Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Mäkelä: Lakia­loit­teesta päätök­seen ? yritys­ten maksuai­koi­hin kohtuutta!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen, että halli­tus on tart­tu­nut monia pk-yrityk­siä kiusan­nei­siin kohtuut­to­man pitkiin yritys­ten väli­siin maksuai­koi­hin. Esityk­sen mukaan elin­kei­non­har­joit­ta­jien väli­sissä sopi­muk­sissa maksua­jat rajat­tai­siin 30 vuoro­kau­teen nykyi­sen 60 vuoro­kau­den sijasta, ellei erik­seen ole sovittu.

Mäkelä teki asiasta lakia­loit­teen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­sen kanssa vuonna 2013.

?Yrit­tä­jiltä on tullut tavat­to­man paljon vies­tejä siitä, miten suury­ri­tyk­set ovat vaikeassa talous­ti­lan­teessa yksi­puo­li­sesti piden­tä­neet toimit­ta­jiensa maksuai­koja. Pieny­rit­tä­jälle maksun viiväs­ty­mi­nen usealla kuukau­della voi pahim­mil­laan ajaa yrityk­sen ahdin­koon. Onneksi asiaan on nyt tartuttu. Jo maalais­jär­jellä ajatel­tuna tuntuu kohtuut­to­malta, jos esimer­kiksi pieni metal­li­pa­jay­rit­täjä joutuu toimi­maan suury­ri­tyk­sen pank­kina?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä vaatii lisää päätök­siä, jotta pk-yritys­ten edel­ly­tyk­siä kasvaa ja työl­lis­tää voidaan vahvis­taa.

?Kokoo­mus haluaa tehdä kaik­kensa, jotta yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä voitai­siin vielä vahvis­taa. Maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero ja koulu­tus­so­pi­mus on otet­tava käyt­töön sekä koeai­kaa on piden­net­tävä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukau­teen. Hienoa, jos halli­tus­kump­pa­nimme halua­vat tukea yrit­tä­jyys­myön­teistä linjaa!? päät­tää Mäkelä.

Tavoite maksua­jan lyhen­tä­mi­sestä löytyy myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesällä julkais­tusta 10 yrit­tä­jyys­teon listasta.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content