Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulkopolitiikka / Lisää tekoja nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta

Lisää tekoja nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta

Julkaistu:

Nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien paran­ta­mi­seksi tehdään eri puolilla maail­maa paljon arvo­kasta työtä, mutta ei tarpeeksi. On liian paljon maita, joissa naisen asema on heikko.  Liian moni tyttö ja nainen kohtaa seksu­aa­lista väki­val­taa ja häirin­tää niin länsi­maissa kuin kehi­tys­mais­sa­kin. Seksu­aa­li­kas­va­tus tai pääsy moder­nien ehkäi­sy­pal­ve­lui­den pariin toteu­tuu harvoilla.  Viime kuukausina nais­ten oikeuk­sien puolus­ta­jat ovat vähen­ty­neet länsi­maissa, jopa EU:ssa.

Jokai­sella naisella ja tytöllä on oltava oikeus tervey­teen ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen omasta kehos­taan. Monet Suomen tuke­mat globaa­lit järjes­töt kuten UNFPA ja UNWOMEN teke­vät arvo­kasta työtä näiden tavoit­tei­den vahvis­ta­mi­seksi kehi­tys­maissa. Vali­tet­ta­vasti monissa länsi­maissa on otettu aske­lia taak­se­päin ja konser­va­tis­min aalto on kään­ty­nyt nais­ten oikeuk­sia vahvis­ta­vaa työtä vastaan.

Afri­kassa naisen asema on erityi­sen heikko. Köyhyys ja ilmas­ton­muu­tos iske­vät kovim­min juuri naisiin ja tyttöi­hin. Väki­valta ja turvat­to­muus on läsnä kaduilla, koulussa ja liian usein myös kotona. Koulun­käynti keskey­tyy varhain tyttönä raskau­den vuoksi ja lapsia­vio­lii­tot ovat karua arkea.

****

Sain viime viikolla osal­lis­tua Etelä-Afri­kassa nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sia puolus­ta­van She Deci­des- liik­keen kokouk­seen. Paikalla oli monien länsi­mais­ten minis­te­rien ja kansan­edus­ta­jien lisäksi valtava määrä nuoria Afri­kan maista, naisia ja miehiä. Liike vahvis­tuu vauh­dilla myös Intiassa ja Etelä- ja Väli-Ameri­kassa.

She Deci­des perus­tet­tiin vuosi sitten Yhdys­val­to­jen presi­dentti Donald Trum­pin leik­kaus­ten vasta­toi­mena. Eipä tien­nyt presi­dentti Trump mitä sai aikaan. Liike on vahvis­tu­nut ja kasva­nut globaa­liksi, nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta tais­te­le­vien toimi­joi­den yhteen­liit­ty­mäksi. She Deci­des on globaali liike, joka ei ole polii­tik­ko­jen aikaan­saama, vaan se ponnis­taa todel­li­sista tarpeista ja leviää paikal­li­sella sekä kansal­li­sella tasolla. Erityi­sesti afrik­ka­lai­set nuoret ovat innos­tu­neita ja tunte­vat että nyt on heidän aikansa muut­taa maail­maa parem­maksi ja turval­li­sem­maksi tytöille ja naisille.

On tärkeää, että Suomi on aktii­vi­nen ja vahvasti vaikut­ta­massa siihen, että She Deci­des-liike ja kaikki nais­ten ja tyttö­jen seksu­aali- ja lisään­ty­mis­ter­veyttä vahvis­tava työ voimis­tuu edel­leen ja saavut­taa tavoit­tei­taan. Työn määrä on valtava, ongel­mat ovat syvällä kult­tuu­reissa, asen­teissa ja yhteis­kun­nassa. Nyt on kään­net­tävä vanho­jen jäärien päät! Pelkät laki­muu­tok­set eivät auta, jos yhteis­kunta ei ole todella valmis ja sitou­tu­nut otta­maan naisia yhden­ver­tai­sina mukaan.

****

Naiset ja tytöt ovat kasvun moot­to­reita monissa maissa. Talou­del­li­silla seikoilla asiaa voi perus­tella kaik­kein konser­va­tii­vi­sem­mil­le­kin polii­ti­koille. Yhteis­kunta ei kehity, jos moot­tori käy puolella teholla. Väes­tön­kasvu ja ilmas­ton­muu­tos tule­vat Afri­kassa lisää­mään köyhyyttä ja se iskee rajuim­min juuri naisiin ja lapsiin. Työpaik­koja ei synny eikä maan talous saavuta sitä mitä se voisi olla, jos naiset eivät ole mukana sitä raken­ta­massa. Nais­ten tilanne on kestä­mä­tön liian monessa maassa eikä Agenda 2030 tavoit­teita ei saavu­teta ilman, että nais­ten ja tyttö­jen asemaan tulee merkit­tä­viä muutok­sia. Sen muutok­sen on lähdet­tävä ennen kaik­kea maista itses­tään, ja meidän läntis­ten kehit­ty­nei­den maiden on tätä kehi­tystä tuet­tava. Tilanne ei muutu ilman paikal­lis­ten päät­tä­jien sitou­tu­mista.

Suomi on tasa-arvon malli­maa. Histo­riamme ja tari­namme on ainut­laa­tui­nen. Voimme rehel­li­sesti kertoa maail­malla, että menes­tyk­semme perus­tuu tasa-arvoon panos­ta­mi­seen. Köyhä, sotien runte­lema maa inves­toi tasa­ver­tai­seen, ilmai­seen koulu­tuk­seen, äitiys­pal­ve­lui­hin ja lasten tervey­teen.

Suomen histo­riaa ja tasa-arvon kehi­tystä ihail­laan maail­malla, mutta se tarina ei suin­kaan ole vielä valmis. Uusia esteitä syntyy ja jo kerran rikot­tuja lasi­kat­toja muura­taan umpeen. Tari­naa on jatket­tava, mikäli haluamme olla myös jatkossa tasa-arvon malli­maa, josta muut voivat ottaa oppia. Kipeitä epäkoh­tia suoma­lai­sen naisen arjessa riit­tää vielä tänä­kin päivänä.  Lähi­suh­de­vä­ki­valta on otet­tava vaka­vasti ja palve­lut on saatava vastaa­maan uhrien tarvetta. Perhe­va­paa­uu­dis­tus tarvi­taan nyt, koska tasa-arvo työelä­mässä ei toteudu niin kauan, kun naiset kanta­vat hoiva­vas­tuun perheen yhtei­sistä lapsista. Naiset maksa­vat tästä elämänsä aikana pienem­pinä palk­koina ja eläk­keinä.

Suoma­lai­sen naisen ja tasa-arvon tari­naa on aktii­vi­sesti raken­net­tava yhdessä viisai­den mies­ten kanssa. Suomen on myös vielä aktii­vi­sem­min ja voimak­kaam­min tehtävä työtä kansain­vä­li­sesti kaik­kein heikoim­massa asemassa olevien nais­ten ja tyttö­jen puolesta. Näitä puolesta toimi­joita on tällä hetkellä huoles­tut­ta­van vähän.

Hyvää kansain­vä­listä Nais­ten­päi­vää!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content