Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Maail­man hyvin­voi­vin maa

Maail­man hyvin­voi­vin maa

Julkaistu:

 

Maail­man hyvin­voi­vin maa?

Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta sai viime viikolla kiitosta. Englan­ti­lai­nen Lega­tum- tutki­mus­lai­tos julkaisi raport­tinsa, jonka mukaan Suomi on maail­man hyvin­voi­vin maa. Mitta­reina oli käytetty talou­del­li­sen hyvin­voin­nin lisäksi muun muassa koulu­tusta, terveyttä ja turval­li­suutta.

 

Uutis­ten ja erilais­ten tutki­mus­ten perus­teella näyt­täisi, että meillä Suomessa mennään aina huonom­paan suun­taan. Lega­tu­min tutki­mus muis­tut­taa myös siitä, että moni asia meillä on parem­min kuin muualla maail­massa.

Paran­net­ta­vaa silti riit­tää. Maail­man hyvin­voi­vim­massa maassa on köyhyyttä ja asunn­ot­to­muutta. Meidän onkin tunnis­tet­tava parem­min kaik­kein heikoim­massa asemassa olevat ja keski­tyt­tävä yhteis­kun­nan huolen­pi­dossa erityi­sesti heidän autta­mi­seensa.

Kaik­kein heikko-osai­sim­pien parempi autta­mi­nen tarkoit­taa kärjis­te­tysti sitä, että jos nyt kaikilta kerä­tyistä vero­va­roista anne­taan kymppi kuussa lisää jokai­selle, jonka tulot ovat alle keskiar­von, pitää tule­vissa paran­nuk­sissa sen sijaan antaa neljä­kymp­piä heikko-osai­sim­malle kymme­nyk­selle ja sata­nel­jä­kym­mentä euroa köyhim­mälle prosen­tille. Näin­hän nykyi­nen halli­tus on toimi­nut. Sosi­aa­li­sissa uudis­tuk­sissa on keski­tetty kansa­ne­lä­ke­läis­ten, opis­ke­li­joi­den ja mini­mi­päi­vä­ra­hoilla elävien autta­mi­seen. Heidän tulo­jaan noste­taan tällä halli­tus­kau­della muuta­man euron sijaan viidel­lä­kym­me­nellä, sadal­la­vii­del­lä­kym­me­nellä tai jopa lähes kahdel­la­sa­dalla eurolla kuukau­dessa.

Maail­man parhaaksi arvos­tettu hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme on vaarassa taan­tu­man ja ikään­ty­mi­sen myötä. Heikoim­mis­ta­kin huoleh­ti­mi­nen edel­lyt­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista konkurs­silta. Suomessa väes­tön ikära­kenne vanhe­nee Euroo­pan nopeinta tahtia. Yhä harvempi töissä käyvä maksaa yhä useam­man lapsen ja vanhuk­sen hyvin­voin­nin. Samalla maail­man­laa­jui­nen taan­tuma on heiken­tä­nyt dramaat­ti­sesti lähtö­ti­lan­net­tamme.

Keinoja huoleh­tia hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme arvok­kaista tavoit­teista on kolme. Ensin­nä­kin eläkeiän on nous­tava samaa tahtia kuin ihmis­ten terveys para­nee ja elinikä nousee. Toiseksi meidän on uudis­tet­tava rohkeasti palve­lu­ra­ken­tei­tamme. Vain siten voimme tule­vai­suu­dessa taata laaduk­kaat koulut, päivä­ko­dit, terveys­kes­kuk­set ja vanhain­ko­dit. Yhteis­kun­nan on jatkos­sa­kin järjes­tet­tävä ja nykyi­sessä mitta­kaa­vassa makset­tava nämä tasa-arvois­ta­vat palve­lut jokai­selle. Palve­lun tuot­taja taas on valit­tava siten, että vero­va­roja ei turhaan tuhlata. Lisäksi hallin­toa ja pääl­lek­käi­syyk­siä on puret­tava muun muassa tieto­tek­nii­kan ja muun osaa­mi­sen avulla.

Kolmas menes­ty­mi­sen edel­ly­tys on uusi kasvu. Suomeen on saatava inves­toin­teja. Vain siten syntyy uutta työtä ja hyvin­voin­tia. Siinä tärkeim­mäksi teki­jöiksi nouse­vat työhön ja yrit­tä­mi­seen kannus­tava vero­tus, korkea koulu­tus ja ammat­tio­saa­mi­nen sekä edul­li­sen ja pääs­töt­tö­män ener­gian saanti. Vero­tuk­sessa on jatket­tava sini­vih­reän halli­tuk­sen ekolo­gista vero­uu­dis­tusta. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työn­teon verot­ta­mista erityi­sesti ympä­ris­töä rasit­ta­van kulu­tuk­sen verot­ta­mi­seen.

Suurin kilpai­lu­valt­timme on jatkossa korviemme väli. Sivis­tys ja osaa­mi­nen ovat parhaat resurs­simme. Tehty yliopis­to­uu­dis­tus on mahtava alku, mutta ei yksin riitä. Yliopis­to­jen ja tutki­muk­sen resurs­seja on lisät­tävä ensi vaali­kau­del­la­kin.

Ener­gia­po­li­tii­kassa pitää maksi­moida pääs­tö­vä­hen­nyk­set ja turval­li­suus sekä mini­moida suoma­lai­selle aiheu­tuva lasku. Se onnis­tuu vain lisää­mällä uusiu­tu­vaa ener­giaa ja ydin­voi­maa sekä vähen­tä­mällä fossii­li­sia polt­toai­neita ja tuon­tia Venä­jältä. Uusiu­tu­vissa pitää valjas­taa kaikki käytössä olevamme vihreät vaih­toeh­dot. Myös vesi­voi­maa on raken­net­tava lisää. Hyvin­voin­timme ei ole saavu­tettu etu. Vain uudis­tu­malla sekä kasvua ja työtä luomalla voimme jatkos­sa­kin pärjätä hyvin­voin­ti­ver­tai­luissa.

(Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 3.11.)

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content