Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

Lausunto: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män lausunto perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riölle

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön aset­ta­man työryh­män tehtä­vänä oli laatia ehdo­tuk­set perus­o­pe­tus­laissa tarkoi­te­tun opetuk­sen yleis­ten valta­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den sekä perus­o­pe­tuk­seen käytet­tä­vän ajan jaka­mi­sesta eri oppiai­nei­den ja aine­ryh­mien opetuk­seen sekä oppi­laa­noh­jauk­seen uudis­ta­mi­seksi. Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen halli­tuk­sen ohjel­man mukai­sesti uudis­tus tuli valmis­tella siten, että se vahvis­taisi taide- ja taitoai­nei­den ja liikun­nan opetusta, yhteis­kun­nal­li­sen kasva­tuk­sen, arvo­kas­va­tuk­sen ja ympä­ris­tö­kas­va­tuk­sen asemaa sekä oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä ja moni­puo­lis­taisi kielioh­jel­mia.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män on tyyty­väi­nen siitä, että esitys vahvis­taa taito- ja taide­ai­nei­den sekä liikun­nan opetusta. Esitys ei kuiten­kaan turvaa parhaalla tavalla kaik­kia sille asetet­tuja keskei­siä tavoit­teita. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan oppi­lai­den yksi­löl­li­syy­den toteu­tu­mi­sesta, kun valin­nai­suus kape­nee. Työryh­män esitys kaven­taa oppi­lai­den erityis­piir­tei­den huomioi­mista ja tosia­sial­lista tasa-arvoa, kun yksi­löl­li­siä taipu­muk­sia ei voida parhaalla tavalla tukea. Vähim­mäis­tun­ti­mää­rän säilyt­tä­mi­nen ennal­laan ei mahdol­lista puut­tu­mista oppi­lai­den väli­seen eriar­voi­suu­teen.

Seuraa­vassa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa painot­taa tärkeim­miksi näke­miämme seik­koja.

1 Uudet osaa­mis­tar­peet ja tunti­jaon rakenne

Opetuk­sessa ehdo­te­taan vahvis­tet­ta­vaksi oppi­lai­den ajat­te­lun taitoja, oppi­maan oppi­mista, ongel­man­rat­kai­su­tai­toa, kriit­tistä ajat­te­lua ja luovuutta sekä työs­ken­te­lyn taitoja kuten vuoro­vai­ku­tus- ja yhteis­työ­tai­toja.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä tunti­jaon uudis­ta­mista pohti­nut työryhmä on onnis­tu­nut hyvin hahmot­ta­maan niitä osaa­mi­sen taitoja, joita oppi­laat tieto­jen lisäksi tarvit­se­vat niin jatko-opin­noissa kuin työelä­mäs­sä­kin. Näitä uuden ajan kansa­lais­tai­toja tulee painot­taa myös opetus­suun­ni­tel­mien perus­teita laadit­taessa.

Työryhmä esit­tää oppiai­ne­ra­jat ylit­tä­vään opetus­suun­ni­tel­man perus­teissa tarkem­min määri­tel­tä­vien oppiai­he­ko­ko­nai­suuk­sien opetuk­seen varat­ta­vaksi yhden vuosi­viik­ko­tun­nin vuosi­luo­killa 7-9.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä oppiai­ne­ko­ko­nai­suuk­sia yhdis­tä­vien teemo­jen hyödyn­tä­mi­nen opetuk­sessa on perus­tel­tua erityi­sesti yläkou­lussa, mutta tähän varattu yksi vuosi­viik­ko­tunti ei mahdol­lista laajaa oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä. Yhdis­tä­vät teemat toimi­vat opetusta eheyt­tä­vänä teki­jänä ja mahdol­lis­ta­vat oppi­laille osaa­mi­sen syven­tä­mi­sen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä tunti­jaon raken­teen tulisi tukea esitet­tyä vahvem­min oppiai­nei­den rajat ylit­tä­vien aine­ko­ko­nai­suuk­sien yhteis­työtä.

2 Koko­nais­tun­ti­mää­rän säilyt­tä­mi­nen ennal­laan ja vuosi­luok­kien 1-6 ja 7-9 välis­ten tunti­mää­rien tasaa­mi­nen

Työryhmä esit­tää rapor­tis­saan vähim­mäis­tun­ti­mää­rän säilyt­tä­mistä nykyi­sel­lään 222 vuosi­viik­ko­tun­nissa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan oppi­lai­den koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon toteu­tu­mi­sesta, kun vähim­mäis­tun­ti­mää­rää ei esityk­sessä nosteta. Kolman­nes kunnista tarjoaa vain mini­mi­tun­ti­mää­rän verran opetusta, eikä ole oikein, että lasten koulu­tuk­sel­li­nen ja sivis­tyk­sel­li­nen tasa-arvo vaih­te­lee asuin­kun­nasta riip­puen. Vähim­mäis­tun­ti­mää­rän lisää­mi­nen tasoit­taisi tarjot­ta­van opetuk­sen määrässä nykyi­sin esiin­ty­viä eroja ja paran­taisi oppi­lai­den taitoja selviy­tyä jatko-opin­noista. Kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen uudis­tuk­sen yhtey­dessä tulisi ottaa huomioon lasten koulu­tuk­sel­li­sen ja sivis­tyk­sel­li­sen tasa-arvon turvaa­mi­nen.

Rapor­tissa esite­tään tasat­ta­vaksi tunti­mää­rien välistä eroa vuosi­luo­killa 1-6 ja 7-9.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä yläkou­lun tunti­mää­rän vähen­tä­mi­nen ei ole perus­tel­tua. Alakou­lun tunti­mää­rän kasvat­ta­mi­nen olisi ollut mahdol­lista vähim­mäis­tun­ti­mää­rää nosta­malla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää koulu­tuk­sen nivel­koh­tien sijoit­ta­mista onnis­tu­neena. Nivel­koh­dat vahvis­ta­vat koulu­tuk­sel­lista yhte­näi­syyttä.

3 Taito- ja taide­ai­nei­den sekä liikun­nan lisää­mi­nen

Työryhmä esit­tää lisät­tä­väksi taito- ja taide­ai­neita kaikille yhtei­sen opetuk­sen osalta viidellä vuosi­viik­ko­tun­nilla. Liikun­taa esite­tään lisät­tä­väksi yhdellä vuosi­viik­ko­tun­nilla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää hyvänä liikun­nan ja taito- ja taide­ai­nei­den aseman vahvis­tu­mista, mutta pitää lisäys­tar­vetta erityi­sesti liikun­nan osalta esitet­tyä suurem­pana. Koulu­lii­kun­nan määrä on Suomessa Euroo­pan alhai­sim­pia. Taito- ja taide­ai­nei­siin suun­ni­tel­lun lisäyk­sen tulisi koskea myös koti­ta­loutta, jolloin oppi­lai­den arjen­hal­lin­ta­tai­toja voitai­siin paran­taa.

Taito- ja taide­ai­neet vahvis­ta­vat luovuutta ja oppi­mi­sen iloa. Kanna­tamme kaikille yhtei­sen liikun­nan tunti­mää­rän lisää­mistä esitystä enem­män. Liikunta muodos­taa oppi­mi­sen perus­tan vahvis­taen hyvin­voin­tia ja jaksa­mista. Liik­ku­van elämän­ta­van synnyt­tä­mi­seksi liikun­nan lisäyk­set tulisi kohdis­taa erityi­sesti vuosi­luo­kille 7-9, jolloin liikun­nan harras­ta­mi­nen vähe­nee merkit­tä­västi.

4 Kielioh­jel­mien moni­puo­lis­ta­mi­nen ja vapaa­eh­tois­ten kiel­ten siir­tä­mi­nen tunti­ke­hyk­sen ulko­puo­lelle

Työryhmä esit­tää kieli­va­li­koi­man moni­puo­lis­ta­mi­seksi vapaa­eh­tois­ten A2- ja B2-kiel­ten rahoit­ta­mista valtion erityi­sa­vus­tuk­sella.  Koulu­tuk­sen järjes­täjä voisi hakea rahoi­tusta muiden kuin suomen, ruot­sin tai englan­nin kiel­ten opetuk­seen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan suoma­lais­ten kieli­va­lin­to­jen kaven­tu­mi­sesta ja kieli­tar­jon­nan supis­tu­mi­sesta. Vuosi­luo­killa 1-6 vapaa­eh­toista A2-kieltä ei tarjon­nut lain­kaan 224 opetuk­sen järjes­tä­jää. Vuosi­luo­killa 7-9 tarjot­ta­van B2-kielen opis­kelu on vähen­ty­nyt 14 prosent­tiin oppi­laista. Moni­puo­li­sen kieli­tai­don merki­tys kasvaa työelä­mässä ja liial­li­nen osaa­mi­sen kaven­tu­mi­nen heiken­tää mahdol­li­suuk­sia kilpailla kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kasvat­taisi kieli­tar­jon­taa velvoit­ta­malla opetuk­sen järjes­tä­jät tarjoa­maan vähin­tään A2-kieltä oppi­laille riit­tä­vän ryhmä­koon täyt­tyessä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää ongel­mal­li­sena esitystä rahoit­taa vapaa­eh­toi­nen kiel­ten opetus hanke­ra­han turvin. Rahoi­tuk­sen epävar­muus ei kannusta parhaalla tavalla koulu­tuk­sen järjes­tä­jiä moni­puo­lis­ta­maan kieli­tar­jon­taa tai suun­nit­te­le­maan opetusta pitkä­jän­tei­sesti, vaan lisää koulu­tuk­sen järjes­tä­jän hallin­nol­lista työtä ja kustan­nuk­sia rapor­toin­nin ja hake­mi­sen vuoksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä esitys vaaran­taa myös opetuk­sen ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seksi asete­tun tavoit­teen toteu­tu­mi­sen.
5 Valin­nai­suu­den kaven­tu­mi­nen

Työryhmä esit­tää valin­nais­ten tuntien määrän vähen­tä­mistä nykyi­sestä 13 vuosi­viik­ko­tun­nista yhdek­sään vuosi­viik­ko­tun­tiin.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää vali­tet­ta­vana esitystä valin­nai­suu­den leik­kaa­mi­sesta. Valin­nai­suus vahvis­taa oppi­lai­den mahdol­li­suuk­sia keskit­tyä taipu­mus­tensa mukai­siin ainei­siin. Opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tion ja henki­lö­koh­tais­ten vahvuuk­sien vahvis­ta­mi­seksi valin­nais­ten tuntien määrää tulisi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä leik­kaa­mi­sen sijaan kasvat­taa erityi­sesti vuosi­luo­killa 7-9. Tämä helpot­taisi myös oppi­lai­den siir­ty­mistä toisen asteen opin­toi­hin.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan erikois­luok­kien, kuten musiikki-, kuva­taide- ja liikun­ta­luok­kien, tule­vai­suu­desta valin­nai­suu­den kaven­tuessa. Erikois­luo­kat tarvit­se­vat riit­tä­vän määrän valin­nai­sia tunteja säilyt­tääk­seen laaduk­kaat oppi­si­säl­löt.

6 Lausun­non keskei­nen sisältö

1 Uudet osaa­mis­tar­peet ja tunti­jaon rakenne

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää perus­tel­tuna vahvis­taa esitet­tyjä osaa­mi­sen taitoja oppi­lai­den koko­nais­val­tai­sen kasvun kannalta.
- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää hyvänä esitystä varata yksi vuosi­viik­ko­tunti vuosi­luo­killa 7-9 oppiai­ne­ra­jat ylit­tä­vään aihe­ko­ko­nai­suuk­sien opetuk­seen, mutta uskoo, että tunti­jaon raken­teen tulisi tukea esitet­tyä vahvem­min eri oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä.

2 Koko­nais­tun­ti­mää­rän säilyt­tä­mi­nen ennal­laan ja vuosi­luok­kien 1-6 ja 7-9 välis­ten tunti­mää­rien tasaa­mi­nen

- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on huolis­saan koulu­tuk­sel­li­sen ja sivis­tyk­sel­li­sen tasa-arvon toteu­tu­mi­sesta, kun vähim­mäis­tun­ti­mää­rää ei esitetä nostet­ta­vaksi.
- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä ala- ja yläkou­lun välistä opetus­tun­ti­mää­rien eroa tulee tasata kasvat­ta­malla vähim­mäis­tun­ti­mää­rää.
- Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää koulu­tuk­sen nivel­vai­hei­den sijoit­ta­mista onnis­tu­neena ja koulu­tuk­sel­lista yhte­näi­syyttä vahvis­ta­vana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content