Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kiit­te­lee sisä­mi­nis­te­riä tehok­kaasta ja ripeästä työstä turva­pai­kan­ha­ki­ja­krii­sin hoita­mi­sessa. Halli­tus päätti maanan­taina vuoden neljän­nestä lisä­ta­lous­ar­viosta, jossa satsa­taan 94 miljoo­naa euroa maahan­muu­ton aiheut­ta­miin kustan­nuk­siin.

“On hyvä, että halli­tus reagoi nopeasti turva­pai­kan­ha­ki­joi­den tulo­vir­ran kasvun aiheut­ta­maan tarpee­seen lisätä rahoi­tusta”, Mäkelä toteaa.

Halli­tuk­sen esitys perus­tuu 30000 – 35000 turva­pai­kan­ha­ki­jan tuloon tänä vuonna. Pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaan­ot­toon ehdo­te­taan yhteensä 48,2 miljoo­nan euron ja vastaan­ot­to­toi­min­nan asiak­kaille makset­ta­viin tukiin 13,1 miljoo­nan euron lisäystä.

“Rahoi­tuk­sella turva­taan turva­pai­kan­ha­ki­joille asian­mu­kai­set olosuh­teet sekä perus­tar­pei­den saanti”, Mäkelä muis­tut­taa.

Kunnille makset­ta­viin valtion­kor­vauk­siin ehdo­te­taan 9,4 miljoo­nan euron lisäystä pako­lais­ten vastaa­no­tosta makset­ta­vien korvaus­ten arvioi­tua suurem­man määrän vuoksi.

“Kunnille kohdis­tet­tava lisä­raha mahdol­lis­taa, että ruohon­juu­ri­ta­solla turva­pai­kan­ha­ki­jat saavat asian­mu­kai­sen kohte­lun.”

Lisäksi yksi­tyi­sille oikeus­a­vus­ta­jille makset­ta­viin korvauk­siin ehdo­te­taan 23,1 miljoo­nan euron lisäystä turva­pai­kan­ha­ki­joi­den oikeus­a­pu­asioi­den määrän kasvun sekä palk­kioi­den ja oikeu­den­käyn­ti­ku­lu­jen määrän kasvun johdosta.

“Yksin lisä­mää­rä­ra­hoilla asiaa ei ratkaista vaan tarvi­taan autta­mis­ha­lua ja vapaa­eh­tois­työtä. Tämän myötä ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn voidaan puut­tua parem­min ja turva­pai­kan­ha­ki­joille taata entistä tasa­puo­li­sem­mat proses­sit”, Mäkelä summaa.

Mäkelä perää edel­leen ripeitä aske­leita lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­sessa, jotta tuki­jär­jes­tel­mästä saatai­siin enem­män akti­voiva ja esimer­kiksi kielen opis­ke­luun kannus­tava.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content