Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kiit­te­lee sisä­mi­nis­te­riä tehok­kaasta ja ripeästä työstä turva­pai­kan­ha­ki­ja­krii­sin hoita­mi­sessa. Halli­tus päätti maanan­taina vuoden neljän­nestä lisä­ta­lous­ar­viosta, jossa satsa­taan 94 miljoo­naa euroa maahan­muu­ton aiheut­ta­miin kustan­nuk­siin.

“On hyvä, että halli­tus reagoi nopeasti turva­pai­kan­ha­ki­joi­den tulo­vir­ran kasvun aiheut­ta­maan tarpee­seen lisätä rahoi­tusta”, Mäkelä toteaa.

Halli­tuk­sen esitys perus­tuu 30000 – 35000 turva­pai­kan­ha­ki­jan tuloon tänä vuonna. Pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaan­ot­toon ehdo­te­taan yhteensä 48,2 miljoo­nan euron ja vastaan­ot­to­toi­min­nan asiak­kaille makset­ta­viin tukiin 13,1 miljoo­nan euron lisäystä.

“Rahoi­tuk­sella turva­taan turva­pai­kan­ha­ki­joille asian­mu­kai­set olosuh­teet sekä perus­tar­pei­den saanti”, Mäkelä muis­tut­taa.

Kunnille makset­ta­viin valtion­kor­vauk­siin ehdo­te­taan 9,4 miljoo­nan euron lisäystä pako­lais­ten vastaa­no­tosta makset­ta­vien korvaus­ten arvioi­tua suurem­man määrän vuoksi.

“Kunnille kohdis­tet­tava lisä­raha mahdol­lis­taa, että ruohon­juu­ri­ta­solla turva­pai­kan­ha­ki­jat saavat asian­mu­kai­sen kohte­lun.”

Lisäksi yksi­tyi­sille oikeus­a­vus­ta­jille makset­ta­viin korvauk­siin ehdo­te­taan 23,1 miljoo­nan euron lisäystä turva­pai­kan­ha­ki­joi­den oikeus­a­pu­asioi­den määrän kasvun sekä palk­kioi­den ja oikeu­den­käyn­ti­ku­lu­jen määrän kasvun johdosta.

“Yksin lisä­mää­rä­ra­hoilla asiaa ei ratkaista vaan tarvi­taan autta­mis­ha­lua ja vapaa­eh­tois­työtä. Tämän myötä ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn voidaan puut­tua parem­min ja turva­pai­kan­ha­ki­joille taata entistä tasa­puo­li­sem­mat proses­sit”, Mäkelä summaa.

Mäkelä perää edel­leen ripeitä aske­leita lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­sessa, jotta tuki­jär­jes­tel­mästä saatai­siin enem­män akti­voiva ja esimer­kiksi kielen opis­ke­luun kannus­tava.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content