Leena Harkimo: Innos­tava koulu kasvat­taa tule­vai­suu­den osaa­jat, tule­vai­suu­den yrit­tä­jät

Julkaistu: 16.12.2013

Kuka tekee töitä ja luo työpaik­koja Suomessa 2020- ja 2030 ? luvulla? Tämän yhteis­kun­nal­li­sesti erit­täin tärkeän kysy­myk­sen esitti Nuori Yrit­tä­jyys ry:n toimin­nan­joh­taja Virpi Utriai­nen yrit­tä­jyys­kas­va­tus­se­mi­naa­ris­sani.

Kysy­myk­seen tiivis­tyy se, että Suomi tarvit­see yrit­tä­jiä nyt ja tule­vai­suu­dessa. Työn teolla, uuden luomi­sella ja ahke­ruu­della kyke­nemme säilyt­tä­mään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ja kansain­vä­li­sen kilpai­lu­ky­kymme. Yrit­tä­jyys on nähtävä myön­tei­senä ja houkut­te­le­vana tule­vai­suu­den uravaih­toeh­tona ? myös kouluis­samme aina perus­kou­lusta korkea-asteelle. Koulu tavoit­taa lasten ja nuor­ten koko ikäluo­kan, ja siksi on huoleh­dit­tava, että koulu­jemme toimin­ta­kult­tuuri, asen­teet ja sisäl­löt kannus­ta­vat yrit­tä­jyy­teen.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen merki­tys on tunnus­tettu, ja se onkin sään­nön­mu­kai­sesti kirjattu viimei­sim­piin halli­tus­oh­jel­miimme. Pelkät kirjauk­set eivät kuiten­kaan riitä. Ratkai­se­vassa roolissa ovat opet­ta­jat, heidän asen­teensa sekä mieli­ku­vansa yrit­tä­jyy­destä että aktii­vi­suu­tensa, mitä ja miten koulu­lai­sille opete­taan.

Opet­ta­jien tietoi­suus yrit­tä­mi­sestä ja yrit­tä­jyy­destä on lisään­ty­nyt, ja asen­teet yrit­tä­jyyttä kohtaan ovat paran­tu­neet, mutta onko opet­ta­ja­kou­lu­tus kuiten­kaan pysy­nyt ajan hermoilla yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sessa?

Harmit­ta­van moni koulu­lai­nen päät­tää perus­kou­lunsa ja jopa toisen­kin asteen vailla koke­musta tai ymmär­rystä yrit­tä­jyy­destä. Jos lähi­pii­ristä ei löydy yrit­tä­jyy­den esimerk­kejä, eikä koulun­kaan kautta pääse tutus­tu­maan yrit­tä­jiin, on oman innos­tuk­sen kipi­nän sytty­mi­nen helposti sattu­man kaup­paa. Esimer­kiksi projek­ti­luon­tois­ten omien yritys­ten kautta koulu­lai­set pääse­vät harjoit­ta­maan yrit­tä­jyy­dessä vaadit­ta­via taitoja, sekä kokei­le­maan onko yrit­tä­jyys heitä varten.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sella ei tieten­kään ole tarkoi­tus tehdä kaikista koulu­lai­sis­tamme yrit­tä­jiä. Päätyi yrit­tä­jäksi tai ei, niin jokai­sen on ymmär­ret­tävä talou­den­hal­lin­taa sekä kyet­tävä otta­maan itses­tään vastuuta. Läpi oppiai­nei­den integroi­dun yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ja työelä­mä­läh­töi­syy­den kautta kehit­tyy ongel­man­rat­kai­su­kyky, oma-aloit­tei­suus, talou­del­li­nen osaa­mi­nen sekä koko­nai­suuk­sien hahmot­ta­mi­nen. Nämä ovat tärkeitä elämän­tai­toja jokai­selle! Yrit­tä­jyys­kas­va­tus onkin parhaim­mil­laan huomioi­tuna eri ainei­den opetuk­sessa luon­nol­li­sena osana.

Minun kokoo­muk­seni on yrit­tä­jyys­myön­tei­nen sivis­tys­puo­lue. Laadu­kas koulu­tus kasvat­taa tule­vai­suu­den osaa­jat, kannus­taa omien vahvuuk­sien kehit­tä­mi­seen sekä mahdol­lis­taa tasa-arvoi­set lähtö­koh­dat elämään. Suoma­lai­sen koulu­jär­jes­tel­män on myös jatkossa tarjot­tava vahva perus­osaa­mi­nen, mutta lisäksi kannus­tet­tava ahke­ruu­teen, vastuun kantoon ja sosi­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen ? taitoi­hin, joiden varaan tule­vai­suu­den yrityk­set ja työpai­kat raken­ne­taan.

Leena Harkimo
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja

 

Yrittäjyyskiertue