Lausunto: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän lausunto perus­o­pe­tuksen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Lausunto: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän lausunto perus­o­pe­tuksen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

Lausunto: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän lausunto perus­o­pe­tuksen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sesta

Julkaistu: 29.03.2012 Ohjelmatyö

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riölle

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset perus­o­pe­tus­laissa tarkoi­tetun opetuksen yleisten valta­kun­nal­listen tavoit­teiden sekä perus­o­pe­tukseen käytet­tävän ajan jakami­sesta eri oppiai­neiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaa­noh­jaukseen uudis­ta­mi­seksi. Päämi­nisteri Jyrki Kataisen halli­tuksen ohjelman mukai­sesti uudistus tuli valmis­tella siten, että se vahvis­taisi taide- ja taitoai­neiden ja liikunnan opetusta, yhteis­kun­nal­lisen kasva­tuksen, arvokas­va­tuksen ja ympäris­tö­kas­va­tuksen asemaa sekä oppiai­neiden välistä yhteis­työtä ja monipuo­lis­taisi kielioh­jelmia.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän on tyyty­väinen siitä, että esitys vahvistaa taito- ja taide­ai­neiden sekä liikunnan opetusta. Esitys ei kuitenkaan turvaa parhaalla tavalla kaikkia sille asetettuja keskeisiä tavoit­teita. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on huolissaan oppilaiden yksilöl­li­syyden toteu­tu­mi­sesta, kun valin­naisuus kapenee. Työryhmän esitys kaventaa oppilaiden erityis­piir­teiden huomioi­mista ja tosia­sial­lista tasa-arvoa, kun yksilöl­lisiä taipu­muksia ei voida parhaalla tavalla tukea. Vähim­mäis­tun­ti­määrän säilyt­tä­minen ennallaan ei mahdol­lista puuttu­mista oppilaiden väliseen eriar­voi­suuteen.

Seuraa­vassa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa painottaa tärkeim­miksi näkemiämme seikkoja.

1 Uudet osaamis­tarpeet ja tuntijaon rakenne

Opetuk­sessa ehdotetaan vahvis­tet­ta­vaksi oppilaiden ajattelun taitoja, oppimaan oppimista, ongel­man­rat­kai­su­taitoa, kriit­tistä ajattelua ja luovuutta sekä työsken­telyn taitoja kuten vuoro­vai­kutus- ja yhteis­työ­taitoja.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä tuntijaon uudis­ta­mista pohtinut työryhmä on onnis­tunut hyvin hahmot­tamaan niitä osaamisen taitoja, joita oppilaat tietojen lisäksi tarvit­sevat niin jatko-opinnoissa kuin työelä­mäs­säkin. Näitä uuden ajan kansa­lais­taitoja tulee painottaa myös opetus­suun­ni­telmien perus­teita laadit­taessa.

Työryhmä esittää oppiai­ne­rajat ylittävään opetus­suun­ni­telman perus­teissa tarkemmin määri­tel­tävien oppiai­he­ko­ko­nai­suuksien opetukseen varat­ta­vaksi yhden vuosi­viik­ko­tunnin vuosi­luo­killa 7-9.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä oppiai­ne­ko­ko­nai­suuksia yhdis­tävien teemojen hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on perus­teltua erityi­sesti yläkou­lussa, mutta tähän varattu yksi vuosi­viik­ko­tunti ei mahdol­lista laajaa oppiai­neiden välistä yhteis­työtä. Yhdis­tävät teemat toimivat opetusta eheyt­tävänä tekijänä ja mahdol­lis­tavat oppilaille osaamisen syven­tä­misen. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä tuntijaon rakenteen tulisi tukea esitettyä vahvemmin oppiai­neiden rajat ylittävien aineko­ko­nai­suuksien yhteis­työtä.

2 Kokonais­tun­ti­määrän säilyt­tä­minen ennallaan ja vuosi­luokkien 1-6 ja 7-9 välisten tunti­määrien tasaa­minen

Työryhmä esittää rapor­tissaan vähim­mäis­tun­ti­määrän säilyt­tä­mistä nykyi­sellään 222 vuosi­viik­ko­tun­nissa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on huolissaan oppilaiden koulu­tuk­sel­lisen tasa-arvon toteu­tu­mi­sesta, kun vähim­mäis­tun­ti­määrää ei esityk­sessä nosteta. Kolmannes kunnista tarjoaa vain minimi­tun­ti­määrän verran opetusta, eikä ole oikein, että lasten koulu­tuk­sel­linen ja sivis­tyk­sel­linen tasa-arvo vaihtelee asuin­kun­nasta riippuen. Vähim­mäis­tun­ti­määrän lisää­minen tasoit­taisi tarjot­tavan opetuksen määrässä nykyisin esiin­tyviä eroja ja paran­taisi oppilaiden taitoja selviytyä jatko-opinnoista. Kunta- ja palve­lu­ra­kenteen uudis­tuksen yhtey­dessä tulisi ottaa huomioon lasten koulu­tuk­sel­lisen ja sivis­tyk­sel­lisen tasa-arvon turvaa­minen.

Rapor­tissa esitetään tasat­ta­vaksi tunti­määrien välistä eroa vuosi­luo­killa 1-6 ja 7-9.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä yläkoulun tunti­määrän vähen­tä­minen ei ole perus­teltua. Alakoulun tunti­määrän kasvat­ta­minen olisi ollut mahdol­lista vähim­mäis­tun­ti­määrää nosta­malla.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää koulu­tuksen nivel­kohtien sijoit­ta­mista onnis­tu­neena. Nivel­kohdat vahvis­tavat koulu­tuk­sel­lista yhtenäi­syyttä.

3 Taito- ja taide­ai­neiden sekä liikunnan lisää­minen

Työryhmä esittää lisät­tä­väksi taito- ja taide­ai­neita kaikille yhteisen opetuksen osalta viidellä vuosi­viik­ko­tun­nilla. Liikuntaa esitetään lisät­tä­väksi yhdellä vuosi­viik­ko­tun­nilla.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää hyvänä liikunnan ja taito- ja taide­ai­neiden aseman vahvis­tu­mista, mutta pitää lisäys­tar­vetta erityi­sesti liikunnan osalta esitettyä suurempana. Koulu­lii­kunnan määrä on Suomessa Euroopan alhai­simpia. Taito- ja taide­ai­neisiin suunni­tellun lisäyksen tulisi koskea myös kotita­loutta, jolloin oppilaiden arjen­hal­lin­ta­taitoja voitaisiin parantaa.

Taito- ja taide­aineet vahvis­tavat luovuutta ja oppimisen iloa. Kanna­tamme kaikille yhteisen liikunnan tunti­määrän lisää­mistä esitystä enemmän. Liikunta muodostaa oppimisen perustan vahvistaen hyvin­vointia ja jaksa­mista. Liikkuvan elämän­tavan synnyt­tä­mi­seksi liikunnan lisäykset tulisi kohdistaa erityi­sesti vuosi­luo­kille 7-9, jolloin liikunnan harras­ta­minen vähenee merkit­tä­västi.

4 Kielioh­jelmien monipuo­lis­ta­minen ja vapaa­eh­toisten kielten siirtä­minen tunti­ke­hyksen ulkopuo­lelle

Työryhmä esittää kieli­va­li­koiman monipuo­lis­ta­mi­seksi vapaa­eh­toisten A2- ja B2-kielten rahoit­ta­mista valtion erityi­sa­vus­tuk­sella.  Koulu­tuksen järjestäjä voisi hakea rahoi­tusta muiden kuin suomen, ruotsin tai englannin kielten opetukseen.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on huolissaan suoma­laisten kieli­va­lin­tojen kaven­tu­mi­sesta ja kieli­tar­jonnan supis­tu­mi­sesta. Vuosi­luo­killa 1-6 vapaa­eh­toista A2-kieltä ei tarjonnut lainkaan 224 opetuksen järjes­täjää. Vuosi­luo­killa 7-9 tarjot­tavan B2-kielen opiskelu on vähen­tynyt 14 prosenttiin oppilaista. Monipuo­lisen kieli­taidon merkitys kasvaa työelä­mässä ja liial­linen osaamisen kaven­tu­minen heikentää mahdol­li­suuksia kilpailla kansain­vä­li­sillä markki­noilla. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kasvat­taisi kieli­tar­jontaa velvoit­ta­malla opetuksen järjes­täjät tarjoamaan vähintään A2-kieltä oppilaille riittävän ryhmäkoon täyttyessä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää ongel­mal­lisena esitystä rahoittaa vapaa­eh­toinen kielten opetus hanke­rahan turvin. Rahoi­tuksen epävarmuus ei kannusta parhaalla tavalla koulu­tuksen järjes­täjiä monipuo­lis­tamaan kieli­tar­jontaa tai suunnit­te­lemaan opetusta pitkä­jän­tei­sesti, vaan lisää koulu­tuksen järjes­täjän hallin­nol­lista työtä ja kustan­nuksia rapor­toinnin ja hakemisen vuoksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä esitys vaarantaa myös opetuksen ryhmä­ko­kojen pienen­tä­mi­seksi asetetun tavoitteen toteu­tu­misen.
5 Valin­nai­suuden kaven­tu­minen

Työryhmä esittää valin­naisten tuntien määrän vähen­tä­mistä nykyi­sestä 13 vuosi­viik­ko­tun­nista yhdeksään vuosi­viik­ko­tuntiin.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää valitet­tavana esitystä valin­nai­suuden leikkaa­mi­sesta. Valin­naisuus vahvistaa oppilaiden mahdol­li­suuksia keskittyä taipu­mus­tensa mukaisiin aineisiin. Opiske­lu­mo­ti­vaation ja henki­lö­koh­taisten vahvuuksien vahvis­ta­mi­seksi valin­naisten tuntien määrää tulisi Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä leikkaa­misen sijaan kasvattaa erityi­sesti vuosi­luo­killa 7-9. Tämä helpot­taisi myös oppilaiden siirty­mistä toisen asteen opintoihin.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on huolissaan erikois­luokkien, kuten musiikki-, kuvataide- ja liikun­ta­luokkien, tulevai­suu­desta valin­nai­suuden kaven­tuessa. Erikois­luokat tarvit­sevat riittävän määrän valin­naisia tunteja säilyt­tääkseen laadukkaat oppisi­sällöt.

6 Lausunnon keskeinen sisältö

1 Uudet osaamis­tarpeet ja tuntijaon rakenne

- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää perus­teltuna vahvistaa esitettyjä osaamisen taitoja oppilaiden kokonais­val­taisen kasvun kannalta.
- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää hyvänä esitystä varata yksi vuosi­viik­ko­tunti vuosi­luo­killa 7-9 oppiai­ne­rajat ylittävään aiheko­ko­nai­suuksien opetukseen, mutta uskoo, että tuntijaon rakenteen tulisi tukea esitettyä vahvemmin eri oppiai­neiden välistä yhteis­työtä.

2 Kokonais­tun­ti­määrän säilyt­tä­minen ennallaan ja vuosi­luokkien 1-6 ja 7-9 välisten tunti­määrien tasaa­minen

- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on huolissaan koulu­tuk­sel­lisen ja sivis­tyk­sel­lisen tasa-arvon toteu­tu­mi­sesta, kun vähim­mäis­tun­ti­määrää ei esitetä nostet­ta­vaksi.
- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä ala- ja yläkoulun välistä opetus­tun­ti­määrien eroa tulee tasata kasvat­ta­malla vähim­mäis­tun­ti­määrää.
- Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää koulu­tuksen nivel­vai­heiden sijoit­ta­mista onnis­tu­neena ja koulu­tuk­sel­lista yhtenäi­syyttä vahvis­tavana.


Kokoomus.fi