Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen, että halli­tus on tart­tu­nut monia pk-yrityk­siä kiusan­nei­siin kohtuut­to­man pitkiin yritys­ten väli­siin maksuai­koi­hin. Esityk­sen mukaan elin­kei­non­har­joit­ta­jien väli­sissä sopi­muk­sissa maksua­jat rajat­tai­siin 30 vuoro­kau­teen nykyi­sen 60 vuoro­kau­den sijasta, ellei erik­seen ole sovittu.

Mäkelä teki asiasta lakia­loit­teen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen kanssa vuonna 2013.

?Yrit­tä­jiltä on tullut tavat­to­man paljon vies­tejä siitä, miten suury­ri­tyk­set ovat vaikeassa talous­ti­lan­teessa yksi­puo­li­sesti piden­tä­neet toimit­ta­jiensa maksuai­koja. Pieny­rit­tä­jälle maksun viiväs­ty­mi­nen usealla kuukau­della voi pahim­mil­laan ajaa yrityk­sen ahdin­koon. Onneksi asiaan on nyt tartuttu. Jo maalais­jär­jellä ajatel­tuna tuntuu kohtuut­to­malta, jos esimer­kiksi pieni metal­li­pa­jay­rit­täjä joutuu toimi­maan suury­ri­tyk­sen pank­kina?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä vaatii lisää päätök­siä, jotta pk-yritys­ten edel­ly­tyk­siä kasvaa ja työl­lis­tää voidaan vahvis­taa.

?Kokoo­mus haluaa tehdä kaik­kensa, jotta yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä voitai­siin vielä vahvis­taa. Maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero ja koulu­tus­so­pi­mus on otet­tava käyt­töön sekä koeai­kaa on piden­net­tävä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukau­teen. Hienoa, jos halli­tus­kump­pa­nimme halua­vat tukea yrit­tä­jyys­myön­teistä linjaa!? päät­tää Mäkelä.

Tavoite maksua­jan lyhen­tä­mi­sestä löytyy myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesällä julkais­tusta 10 yrit­tä­jyys­teon listasta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content