Lisää tekoja naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta – kokoomus.fi
MENU
Lisää tekoja naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta

Lisää tekoja naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta

Julkaistu: 08.03.2018 Julkaisut Politiikka Ulkopolitiikka

Naisten ja tyttöjen oikeuksien paran­ta­mi­seksi tehdään eri puolilla maailmaa paljon arvokasta työtä, mutta ei tarpeeksi. On liian paljon maita, joissa naisen asema on heikko.  Liian moni tyttö ja nainen kohtaa seksu­aa­lista väkivaltaa ja häirintää niin länsi­maissa kuin kehitys­mais­sakin. Seksu­aa­li­kas­vatus tai pääsy modernien ehkäi­sy­pal­ve­luiden pariin toteutuu harvoilla.  Viime kuukausina naisten oikeuksien puolus­tajat ovat vähen­tyneet länsi­maissa, jopa EU:ssa.

Jokai­sella naisella ja tytöllä on oltava oikeus terveyteen ja itsemää­rää­mi­soi­keuteen omasta kehostaan. Monet Suomen tukemat globaalit järjestöt kuten UNFPA ja UNWOMEN tekevät arvokasta työtä näiden tavoit­teiden vahvis­ta­mi­seksi kehitys­maissa. Valitet­ta­vasti monissa länsi­maissa on otettu askelia taaksepäin ja konser­va­tismin aalto on kääntynyt naisten oikeuksia vahvis­tavaa työtä vastaan.

Afrikassa naisen asema on erityisen heikko. Köyhyys ja ilmas­ton­muutos iskevät kovimmin juuri naisiin ja tyttöihin. Väkivalta ja turvat­tomuus on läsnä kaduilla, koulussa ja liian usein myös kotona. Koulun­käynti keskeytyy varhain tyttönä raskauden vuoksi ja lapsia­vio­liitot ovat karua arkea.

****

Sain viime viikolla osallistua Etelä-Afrikassa naisten ja tyttöjen oikeuksia puolus­tavan She Decides- liikkeen kokoukseen. Paikalla oli monien länsi­maisten minis­terien ja kansan­edus­tajien lisäksi valtava määrä nuoria Afrikan maista, naisia ja miehiä. Liike vahvistuu vauhdilla myös Intiassa ja Etelä- ja Väli-Ameri­kassa.

She Decides perus­tettiin vuosi sitten Yhdys­val­tojen presi­dentti Donald Trumpin leikkausten vasta­toimena. Eipä tiennyt presi­dentti Trump mitä sai aikaan. Liike on vahvis­tunut ja kasvanut globaa­liksi, naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta taiste­levien toimi­joiden yhteen­liit­ty­mäksi. She Decides on globaali liike, joka ei ole polii­tik­kojen aikaan­saama, vaan se ponnistaa todel­li­sista tarpeista ja leviää paikal­li­sella sekä kansal­li­sella tasolla. Erityi­sesti afrik­ka­laiset nuoret ovat innos­tu­neita ja tuntevat että nyt on heidän aikansa muuttaa maailmaa parem­maksi ja turval­li­sem­maksi tytöille ja naisille.

On tärkeää, että Suomi on aktii­vinen ja vahvasti vaikut­ta­massa siihen, että She Decides-liike ja kaikki naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­veyttä vahvistava työ voimistuu edelleen ja saavuttaa tavoit­teitaan. Työn määrä on valtava, ongelmat ovat syvällä kulttuu­reissa, asenteissa ja yhteis­kun­nassa. Nyt on käännettävä vanhojen jäärien päät! Pelkät lakimuu­tokset eivät auta, jos yhteis­kunta ei ole todella valmis ja sitou­tunut ottamaan naisia yhden­ver­taisina mukaan.

****

Naiset ja tytöt ovat kasvun mootto­reita monissa maissa. Talou­del­li­silla seikoilla asiaa voi perus­tella kaikkein konser­va­tii­vi­sem­mil­lekin polii­ti­koille. Yhteis­kunta ei kehity, jos moottori käy puolella teholla. Väestön­kasvu ja ilmas­ton­muutos tulevat Afrikassa lisäämään köyhyyttä ja se iskee rajuimmin juuri naisiin ja lapsiin. Työpaikkoja ei synny eikä maan talous saavuta sitä mitä se voisi olla, jos naiset eivät ole mukana sitä raken­ta­massa. Naisten tilanne on kestä­mätön liian monessa maassa eikä Agenda 2030 tavoit­teita ei saavuteta ilman, että naisten ja tyttöjen asemaan tulee merkit­täviä muutoksia. Sen muutoksen on lähdettävä ennen kaikkea maista itsestään, ja meidän läntisten kehit­ty­neiden maiden on tätä kehitystä tuettava. Tilanne ei muutu ilman paikal­listen päättäjien sitou­tu­mista.

Suomi on tasa-arvon mallimaa. Histo­riamme ja tarinamme on ainut­laa­tuinen. Voimme rehel­li­sesti kertoa maail­malla, että menes­tyk­semme perustuu tasa-arvoon panos­ta­miseen. Köyhä, sotien runtelema maa investoi tasaver­taiseen, ilmaiseen koulu­tukseen, äitiys­pal­ve­luihin ja lasten terveyteen.

Suomen historiaa ja tasa-arvon kehitystä ihaillaan maail­malla, mutta se tarina ei suinkaan ole vielä valmis. Uusia esteitä syntyy ja jo kerran rikottuja lasikattoja muurataan umpeen. Tarinaa on jatkettava, mikäli haluamme olla myös jatkossa tasa-arvon mallimaa, josta muut voivat ottaa oppia. Kipeitä epäkohtia suoma­laisen naisen arjessa riittää vielä tänäkin päivänä.  Lähisuh­de­vä­ki­valta on otettava vakavasti ja palvelut on saatava vastaamaan uhrien tarvetta. Perhe­va­paa­uu­distus tarvitaan nyt, koska tasa-arvo työelä­mässä ei toteudu niin kauan, kun naiset kantavat hoiva­vastuun perheen yhtei­sistä lapsista. Naiset maksavat tästä elämänsä aikana pienempinä palkkoina ja eläkkeinä.

Suoma­laisen naisen ja tasa-arvon tarinaa on aktii­vi­sesti raken­nettava yhdessä viisaiden miesten kanssa. Suomen on myös vielä aktii­vi­semmin ja voimak­kaammin tehtävä työtä kansain­vä­li­sesti kaikkein heikoim­massa asemassa olevien naisten ja tyttöjen puolesta. Näitä puolesta toimi­joita on tällä hetkellä huoles­tut­tavan vähän.

Hyvää kansain­vä­listä Naisten­päivää!


Kokoomus.fi