Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen, että halli­tus on tart­tu­nut monia pk-yrityk­siä kiusan­nei­siin kohtuut­to­man pitkiin yritys­ten väli­siin maksuai­koi­hin. Esityk­sen mukaan elin­kei­non­har­joit­ta­jien väli­sissä sopi­muk­sissa maksua­jat rajat­tai­siin 30 vuoro­kau­teen nykyi­sen 60 vuoro­kau­den sijasta, ellei erik­seen ole sovittu.

Mäkelä teki asiasta lakia­loit­teen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen kanssa vuonna 2013.

?Yrit­tä­jiltä on tullut tavat­to­man paljon vies­tejä siitä, miten suury­ri­tyk­set ovat vaikeassa talous­ti­lan­teessa yksi­puo­li­sesti piden­tä­neet toimit­ta­jiensa maksuai­koja. Pieny­rit­tä­jälle maksun viiväs­ty­mi­nen usealla kuukau­della voi pahim­mil­laan ajaa yrityk­sen ahdin­koon. Onneksi asiaan on nyt tartuttu. Jo maalais­jär­jellä ajatel­tuna tuntuu kohtuut­to­malta, jos esimer­kiksi pieni metal­li­pa­jay­rit­täjä joutuu toimi­maan suury­ri­tyk­sen pank­kina?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä vaatii lisää päätök­siä, jotta pk-yritys­ten edel­ly­tyk­siä kasvaa ja työl­lis­tää voidaan vahvis­taa.

?Kokoo­mus haluaa tehdä kaik­kensa, jotta yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä voitai­siin vielä vahvis­taa. Maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero ja koulu­tus­so­pi­mus on otet­tava käyt­töön sekä koeai­kaa on piden­net­tävä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukau­teen. Hienoa, jos halli­tus­kump­pa­nimme halua­vat tukea yrit­tä­jyys­myön­teistä linjaa!? päät­tää Mäkelä.

Tavoite maksua­jan lyhen­tä­mi­sestä löytyy myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesällä julkais­tusta 10 yrit­tä­jyys­teon listasta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content