Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Julkaistu: 09.02.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Suuren valio­kun­nan jäsen Lenita Toivakka kiit­te­lee EU:n rahoi­tus­rat­kai­sua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä ja että asioista saatiin vihdoin sovit­tua varsin jouhe­vasti . Nyt pitää suun­nata katse EU:n kehit­tä­mi­seen?, Toivakka kertoo.

Huomio­nar­voista on se, että EU-budjetti kutis­tuu ensim­mäistä kertaa. Leik­kaus ei ole itsei­sarvo, mutta talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina on hyvä, että myös Unio­nin tasolla ollaan kulu­jen kanssa tark­koja.

?Perus­suo­ma­lais­ten Timo Soini kriti­soi sopi­musta eilen kovin sanoin. Hänen mukaansa sopi­mus on kaik­kien aiko­jen huonoin. Hän vertaili Suomen liit­ty­mis­vuo­den tilan­netta. Unio­ni­han on suuresti muut­tu­nut Suomen liit­ty­mi­sen jälkeen, mm. enti­set Varso­van Liiton maat ovat tulleet mukaan. Suomi on paljon vauraampi nyt kuin 90-luvun laman jälkeen. Kaipaako Soini todel­la­kin tätä aikaa, Toivakka kysyy.

Toiva­kan mukaan Soinin kommentti osoit­taa perus­suo­ma­lais­ten täydel­listä tietä­mät­tö­myyttä tavasta, jolla Suomen etua EU-tasolla ajetaan.

?Mitä Soini neuvot­te­luista todella odotti? Suomi on kansan­tuot­teella mitat­tuna EU:n keskiar­von parem­malla kuin huonom­malla puolella. On selvää, että yhtei­sen rahan käytössä tulee olla kohtuul­li­nen, kuten rahoi­tus­rat­kaisu on. Rahoi­tus­vas­tuu jakaan­tuu maiden kanto­ky­vyn ja koon mukaan. Tämän jaon tulee olla oikeu­den­mu­kai­nen ja tähän Suomi on neuvot­te­luissa menes­tyk­sek­käästi tähdän­nyt. Suomen netto­mak­suo­suu­den kasvu tait­tuu ja maksuo­suu­temme tulee olemaan noin 0,31% bkt:sta.,? Toivakka jatkaa.

?Suomen neuvot­te­lustra­te­gia toimi erin­omai­sesti. Suomen tavoit­teet täyt­tyi­vät parem­min kuin uskal­let­tiin odot­taa, ja samalla vahvis­timme rooliamme raken­ta­vana ja luotet­ta­vana maana. Nyt on neuvo­teltu alempi rahoi­tus­taso ja 600 miljoo­naa lisää maaseu­dun kehit­tä­mis­va­raa. Samalla turvat­tiin Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­ra­hoi­tus. Tässä pitää katsoa koko­nai­suutta ja mm. MTK pitä­nyt tulok­sia tyydyt­tä­vinä?, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­dot
Lenita Toivakka
050 5122 928