Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulkopolitiikka / Lisää tekoja nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta

Lisää tekoja nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta

Julkaistu:

Nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien paran­ta­mi­seksi tehdään eri puolilla maail­maa paljon arvo­kasta työtä, mutta ei tarpeeksi. On liian paljon maita, joissa naisen asema on heikko.  Liian moni tyttö ja nainen kohtaa seksu­aa­lista väki­val­taa ja häirin­tää niin länsi­maissa kuin kehi­tys­mais­sa­kin. Seksu­aa­li­kas­va­tus tai pääsy moder­nien ehkäi­sy­pal­ve­lui­den pariin toteu­tuu harvoilla.  Viime kuukausina nais­ten oikeuk­sien puolus­ta­jat ovat vähen­ty­neet länsi­maissa, jopa EU:ssa.

Jokai­sella naisella ja tytöllä on oltava oikeus tervey­teen ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen omasta kehos­taan. Monet Suomen tuke­mat globaa­lit järjes­töt kuten UNFPA ja UNWOMEN teke­vät arvo­kasta työtä näiden tavoit­tei­den vahvis­ta­mi­seksi kehi­tys­maissa. Vali­tet­ta­vasti monissa länsi­maissa on otettu aske­lia taak­se­päin ja konser­va­tis­min aalto on kään­ty­nyt nais­ten oikeuk­sia vahvis­ta­vaa työtä vastaan.

Afri­kassa naisen asema on erityi­sen heikko. Köyhyys ja ilmas­ton­muu­tos iske­vät kovim­min juuri naisiin ja tyttöi­hin. Väki­valta ja turvat­to­muus on läsnä kaduilla, koulussa ja liian usein myös kotona. Koulun­käynti keskey­tyy varhain tyttönä raskau­den vuoksi ja lapsia­vio­lii­tot ovat karua arkea.

****

Sain viime viikolla osal­lis­tua Etelä-Afri­kassa nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sia puolus­ta­van She Deci­des- liik­keen kokouk­seen. Paikalla oli monien länsi­mais­ten minis­te­rien ja kansan­edus­ta­jien lisäksi valtava määrä nuoria Afri­kan maista, naisia ja miehiä. Liike vahvis­tuu vauh­dilla myös Intiassa ja Etelä- ja Väli-Ameri­kassa.

She Deci­des perus­tet­tiin vuosi sitten Yhdys­val­to­jen presi­dentti Donald Trum­pin leik­kaus­ten vasta­toi­mena. Eipä tien­nyt presi­dentti Trump mitä sai aikaan. Liike on vahvis­tu­nut ja kasva­nut globaa­liksi, nais­ten ja tyttö­jen oikeuk­sien puolesta tais­te­le­vien toimi­joi­den yhteen­liit­ty­mäksi. She Deci­des on globaali liike, joka ei ole polii­tik­ko­jen aikaan­saama, vaan se ponnis­taa todel­li­sista tarpeista ja leviää paikal­li­sella sekä kansal­li­sella tasolla. Erityi­sesti afrik­ka­lai­set nuoret ovat innos­tu­neita ja tunte­vat että nyt on heidän aikansa muut­taa maail­maa parem­maksi ja turval­li­sem­maksi tytöille ja naisille.

On tärkeää, että Suomi on aktii­vi­nen ja vahvasti vaikut­ta­massa siihen, että She Deci­des-liike ja kaikki nais­ten ja tyttö­jen seksu­aali- ja lisään­ty­mis­ter­veyttä vahvis­tava työ voimis­tuu edel­leen ja saavut­taa tavoit­tei­taan. Työn määrä on valtava, ongel­mat ovat syvällä kult­tuu­reissa, asen­teissa ja yhteis­kun­nassa. Nyt on kään­net­tävä vanho­jen jäärien päät! Pelkät laki­muu­tok­set eivät auta, jos yhteis­kunta ei ole todella valmis ja sitou­tu­nut otta­maan naisia yhden­ver­tai­sina mukaan.

****

Naiset ja tytöt ovat kasvun moot­to­reita monissa maissa. Talou­del­li­silla seikoilla asiaa voi perus­tella kaik­kein konser­va­tii­vi­sem­mil­le­kin polii­ti­koille. Yhteis­kunta ei kehity, jos moot­tori käy puolella teholla. Väes­tön­kasvu ja ilmas­ton­muu­tos tule­vat Afri­kassa lisää­mään köyhyyttä ja se iskee rajuim­min juuri naisiin ja lapsiin. Työpaik­koja ei synny eikä maan talous saavuta sitä mitä se voisi olla, jos naiset eivät ole mukana sitä raken­ta­massa. Nais­ten tilanne on kestä­mä­tön liian monessa maassa eikä Agenda 2030 tavoit­teita ei saavu­teta ilman, että nais­ten ja tyttö­jen asemaan tulee merkit­tä­viä muutok­sia. Sen muutok­sen on lähdet­tävä ennen kaik­kea maista itses­tään, ja meidän läntis­ten kehit­ty­nei­den maiden on tätä kehi­tystä tuet­tava. Tilanne ei muutu ilman paikal­lis­ten päät­tä­jien sitou­tu­mista.

Suomi on tasa-arvon malli­maa. Histo­riamme ja tari­namme on ainut­laa­tui­nen. Voimme rehel­li­sesti kertoa maail­malla, että menes­tyk­semme perus­tuu tasa-arvoon panos­ta­mi­seen. Köyhä, sotien runte­lema maa inves­toi tasa­ver­tai­seen, ilmai­seen koulu­tuk­seen, äitiys­pal­ve­lui­hin ja lasten tervey­teen.

Suomen histo­riaa ja tasa-arvon kehi­tystä ihail­laan maail­malla, mutta se tarina ei suin­kaan ole vielä valmis. Uusia esteitä syntyy ja jo kerran rikot­tuja lasi­kat­toja muura­taan umpeen. Tari­naa on jatket­tava, mikäli haluamme olla myös jatkossa tasa-arvon malli­maa, josta muut voivat ottaa oppia. Kipeitä epäkoh­tia suoma­lai­sen naisen arjessa riit­tää vielä tänä­kin päivänä.  Lähi­suh­de­vä­ki­valta on otet­tava vaka­vasti ja palve­lut on saatava vastaa­maan uhrien tarvetta. Perhe­va­paa­uu­dis­tus tarvi­taan nyt, koska tasa-arvo työelä­mässä ei toteudu niin kauan, kun naiset kanta­vat hoiva­vas­tuun perheen yhtei­sistä lapsista. Naiset maksa­vat tästä elämänsä aikana pienem­pinä palk­koina ja eläk­keinä.

Suoma­lai­sen naisen ja tasa-arvon tari­naa on aktii­vi­sesti raken­net­tava yhdessä viisai­den mies­ten kanssa. Suomen on myös vielä aktii­vi­sem­min ja voimak­kaam­min tehtävä työtä kansain­vä­li­sesti kaik­kein heikoim­massa asemassa olevien nais­ten ja tyttö­jen puolesta. Näitä puolesta toimi­joita on tällä hetkellä huoles­tut­ta­van vähän.

Hyvää kansain­vä­listä Nais­ten­päi­vää!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä