Lauslahti: Ammatil­linen koulutus vastaamaan yhä paremmin työelämän muutoksiin – kokoomus.fi
MENU
Lauslahti: Ammatil­linen koulutus vastaamaan yhä paremmin työelämän muutoksiin

Lauslahti: Ammatil­linen koulutus vastaamaan yhä paremmin työelämän muutoksiin

Julkaistu: 31.01.2017 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi tänään visio­pa­perin tulevai­suuden ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta.

Visiossa eduskun­ta­ryhmä esittää kahdeksan tavoi­tetta siitä, millainen tulevai­suuden ammatil­lisen koulu­tuksen tulisi olla. Julkai­sulla halutaan tuoda esille Kokoo­muksen kannalta tärkeitä näkökulmia ammatil­lisen koulu­tuksen kehit­tä­mi­sestä.

- Työelämän jatkuva muutos vaatii nykyistä jousta­vampaa koulu­tus­jär­jes­telmää. Ammatil­lisen koulu­tuksen tulee tarjota jousta­vasti raken­tuvia opintoja sekä ensim­mäistä tutkin­toaan suorit­ta­ville että työtyöuran aikana tarvit­tavaa lisäkou­lu­tusta. Erityi­sesti alan vaihta­misen tulee olla nykyistä helpompaa, toteaa asiakirjan valmis­te­lusta vastannut kansan­edustaja, sivis­tys­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Sanna Lauslahti.

Kokoo­muksen sivis­tys­va­lio­kunnan kansan­edus­tajat vierai­livat viime vuoden aikana useissa ammatil­li­sissa oppilai­tok­sissa ympäri Suomen kuule­massa henki­lö­kunnan ja opiske­li­joiden mietteitä tulevai­suuden ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta.

- Keskeinen viesti kentältä oli, että ammatil­lisen koulu­tuksen tulee olla opiske­li­ja­kes­keistä ja työelä­mä­läh­töistä.  Opiske­li­joiden kannalta tärkeintä on, että opinnot johtavat työllis­ty­miseen. Samoin opintojen tulee olla kasvua­lusta uudelle oppimi­selle ja oman osaamisen muunta­mi­selle työelämän muutoksia vastaamaan. Ratkai­sevin tekijä on opettajien osaamisen rinnalla erittäin tiivis yhteistyö oppilai­tosten ja yritysten välillä.  Työssä­op­pi­misen monipuo­lis­ta­minen koulu­tus­so­pi­muk­sella on yksi tapa vahvistaa työelämän ja opintojen vastaa­mista työelämän tarpeisiin, painottaa Lauslahti.

- Haluamme nostaa yritys­toi­minnan perusteet vahvasti osaksi jokaisen ammatil­lisen opiske­lijan opintoja. Jokai­selle opiske­li­jalle tulisi antaa valmiudet toimia yrittäjänä ja ymmärtää yritysten toimintaa. Perus­asioiden ymmär­tä­minen yritysten ja organi­saa­tioiden toimin­nasta on keskeistä, vaikka ei tavoit­te­li­sikaan yrityksen perus­ta­mista heti valmis­tu­misen jälkeen. Yhä useampi uusista työpai­koista Suomessa syntyy nykyisin pieny­ri­tyksiin. Yritys­toi­minnan perus­teiden koulut­ta­mi­sella annamme paremmat mahdol­li­suudet jokai­selle myös itsensä työllis­tä­miseen, toteaa Lauslahti

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä korostaa kaikessa muutok­sessa opettajien roolia ja keskeistä asemaa.

- Tulevai­suuden ammatil­lisen koulu­tuksen raken­ta­mi­sessa keskiössä ovat ammat­ti­tai­toiset opettajat. Kun erilaisia koulu­tus­muotoja, kuten etäopis­kelua ja työpaik­kaop­pi­mista, hyödyn­netään yhä enemmän, korostuu opettajien tarve ja osaaminen aivan uudella tavalla. Työpaik­kaop­pi­misen lisään­ty­minen ei vähennä opettajien tarvetta. Opettajien tulee liikkua oppilaiden mukana yhä enemmän työpai­koille tukemaan oppimista, Lauslahti huomauttaa.

Lue raportti täältä

Lisätietoja:
Sanna Lauslahti
Kansan­edustaja (kok.), Sivis­tys­va­lio­kunnan vpj.
p. 050 5122380


Kokoomus.fi