Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tulos hyvä – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tulos hyvä

Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tulos hyvä

Julkaistu: 09.02.2013 EU

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja ja Suuren valio­kunnan jäsen Lenita Toivakka kiittelee EU:n rahoi­tus­rat­kaisua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä ja että asioista saatiin vihdoin sovittua varsin jouhe­vasti . Nyt pitää suunnata katse EU:n kehit­tä­miseen?, Toivakka kertoo.

Huomio­nar­voista on se, että EU-budjetti kutistuu ensim­mäistä kertaa. Leikkaus ei ole itsei­sarvo, mutta talou­del­li­sesti haastavina aikoina on hyvä, että myös Unionin tasolla ollaan kulujen kanssa tarkkoja.

?Perus­suo­ma­laisten Timo Soini kritisoi sopimusta eilen kovin sanoin. Hänen mukaansa sopimus on kaikkien aikojen huonoin. Hän vertaili Suomen liitty­mis­vuoden tilan­netta. Unionihan on suuresti muuttunut Suomen liitty­misen jälkeen, mm. entiset Varsovan Liiton maat ovat tulleet mukaan. Suomi on paljon vauraampi nyt kuin 90-luvun laman jälkeen. Kaipaako Soini todel­lakin tätä aikaa, Toivakka kysyy.

Toivakan mukaan Soinin kommentti osoittaa perus­suo­ma­laisten täydel­listä tietä­mät­tö­myyttä tavasta, jolla Suomen etua EU-tasolla ajetaan.

?Mitä Soini neuvot­te­luista todella odotti? Suomi on kansan­tuot­teella mitattuna EU:n keskiarvon parem­malla kuin huonom­malla puolella. On selvää, että yhteisen rahan käytössä tulee olla kohtuul­linen, kuten rahoi­tus­rat­kaisu on. Rahoi­tus­vastuu jakaantuu maiden kanto­kyvyn ja koon mukaan. Tämän jaon tulee olla oikeu­den­mu­kainen ja tähän Suomi on neuvot­te­luissa menes­tyk­sek­käästi tähdännyt. Suomen netto­mak­suo­suuden kasvu taittuu ja maksuo­suu­temme tulee olemaan noin 0,31% bkt:sta.,? Toivakka jatkaa.

?Suomen neuvot­te­lustra­tegia toimi erinomai­sesti. Suomen tavoitteet täyttyivät paremmin kuin uskal­lettiin odottaa, ja samalla vahvis­timme rooliamme raken­tavana ja luotet­tavana maana. Nyt on neuvo­teltu alempi rahoi­tustaso ja 600 miljoonaa lisää maaseudun kehit­tä­mis­varaa. Samalla turvattiin Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­ra­hoitus. Tässä pitää katsoa kokonai­suutta ja mm. MTK pitänyt tuloksia tyydyt­tävinä?, Toivakka toteaa.

Lisätiedot
Lenita Toivakka
050 5122 928


Kokoomus.fi