikol­li­suutta.

Kasvava ja arki­päi­väis­tyvä huumeon­gelma tarvit­see tehok­kaita puut­tu­mis­kei­noja. Kokoo­muk­sen mielestä keskeistä on tarjota oikea-aikai­nen hoitoon pääsy ja vaikut­ta­vat kuntou­tus­pal­ve­lut jokai­selle päihde- ja huume­riip­pu­vai­sille. Säästö yhteis­kun­nalle tulee siitä, kun pystymme pelas­ta­maan nuoria, tule­vai­suu­temme hyvin­voin­nin raken­ta­jia.

Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta kyber­tur­val­li­suu­den kärki­maan. Tältä osin selon­teko on petty­mys – konkreet­ti­set toimet Suomen kyber­tur­val­li­suus­a­se­man paran­ta­mi­seksi jäävät vähäi­siksi. Kokoo­mus on esit­tä­nyt, että kyber­tur­val­li­suu­den stra­te­gi­nen johta­mi­nen keski­te­tään selkeästi yhdelle taholle, mikä mahdol­lis­taa menes­tyk­sek­käät toimet ja stra­te­gi­sen johta­mi­sen.

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin perus­kivi. Jotta lapset voivat käydä koulua, jokai­nen voi elää - opis­kella, yrit­tää ja tehdä työtä, on elinym­pä­ris­tön ja yhteis­kun­nan oltava hyvä, toivoa luova ja turval­li­nen. Siksi kokoo­muk­sen arvo­va­linta on Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den takaa­mi­nen kaikissa tilan­teissa.

Ryhmä­pu­heen­vuoro /​ Edus­taja Talvi­tie /​ Valtio­neu­vos­ton selon­teko sisäi­sestä turval­li­suu­desta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content