Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään visio­pa­pe­rin tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

Visiossa edus­kun­ta­ryhmä esit­tää kahdek­san tavoi­tetta siitä, millai­nen tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulisi olla. Julkai­sulla halu­taan tuoda esille Kokoo­muk­sen kannalta tärkeitä näkö­kul­mia amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä.

- Työelä­män jatkuva muutos vaatii nykyistä jous­ta­vam­paa koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee tarjota jous­ta­vasti raken­tu­via opin­toja sekä ensim­mäistä tutkin­to­aan suorit­ta­ville että työtyö­uran aikana tarvit­ta­vaa lisä­kou­lu­tusta. Erityi­sesti alan vaih­ta­mi­sen tulee olla nykyistä helpom­paa, toteaa asia­kir­jan valmis­te­lusta vastan­nut kansan­edus­taja, sivis­tys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sanna Laus­lahti.

Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat viime vuoden aikana useissa amma­til­li­sissa oppi­lai­tok­sissa ympäri Suomen kuule­massa henki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den miet­teitä tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

- Keskei­nen viesti kentältä oli, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee olla opis­ke­li­ja­kes­keistä ja työelä­mä­läh­töistä.  Opis­ke­li­joi­den kannalta tärkeintä on, että opin­not johta­vat työl­lis­ty­mi­seen. Samoin opin­to­jen tulee olla kasvua­lusta uudelle oppi­mi­selle ja oman osaa­mi­sen muun­ta­mi­selle työelä­män muutok­sia vastaa­maan. Ratkai­se­vin tekijä on opet­ta­jien osaa­mi­sen rinnalla erit­täin tiivis yhteis­työ oppi­lai­tos­ten ja yritys­ten välillä.  Työs­sä­op­pi­mi­sen moni­puo­lis­ta­mi­nen koulu­tus­so­pi­muk­sella on yksi tapa vahvis­taa työelä­män ja opin­to­jen vastaa­mista työelä­män tarpei­siin, painot­taa Laus­lahti.

- Haluamme nostaa yritys­toi­min­nan perus­teet vahvasti osaksi jokai­sen amma­til­li­sen opis­ke­li­jan opin­toja. Jokai­selle opis­ke­li­jalle tulisi antaa valmiu­det toimia yrit­tä­jänä ja ymmär­tää yritys­ten toimin­taa. Perus­asioi­den ymmär­tä­mi­nen yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den toimin­nasta on keskeistä, vaikka ei tavoit­te­li­si­kaan yrityk­sen perus­ta­mista heti valmis­tu­mi­sen jälkeen. Yhä useampi uusista työpai­koista Suomessa syntyy nykyi­sin pieny­ri­tyk­siin. Yritys­toi­min­nan perus­tei­den koulut­ta­mi­sella annamme parem­mat mahdol­li­suu­det jokai­selle myös itsensä työl­lis­tä­mi­seen, toteaa Laus­lahti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa kaikessa muutok­sessa opet­ta­jien roolia ja keskeistä asemaa.

- Tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen raken­ta­mi­sessa keskiössä ovat ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat. Kun erilai­sia koulu­tus­muo­toja, kuten etäopis­ke­lua ja työpaik­kaop­pi­mista, hyödyn­ne­tään yhä enem­män, koros­tuu opet­ta­jien tarve ja osaa­mi­nen aivan uudella tavalla. Työpaik­kaop­pi­mi­sen lisään­ty­mi­nen ei vähennä opet­ta­jien tarvetta. Opet­ta­jien tulee liik­kua oppi­lai­den mukana yhä enem­män työpai­koille tuke­maan oppi­mista, Laus­lahti huomaut­taa.

Lue raportti täältä

Lisä­tie­toja:
Sanna Laus­lahti
Kansan­edus­taja (kok.), Sivis­tys­va­lio­kun­nan vpj.
p. 050 5122380

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content