Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Suuren valio­kun­nan jäsen Lenita Toivakka kiit­te­lee EU:n rahoi­tus­rat­kai­sua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä ja että asioista saatiin vihdoin sovit­tua varsin jouhe­vasti . Nyt pitää suun­nata katse EU:n kehit­tä­mi­seen?, Toivakka kertoo.

Huomio­nar­voista on se, että EU-budjetti kutis­tuu ensim­mäistä kertaa. Leik­kaus ei ole itsei­sarvo, mutta talou­del­li­sesti haas­ta­vina aikoina on hyvä, että myös Unio­nin tasolla ollaan kulu­jen kanssa tark­koja.

?Perus­suo­ma­lais­ten Timo Soini kriti­soi sopi­musta eilen kovin sanoin. Hänen mukaansa sopi­mus on kaik­kien aiko­jen huonoin. Hän vertaili Suomen liit­ty­mis­vuo­den tilan­netta. Unio­ni­han on suuresti muut­tu­nut Suomen liit­ty­mi­sen jälkeen, mm. enti­set Varso­van Liiton maat ovat tulleet mukaan. Suomi on paljon vauraampi nyt kuin 90-luvun laman jälkeen. Kaipaako Soini todel­la­kin tätä aikaa, Toivakka kysyy.

Toiva­kan mukaan Soinin kommentti osoit­taa perus­suo­ma­lais­ten täydel­listä tietä­mät­tö­myyttä tavasta, jolla Suomen etua EU-tasolla ajetaan.

?Mitä Soini neuvot­te­luista todella odotti? Suomi on kansan­tuot­teella mitat­tuna EU:n keskiar­von parem­malla kuin huonom­malla puolella. On selvää, että yhtei­sen rahan käytössä tulee olla kohtuul­li­nen, kuten rahoi­tus­rat­kaisu on. Rahoi­tus­vas­tuu jakaan­tuu maiden kanto­ky­vyn ja koon mukaan. Tämän jaon tulee olla oikeu­den­mu­kai­nen ja tähän Suomi on neuvot­te­luissa menes­tyk­sek­käästi tähdän­nyt. Suomen netto­mak­suo­suu­den kasvu tait­tuu ja maksuo­suu­temme tulee olemaan noin 0,31% bkt:sta.,? Toivakka jatkaa.

?Suomen neuvot­te­lustra­te­gia toimi erin­omai­sesti. Suomen tavoit­teet täyt­tyi­vät parem­min kuin uskal­let­tiin odot­taa, ja samalla vahvis­timme rooliamme raken­ta­vana ja luotet­ta­vana maana. Nyt on neuvo­teltu alempi rahoi­tus­taso ja 600 miljoo­naa lisää maaseu­dun kehit­tä­mis­va­raa. Samalla turvat­tiin Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­ra­hoi­tus. Tässä pitää katsoa koko­nai­suutta ja mm. MTK pitä­nyt tulok­sia tyydyt­tä­vinä?, Toivakka toteaa.

Lisä­tie­dot
Lenita Toivakka
050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

Skip to content