Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Suuren valio­kun­nan jäsen Lenita Toivakka kiit­te­lee EU:n rahoi­tus­rat­kai­sua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä ja että asioista saatiin vihdoin sovit­tua varsin jouhe­vasti . Nyt pitää suun­nata katse EU:n kehit­tä­mi­seen?, Toivakka kertoo.

Huomio­nar­voista on se, että EU-budjetti kutis­tuu ensim­mäistä kertaa. Leik­kaus ei ole itsei­sarvo, mutta talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina on hyvä, että myös Unio­nin tasolla ollaan kulu­jen kanssa tark­koja.

?Perus­suo­ma­lais­ten Timo Soini kriti­soi sopi­musta eilen kovin sanoin. Hänen mukaansa sopi­mus on kaik­kien aiko­jen huonoin. Hän vertaili Suomen liit­ty­mis­vuo­den tilan­netta. Unio­ni­han on suuresti muut­tu­nut Suomen liit­ty­mi­sen jälkeen, mm. enti­set Varso­van Liiton maat ovat tulleet mukaan. Suomi on paljon vauraampi nyt kuin 90-luvun laman jälkeen. Kaipaako Soini todel­la­kin tätä aikaa, Toivakka kysyy.

Toiva­kan mukaan Soinin kommentti osoit­taa perus­suo­ma­lais­ten täydel­listä tietä­mät­tö­myyttä tavasta, jolla Suomen etua EU-tasolla ajetaan.

?Mitä Soini neuvot­te­luista todella odotti? Suomi on kansan­tuot­teella mitat­tuna EU:n keskiar­von parem­malla kuin huonom­malla puolella. On selvää, että yhtei­sen rahan käytössä tulee olla kohtuul­li­nen, kuten rahoi­tus­rat­kaisu on. Rahoi­tus­vas­tuu jakaan­tuu maiden kanto­ky­vyn ja koon mukaan. Tämän jaon tulee olla oikeu­den­mu­kai­nen ja tähän Suomi on neuvot­te­luissa menes­tyk­sek­käästi tähdän­nyt. Suomen netto­mak­suo­suu­den kasvu tait­tuu ja maksuo­suu­temme tulee olemaan noin 0,31% bkt:sta.,? Toivakka jatkaa.

?Suomen neuvot­te­lustra­te­gia toimi erin­omai­sesti. Suomen tavoit­teet täyt­tyi­vät parem­min kuin uskal­let­tiin odot­taa, ja samalla vahvis­timme rooliamme raken­ta­vana ja luotet­ta­vana maana. Nyt on neuvo­teltu alempi rahoi­tus­taso ja 600 miljoo­naa lisää maaseu­dun kehit­tä­mis­va­raa. Samalla turvat­tiin Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­ra­hoi­tus. Tässä pitää katsoa koko­nai­suutta ja mm. MTK pitä­nyt tulok­sia tyydyt­tä­vinä?, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­dot
Lenita Toivakka
050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content