Mäkelä: Halli­tuksen lisäsatsaus maahan­muuttoon välttä­mätön – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Halli­tuksen lisäsatsaus maahan­muuttoon välttä­mätön

Mäkelä: Halli­tuksen lisäsatsaus maahan­muuttoon välttä­mätön

Julkaistu: 26.10.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä kiittelee sisämi­nis­teriä tehok­kaasta ja ripeästä työstä turva­pai­kan­ha­ki­ja­kriisin hoita­mi­sessa. Hallitus päätti maanan­taina vuoden neljän­nestä lisäta­lous­ar­viosta, jossa satsataan 94 miljoonaa euroa maahan­muuton aiheut­tamiin kustan­nuksiin.

“On hyvä, että hallitus reagoi nopeasti turva­pai­kan­ha­ki­joiden tulovirran kasvun aiheut­tamaan tarpeeseen lisätä rahoi­tusta”, Mäkelä toteaa.

Halli­tuksen esitys perustuu 30000 – 35000 turva­pai­kan­ha­kijan tuloon tänä vuonna. Pakolaisten ja turva­pai­kan­ha­ki­joiden vastaan­ottoon ehdotetaan yhteensä 48,2 miljoonan euron ja vastaan­ot­to­toi­minnan asiak­kaille makset­taviin tukiin 13,1 miljoonan euron lisäystä.

“Rahoi­tuk­sella turvataan turva­pai­kan­ha­ki­joille asian­mu­kaiset olosuhteet sekä perus­tar­peiden saanti”, Mäkelä muistuttaa.

Kunnille makset­taviin valtion­kor­vauksiin ehdotetaan 9,4 miljoonan euron lisäystä pakolaisten vastaa­no­tosta makset­tavien korvausten arvioitua suuremman määrän vuoksi.

“Kunnille kohdis­tettava lisäraha mahdol­listaa, että ruohon­juu­ri­ta­solla turva­pai­kan­ha­kijat saavat asian­mu­kaisen kohtelun.”

Lisäksi yksityi­sille oikeus­a­vus­ta­jille makset­taviin korvauksiin ehdotetaan 23,1 miljoonan euron lisäystä turva­pai­kan­ha­ki­joiden oikeus­a­pu­asioiden määrän kasvun sekä palkkioiden ja oikeu­den­käyn­ti­ku­lujen määrän kasvun johdosta.

“Yksin lisämää­rä­ra­hoilla asiaa ei ratkaista vaan tarvitaan autta­mis­halua ja vapaa­eh­tois­työtä. Tämän myötä ongelmien ennal­taeh­käisyyn voidaan puuttua paremmin ja turva­pai­kan­ha­ki­joille taata entistä tasapuo­li­semmat prosessit”, Mäkelä summaa.

Mäkelä perää edelleen ripeitä askeleita lainsää­dännön uudis­ta­mi­sessa, jotta tukijär­jes­tel­mästä saataisiin enemmän aktivoiva ja esimer­kiksi kielen opiskeluun kannustava.

 


Kokoomus.fi