Kokoomus.fi
Leena Harkimo: Innostava koulu kasvattaa tulevai­suuden osaajat, tulevai­suuden yrittäjät

Leena Harkimo: Innostava koulu kasvattaa tulevai­suuden osaajat, tulevai­suuden yrittäjät

Julkaistu: 16.12.13 Uutiset

Kuka tekee töitä ja luo työpaikkoja Suomessa 2020- ja 2030 ? luvulla? Tämän yhteis­kun­nal­li­sesti erittäin tärkeän kysymyksen esitti Nuori Yrittäjyys ry:n toimin­nan­johtaja Virpi Utriainen yrittä­jyys­kas­va­tus­se­mi­naa­rissani.

Kysymykseen tiivistyy se, että Suomi tarvitsee yrittäjiä nyt ja tulevai­suu­dessa. Työn teolla, uuden luomi­sella ja ahkeruu­della kykenemme säilyt­tämään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ja kansain­vä­lisen kilpai­lu­ky­kymme. Yrittäjyys on nähtävä myönteisenä ja houkut­te­levana tulevai­suuden uravaih­toehtona ? myös kouluis­samme aina perus­kou­lusta korkea-asteelle. Koulu tavoittaa lasten ja nuorten koko ikäluokan, ja siksi on huoleh­dittava, että koulu­jemme toimin­ta­kult­tuuri, asenteet ja sisällöt kannus­tavat yrittä­jyyteen.

Yrittä­jyys­kas­va­tuksen merkitys on tunnus­tettu, ja se onkin säännön­mu­kai­sesti kirjattu viimei­simpiin halli­tus­oh­jel­miimme. Pelkät kirjaukset eivät kuitenkaan riitä. Ratkai­se­vassa roolissa ovat opettajat, heidän asenteensa sekä mieli­ku­vansa yrittä­jyy­destä että aktii­vi­suu­tensa, mitä ja miten koulu­lai­sille opetetaan.

Opettajien tietoisuus yrittä­mi­sestä ja yrittä­jyy­destä on lisään­tynyt, ja asenteet yrittä­jyyttä kohtaan ovat paran­tuneet, mutta onko opetta­ja­kou­lutus kuitenkaan pysynyt ajan hermoilla yrittä­jyys­kas­va­tuk­sessa?

Harmit­tavan moni koulu­lainen päättää perus­kou­lunsa ja jopa toisenkin asteen vailla kokemusta tai ymmär­rystä yrittä­jyy­destä. Jos lähipii­ristä ei löydy yrittä­jyyden esimerkkejä, eikä koulunkaan kautta pääse tutus­tumaan yrittäjiin, on oman innos­tuksen kipinän sytty­minen helposti sattuman kauppaa. Esimer­kiksi projek­ti­luon­toisten omien yritysten kautta koulu­laiset pääsevät harjoit­tamaan yrittä­jyy­dessä vaadit­tavia taitoja, sekä kokei­lemaan onko yrittäjyys heitä varten.

Yrittä­jyys­kas­va­tuk­sella ei tietenkään ole tarkoitus tehdä kaikista koulu­lai­sis­tamme yrittäjiä. Päätyi yrittä­jäksi tai ei, niin jokaisen on ymmär­rettävä talou­den­hal­lintaa sekä kyettävä ottamaan itsestään vastuuta. Läpi oppiai­neiden integroidun yrittä­jyys­kas­va­tuksen ja työelä­mä­läh­töi­syyden kautta kehittyy ongel­man­rat­kai­sukyky, oma-aloit­teisuus, talou­del­linen osaaminen sekä kokonai­suuksien hahmot­ta­minen. Nämä ovat tärkeitä elämän­taitoja jokai­selle! Yrittä­jyys­kas­vatus onkin parhaim­millaan huomioituna eri aineiden opetuk­sessa luonnol­lisena osana.

Minun kokoo­mukseni on yrittä­jyys­myön­teinen sivis­tys­puolue. Laadukas koulutus kasvattaa tulevai­suuden osaajat, kannustaa omien vahvuuksien kehit­tä­miseen sekä mahdol­listaa tasa-arvoiset lähtö­kohdat elämään. Suoma­laisen koulu­jär­jes­telmän on myös jatkossa tarjottava vahva perus­osaa­minen, mutta lisäksi kannus­tettava ahkeruuteen, vastuun kantoon ja sosiaa­liseen kanssa­käy­miseen ? taitoihin, joiden varaan tulevai­suuden yritykset ja työpaikat raken­netaan.

Leena Harkimo
Kirjoittaja on kokoo­muksen kansan­edustaja

 

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi