Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Lissa­bon, inno­vaa­tiot ja liik­ku­vuus

Lissa­bon, inno­vaa­tiot ja liik­ku­vuus

Julkaistu:

Koulu­tuk­sella on vankka rooli Lissa­bo­nin stra­te­giassa

Tämän vuosi­kym­me­nen alku­puo­lelta EU:n koulu­tus­po­liit­tista yhteis­työtä on raamit­ta­nut Koulu­tus 2010 -työoh­jelma, joka on koulu­tus­sek­to­rin panos Lissa­bo­nin stra­te­gi­aan. Ohjel­massa on asetettu Euroo­pan koulu­tus­jär­jes­tel­mille yhtei­set tavoit­teet, joiden toteu­tu­mista seura­taan vertai­luar­vo­jen ja indi­kaat­to­rei­den avulla. Saavu­te­tuista tulok­sista ja tule­vai­suu­den haas­teista rapor­toi­daan joka toinen vuosi. Ohjel­massa on myös tärkeä rooli jäsen­mai­den vertai­sop­pi­mis­hank­keilla, joissa vaih­de­taan koke­muk­sia hyvistä käytän­nöistä

Koulu­tus 2010 -työoh­jelma on jänte­vöit­tä­nyt EU:n koulu­tus­po­liit­tista yhteis­työtä. Ohjel­man kautta on voitu nostaa esille myös jäsen­mai­den koulu­tus­jär­jes­tel­mien kipu­pis­teitä ja kehit­tä­mis­koh­teita: EU:ssa liki 15 % nuorista jättää koulun­käyn­nin perus­kou­lun jälkeen. Viiden­nes perus­kou­lunsa päät­tä­västä ikäluo­kasta ei omaa riit­tä­viä perus­tai­toja ja ei esimer­kiksi osaa lukea kunnolla tai ymmärrä luke­maansa. Vain 77 % 20-24 -vuotiasta on suorit­ta­nut toisen asteen tutkin­non. Aikuis­ten osal­lis­tu­mi­nen elini­käi­seen oppi­mi­seen on monissa EU-maissa alhai­sella tasolla.

Suomi on koulu­tus­ver­tai­luissa Euroo­pan ja maail­man kärjessä mutta EU:n tasolla ja monissa jäsen­maissa maissa tilanne ei näytä yhtä hyvältä. Onkin tärkeää jatkaa moni­puo­li­sen tutki­muk­sen ja vertai­lu­jen hyödyn­tä­mistä EU:n koulu­tus­po­liit­ti­sen päätök­sen­teon ja keskeis­ten haas­tei­den iden­ti­fioin­nin tukena.

Vahvis­tuva inno­vaa­tio­yh­teis­työ

Euroo­pan komis­sio teki viime syksynä ehdo­tuk­sen Euroo­pan tekno­lo­giains­ti­tuu­tin (EIT) perus­ta­mi­sesta. Ehdo­tus on johdon­mu­kaista jatkoa korkea­kou­lu­tuk­sen uudis­ta­mi­sesta käydylle keskus­te­lulle. Nimes­tään huoli­matta tekno­lo­giains­ti­tuu­tilla ei olisi fyysistä sijain­ti­paik­kaa vaan se muodos­tuisi jäsen­maissa toimi­vien korkea­kou­lu­jen, tutki­mus­lai­tos­ten ja yritys­ten verkos­toista - osaa­mis- ja inno­vaa­tio­yh­tei­söistä. Nämä inno­vaa­tio­toi­min­taan keskit­ty­vät yhtei­söt voisi­vat järjes­tää muun muassa mais­te­rin ja tohto­rin tutkin­toon johta­vaa koulu­tusta. Jäsen­mai­den yliopis­tot myön­täi­si­vät kuiten­kin tutkin­not ja mahdol­li­set yhteis­tut­kin­not.

Tekno­lo­giains­ti­tuu­tin kuulu­vat yhtei­söt valit­tai­siin avoi­men kilpai­lun perus­teella. Auto­no­mi­set osaa­mis- ja inno­vaa­tio­yh­tei­söt määrit­te­li­si­vät itse toimin­ta­ta­pansa, oikeu­del­li­sen asemansa ja hallin­tonsa emo-EIT:n kanssa tehtä­vän sopi­muk­sen puit­teissa. Rakenne muis­tut­taa koti­mai­sia stra­te­gi­sia huip­puo­saa­mi­sen keskit­ty­miä (SHOK) mais­te­ri­kou­lu­tuk­sella vahvis­tet­tuna.

Tekno­lo­giains­ti­tuut­tia koskeva asetus on määrä hyväk­syä vuoden 2007 loppuun mennessä. Hallin­to­neu­vosto, johtaja ja keskus­hal­lin­non ensim­mäi­set työn­te­ki­jät voitai­siin nimit­tää ensi vuoden alku­puo­lella. Suoma­lai­set yliopis­tot, tutki­mus­lai­tok­set ja yrityk­set ovat viime vuosi­kym­me­ninä tiivis­tä­neet yhteis­työ­tään. Yhteis­työ­hön tottu­neille suoma­lais­toi­mi­joille EIT toisi uusia mahdol­li­suuk­sia laajen­taa toimin­taa euroop­pa­lai­sella tasolla.

Liik­ku­vuus on yhteis­työn perus­pi­lari

Euroo­pan Unio­nin koulu­tus­po­li­tii­kan näky­vin ja kansa­lai­sia konkreet­ti­sesti koskeva Elini­käi­sen oppi­mi­sen ohjelma käyn­nis­tyi tämän vuoden alussa. Vuosina 2007-13 ohjel­man kautta suun­na­taan noin 7 miljar­dia euroa opis­ke­li­joi­den, oppi­lai­den ja opet­ta­jien liik­ku­vuu­teen sekä euroop­pa­lais­ten oppi­lai­tos­ten kehit­tä­mi­seen.

Elini­käi­sen oppi­mi­sen ohjel­man edel­tä­jillä Sokra­tes- ja Leonardo da Vinci -ohjel­milla on ollut suuri merki­tys suoma­lais­ten oppi­lai­tos­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sessä. Esimer­kiksi viime luku­vuonna Sokra­tes-ohjel­man kautta rahoi­tet­tiin miltei 4000 Suomesta lähte­vää ja miltei 6000 Suomeen saapu­vaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­jaa sekä yli 1000 suoma­lai­sen korkea­kou­luo­pet­ta­jan vaih­dot. Leonardo da Vinci -ohjel­masta rahoi­tet­tiin viime vuonna liki 1000 amma­til­li­sessa koulu­tuk­sessa olevan vaihto ja lähes 400 amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opet­ta­jan vaihto. Henki­lö­vaih­to­jen lisäksi ohjel­mien kautta tuetaan useita euroop­pa­lai­sia koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­hank­keita.

Huoli­matta menes­tyk­sel­li­sestä osal­lis­tu­mi­ses­tamme EU-koulu­tus­oh­jel­miin suoma­lais­ten korkea­kou­lu­jen ulko­mais­ten opis­ke­li­joi­den määrä on vielä suhteel­li­sen vaati­mat­to­malla tasolla. Vuonna 2003 Korkea-asteen perus­opis­ke­li­jois­tamme vain 2,5 % oli ulko­maa­lai­sia. OECD-maiden vastaava keskiarvo oli 6,4 % ja Ruot­sissa yllet­tiin 8,5 %:n tasolle. Suomessa tohto­rin tutkin­toa suorit­ta­vien ulko­maa­lais­ten määrä oli samana ajan­koh­tana 5,6 % kun OECD-maiden keskiarvo oli 13,7 %.

Euroop­pa­laista liik­ku­vuutta tukee myös euroop­pa­lai­nen tutkin­to­jen viite­ke­hys (EQF). Se muodos­tuu kahdek­sasta oppi­jan taitoja, tietoja ja osaa­mista ? hänen oppi­mis­tu­lok­si­aan ? kuvaa­vasta viite­ta­sosta riip­pu­matta siitä, missä järjes­tel­mässä tutkinto on suori­tettu. Viite­ta­sot eivät siis painota opin­to­jen pituutta tai oppi­lai­tos­tyyp­piä. EQF:n kahdek­san viite­ta­soa katta­vat koko tutkin­to­jen kirjon oppi­vel­vol­li­suus­kou­lu­tuk­sen päät­ty­mi­sestä korkeim­paan akatee­mi­sen ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tasoon. Viite­ke­hystä koske­vasta suosi­tuk­sesta pääs­tä­neen yhtei­sym­mär­ryk­seen tämän vuoden loppu­puo­lella.

Kasvua ja työl­li­syyttä painot­ta­vassa Lissa­bo­nin stra­te­giassa koulu­tuk­sella on keskei­nen rooli. Ikäluok­kien pienen­tyessä työvoi­masta on tulossa niukempi resurssi, joten on yhä tärkeäm­pää pitää aikuis­ten osaa­mis­ta­soa yllä ja varmis­taa työmark­ki­noille tule­vien nuor­ten hyvä koulu­tus­taso. Maail­man­luo­kan osaa­mi­nen, tutki­mus ja inno­vaa­tio­toi­minta ovat kilpai­lu­ky­kymme avai­ne­del­ly­tyk­siä. Näiden tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa meidän tulee aktii­vi­sesti hyödyn­tää EU:n toimia ja uusia aloit­teita kaikilla koulu­tuk­sen tasoilla.

Jari Joki­nen
Erityis­asian­tun­tija, Suomen pysyvä edus­tusto Euroo­pan Unio­nissa
Kirjoit­taja on puolue­po­liit­ti­sesti sitou­tu­ma­ton.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content