• FI
 • SV
 • MENU
  Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

  Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

  Julkaistu: 31.01.2017 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään visio­pa­pe­rin tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

  Visiossa edus­kun­ta­ryhmä esit­tää kahdek­san tavoi­tetta siitä, millai­nen tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulisi olla. Julkai­sulla halu­taan tuoda esille Kokoo­muk­sen kannalta tärkeitä näkö­kul­mia amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä.

  - Työelä­män jatkuva muutos vaatii nykyistä jous­ta­vam­paa koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee tarjota jous­ta­vasti raken­tu­via opin­toja sekä ensim­mäistä tutkin­to­aan suorit­ta­ville että työtyö­uran aikana tarvit­ta­vaa lisä­kou­lu­tusta. Erityi­sesti alan vaih­ta­mi­sen tulee olla nykyistä helpom­paa, toteaa asia­kir­jan valmis­te­lusta vastan­nut kansan­edus­taja, sivis­tys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sanna Laus­lahti.

  Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat viime vuoden aikana useissa amma­til­li­sissa oppi­lai­tok­sissa ympäri Suomen kuule­massa henki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den miet­teitä tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

  - Keskei­nen viesti kentältä oli, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee olla opis­ke­li­ja­kes­keistä ja työelä­mä­läh­töistä.  Opis­ke­li­joi­den kannalta tärkeintä on, että opin­not johta­vat työl­lis­ty­mi­seen. Samoin opin­to­jen tulee olla kasvua­lusta uudelle oppi­mi­selle ja oman osaa­mi­sen muun­ta­mi­selle työelä­män muutok­sia vastaa­maan. Ratkai­se­vin tekijä on opet­ta­jien osaa­mi­sen rinnalla erit­täin tiivis yhteis­työ oppi­lai­tos­ten ja yritys­ten välillä.  Työs­sä­op­pi­mi­sen moni­puo­lis­ta­mi­nen koulu­tus­so­pi­muk­sella on yksi tapa vahvis­taa työelä­män ja opin­to­jen vastaa­mista työelä­män tarpei­siin, painot­taa Laus­lahti.

  - Haluamme nostaa yritys­toi­min­nan perus­teet vahvasti osaksi jokai­sen amma­til­li­sen opis­ke­li­jan opin­toja. Jokai­selle opis­ke­li­jalle tulisi antaa valmiu­det toimia yrit­tä­jänä ja ymmär­tää yritys­ten toimin­taa. Perus­asioi­den ymmär­tä­mi­nen yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den toimin­nasta on keskeistä, vaikka ei tavoit­te­li­si­kaan yrityk­sen perus­ta­mista heti valmis­tu­mi­sen jälkeen. Yhä useampi uusista työpai­koista Suomessa syntyy nykyi­sin pieny­ri­tyk­siin. Yritys­toi­min­nan perus­tei­den koulut­ta­mi­sella annamme parem­mat mahdol­li­suu­det jokai­selle myös itsensä työl­lis­tä­mi­seen, toteaa Laus­lahti

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa kaikessa muutok­sessa opet­ta­jien roolia ja keskeistä asemaa.

  - Tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen raken­ta­mi­sessa keskiössä ovat ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat. Kun erilai­sia koulu­tus­muo­toja, kuten etäopis­ke­lua ja työpaik­kaop­pi­mista, hyödyn­ne­tään yhä enem­män, koros­tuu opet­ta­jien tarve ja osaa­mi­nen aivan uudella tavalla. Työpaik­kaop­pi­mi­sen lisään­ty­mi­nen ei vähennä opet­ta­jien tarvetta. Opet­ta­jien tulee liik­kua oppi­lai­den mukana yhä enem­män työpai­koille tuke­maan oppi­mista, Laus­lahti huomaut­taa.

  Lue raportti täältä

  Lisä­tie­toja:
  Sanna Laus­lahti
  Kansan­edus­taja (kok.), Sivis­tys­va­lio­kun­nan vpj.
  p. 050 5122380