Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Luot­ta­musta tarvi­taan

Luot­ta­musta tarvi­taan

Julkaistu:

Niin poli­tii­kassa kuin talou­den­hoi­dos­sa­kin luot­ta­mus on kaikki kaikessa. Poli­tii­kassa ihmis­ten pitää voida luot­taa meidän päätök­sen­te­ki­jöi­den kykyyn hoitaa yhtei­siä asioita vastuul­li­sesti. Talou­den­hoi­dossa pitää kansain­vä­li­sillä finans­si­mark­ki­noilla olla täysi luot­ta­mus siihen, että hoidamme velvoit­teemme ja maksamme lainamme ajal­laan.

Suomella luot­ta­mus­pää­omaa on riit­tä­nyt ? ja sitä on edel­leen. Viime viikolla kansain­vä­li­nen luot­to­luo­ki­tus­yh­tiö Stan­dard & Poor’s vahvisti Suomen valtiolle parhaan mahdol­li­sen luot­to­luo­ki­tuk­sen, AAA. Vain 14 muuta maata on kans­samme samassa sarjassa. Viime­viik­koi­sessa lausun­nossa todet­tiin, että ?luoki­tus perus­tuu Suomen kilpai­lu­ky­kyi­seen talou­teen ja halli­tuk­sen järke­vään talous­po­li­tiik­kaan, jotka ovat pitä­neet yllä vahvaa valtion­ta­loutta ja korkeaa hyvin­voin­tia.?

Mukana oli kuiten­kin myös varoi­tuk­sen sana siitä, että pysy­vämpi ja merkit­tä­vämpi julki­sen talou­den lipsu­mi­nen johtaisi vielä tuke­vien pusku­ri­va­ro­jen rapau­tu­mi­seen. Jos vielä saman­ai­kai­sesti ikään­ty­vän Suomen haas­tei­siin vastaa­mi­nen ja raken­teel­li­set uudis­tuk­set takkuai­si­vat, vaarana olisi luoki­tuk­semme heiken­ty­mi­nen.

Luot­to­luo­ki­tuk­sen heiken­ty­mi­nen johtaisi valtion velan­hoi­to­ku­lu­jen kasvuun ja olisi veron­mak­sa­jien raho­jen heit­tä­mistä kank­ku­lan kaivoon. Nuo jopa sadat miljoo­nat eurot olisi­vat väki­sin­kin pois josta­kin paljon tärkeäm­mästä ? nimit­täin hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen rahoit­ta­mi­sesta.

On myös syytä muis­taa, että Suomen valtion­ta­loutta kohtaan koettu luot­ta­mus heijas­tuu ? hyvässä ja pahassa ? myös yksi­tyi­sen sekto­rin rahoi­tus­kus­tan­nuk­siin.

Nuo ?kolme A:ta? eivät siis ole mikään merki­tyk­se­tön juttu. Edel­li­sen laman aikana mene­timme luot­to­luo­ki­tus­tamme ja esimer­kiksi juuri Stan­dard & Poor´sin kohdalla paluu takai­sin ?parhaa­seen A-ryhmään? vei peräti kymme­nen vuotta. Luot­ta­mus ei olekaan mikään saavu­te­tun edun kaltai­nen pysyvä olotila, vaan se edel­lyt­tää päämää­rä­tie­toista toimin­taa.

Meidän tehtä­vämme on huoleh­tia siitä, että luot­ta­mus säilyy. Julki­set menot ja velka­taakka eivät saa kasvaa hallit­se­mat­to­miksi. Muussa tapauk­sessa Suomen talous­po­li­tii­kan uskot­ta­vuus heik­ke­nee ja velan­hoi­to­las­kumme kasvaa enti­ses­tään. Laino­jen korot­han nouse­vat joka tapauk­sessa talous­kas­vun elpyessä.

Mitä uskot­tava talou­den­pito sitten tarkoit­taa? Ensin­nä­kin tarvit­semme kiirei­sesti raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Avai­na­se­massa on työurien piden­tä­mi­nen. Työelä­mää pitää pystyä kehit­tä­mään niin, että ihmi­set pysty­vät jäämään normaa­lissa eläkeiässä terveenä eläk­keelle ? ei ennen­ai­kai­sesti ja sairaana. Lisäksi tuot­ta­vuutta on paran­net­tava ja byro­kra­tiaa järkeis­tä­mällä siir­ret­tävä euroja hallin­nosta palve­lui­hin.

Toisek­seen tarvit­semme meno­malt­tia ja vero­tu­lo­jen tarkis­ta­mista. Kuten loka­kuussa tällä pals­talla kirjoi­tin, ?talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen aika ei kuiten­kaan ole vielä, vaan sitten kun kasvu alkaa ja työt­tö­myys lähtee laskuun. Silloin on aika meno­ta­son hillit­se­mi­selle ja mahdol­li­sille vero­jen koro­tuk­sille?. Meidän on myös pidet­tävä kiinni paljon parja­tuista meno­ke­hyk­sistä. Kehyk­sistä luopu­mi­nen olisi ulko­maa­il­malle ikävä ja pahim­mil­laan kalliiksi tuleva viesti siitä, että talous­ku­rimme on vaarassa rapau­tua.

Kolman­neksi tarvit­semme uuden kasvun eväitä. Lisää kasvu­yri­tyk­siä, kannus­ta­van ympä­ris­tön yrit­tää ja työl­lis­tää. Kasvua ei kuiten­kaan synny viime päivinä esille noste­tuilla työn vero­tuk­sen kiris­tä­mis­pu­heilla, vaan siihen vaadi­taan työn­te­koon kannus­ta­mista. Ahke­ruu­desta ja eteen­päin pyrki­mi­sestä ei pidä sakot­taa. Kun yhtei­nen kakku kasvaa, riit­tää siitä myös enem­män jaet­ta­vaa. Työmark­ki­noilla puoles­taan tarvit­tai­siin palk­ka­malt­tia. Nyt ei pidä syödä eväitä Suomen kilpai­lu­ky­vyn palaut­ta­mi­selta, tule­valta talous­kas­vulta ja työl­li­syy­den paran­tu­mi­selta.

(Kirjoi­tus on julkaistu kolum­nina Turun Sano­missa 1.12.2009).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content