Mari-Leena Talvitie: Kaupun­ki­seu­tujen erityis­piirteet tunnis­tettava – kokoomus.fi
MENU
Mari-Leena Talvitie: Kaupun­ki­seu­tujen erityis­piirteet tunnis­tettava

Mari-Leena Talvitie: Kaupun­ki­seu­tujen erityis­piirteet tunnis­tettava

Julkaistu: 13.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston puheen­joh­tajan, kansan­edustaja Mari-Leena Talvitien mielestä itsehal­lin­to­uu­dis­tuk­sessa on keskeistä, että kaupun­ki­seu­tujen erityis­piirteet tunnis­tetaan ja tunnus­tetaan.

”Jos tavoit­teena itsehal­lin­to­uu­dis­tuk­sessa on luoda maakun­nille yhteinen rakenne, samalla kaupun­ki­seudut ja alueet tarvit­sevat vapautta ja vastuuta tehdä niiden erityis­piir­teitä tukevia ratkaisuja. Keskeistä on se, miten tämä huomioidaan uudis­tuksien lainval­mis­te­lussa”, pohtii Talvitie. ”On tärkeää, että kaupun­ki­seu­tujen menestys edistää maakunnan menes­tystä ja toisinpäin.”

”Jotta keskus­kau­pungit kasvun vetureina menes­tyvät, tarvitaan toimivia liiken­ne­rat­kaisuja, uusia innovaa­tioita ja työpaikkoja. Avain menes­tykseen on se, että tunnis­tetaan alueiden vahvuudet ja omat menes­tys­te­kijät. Kyse on myös yhtei­sestä tahdosta, jotta alueen toimijat työsken­te­levät samaan suuntaan”, toteaa Talvitie.

Tänään Finlan­dia­ta­lolla julkis­tetun Timo Aron ”Kaupunkien ja kaupun­ki­seu­tujen merkitys itsehal­lin­toa­lueita muodos­tet­taessa” -raportin viesti on se, että kaupun­ki­seu­duilla on kasvava merkitys varsinkin nyt, kun suunni­tellaan aluehal­linnon uudis­tuksen raameja. Kolme neljäsosaa BKT:sta muodostuu 14 suurim­malla kaupun­ki­seu­dulla, joissa myös sijaitsee työpai­koista seitsemän kymme­nestä.

Talvitie toteaa, että itsehal­lin­to­uu­distus nostaa kuntien elinvoiman, liikenteen ja terveyden edistä­misen sekä lähipal­ve­luiden roolin uudelle tasolle. Kuntien uutta roolia pohdit­taessa on tärkeää huomioida mistä rakentuu keskus­kau­punkien elinvoima ja mitä se vaatii myös valta­kunnan linjauk­silta.


Kokoomus.fi