MENU
Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätökseen ? yritysten maksuai­koihin kohtuutta!

Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätökseen ? yritysten maksuai­koihin kohtuutta!

Julkaistu: 22.01.2015 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen, että hallitus on tarttunut monia pk-yrityksiä kiusan­neisiin kohtuut­toman pitkiin yritysten välisiin maksuai­koihin. Esityksen mukaan elinkei­non­har­joit­tajien välisissä sopimuk­sissa maksuajat rajat­taisiin 30 vuoro­kauteen nykyisen 60 vuoro­kauden sijasta, ellei erikseen ole sovittu.

Mäkelä teki asiasta lakia­loitteen Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satosen kanssa vuonna 2013.

?Yrittä­jiltä on tullut tavat­toman paljon viestejä siitä, miten suury­ri­tykset ovat vaikeassa talous­ti­lan­teessa yksipuo­li­sesti piden­täneet toimit­ta­jiensa maksuaikoja. Pieny­rit­tä­jälle maksun viiväs­ty­minen usealla kuukau­della voi pahim­millaan ajaa yrityksen ahdinkoon. Onneksi asiaan on nyt tartuttu. Jo maalais­jär­jellä ajateltuna tuntuu kohtuut­to­malta, jos esimer­kiksi pieni metal­li­pa­jay­rittäjä joutuu toimimaan suury­ri­tyksen pankkina?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä vaatii lisää päätöksiä, jotta pk-yritysten edelly­tyksiä kasvaa ja työllistää voidaan vahvistaa.

?Kokoomus haluaa tehdä kaikkensa, jotta yrittä­jyyden edelly­tyksiä voitaisiin vielä vahvistaa. Maksu­pe­rus­teinen arvon­li­sävero ja koulu­tus­so­pimus on otettava käyttöön sekä koeaikaa on piden­nettävä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukauteen. Hienoa, jos halli­tus­kump­pa­nimme haluavat tukea yrittä­jyys­myön­teistä linjaa!? päättää Mäkelä.

Tavoite maksuajan lyhen­tä­mi­sestä löytyy myös Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesällä julkais­tusta 10 yrittä­jyysteon listasta.

 


Kokoomus.fi