Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kiit­te­lee sisä­mi­nis­te­riä tehok­kaasta ja ripeästä työstä turva­pai­kan­ha­ki­ja­krii­sin hoita­mi­sessa. Halli­tus päätti maanan­taina vuoden neljän­nestä lisä­ta­lous­ar­viosta, jossa satsa­taan 94 miljoo­naa euroa maahan­muu­ton aiheut­ta­miin kustan­nuk­siin.

“On hyvä, että halli­tus reagoi nopeasti turva­pai­kan­ha­ki­joi­den tulo­vir­ran kasvun aiheut­ta­maan tarpee­seen lisätä rahoi­tusta”, Mäkelä toteaa.

Halli­tuk­sen esitys perus­tuu 30000 – 35000 turva­pai­kan­ha­ki­jan tuloon tänä vuonna. Pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaan­ot­toon ehdo­te­taan yhteensä 48,2 miljoo­nan euron ja vastaan­ot­to­toi­min­nan asiak­kaille makset­ta­viin tukiin 13,1 miljoo­nan euron lisäystä.

“Rahoi­tuk­sella turva­taan turva­pai­kan­ha­ki­joille asian­mu­kai­set olosuh­teet sekä perus­tar­pei­den saanti”, Mäkelä muis­tut­taa.

Kunnille makset­ta­viin valtion­kor­vauk­siin ehdo­te­taan 9,4 miljoo­nan euron lisäystä pako­lais­ten vastaa­no­tosta makset­ta­vien korvaus­ten arvioi­tua suurem­man määrän vuoksi.

“Kunnille kohdis­tet­tava lisä­raha mahdol­lis­taa, että ruohon­juu­ri­ta­solla turva­pai­kan­ha­ki­jat saavat asian­mu­kai­sen kohte­lun.”

Lisäksi yksi­tyi­sille oikeus­a­vus­ta­jille makset­ta­viin korvauk­siin ehdo­te­taan 23,1 miljoo­nan euron lisäystä turva­pai­kan­ha­ki­joi­den oikeus­a­pu­asioi­den määrän kasvun sekä palk­kioi­den ja oikeu­den­käyn­ti­ku­lu­jen määrän kasvun johdosta.

“Yksin lisä­mää­rä­ra­hoilla asiaa ei ratkaista vaan tarvi­taan autta­mis­ha­lua ja vapaa­eh­tois­työtä. Tämän myötä ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn voidaan puut­tua parem­min ja turva­pai­kan­ha­ki­joille taata entistä tasa­puo­li­sem­mat proses­sit”, Mäkelä summaa.

Mäkelä perää edel­leen ripeitä aske­leita lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­sessa, jotta tuki­jär­jes­tel­mästä saatai­siin enem­män akti­voiva ja esimer­kiksi kielen opis­ke­luun kannus­tava.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content