Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

Laus­lahti: Amma­til­li­nen koulu­tus vastaa­maan yhä parem­min työelä­män muutok­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään visio­pa­pe­rin tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

Visiossa edus­kun­ta­ryhmä esit­tää kahdek­san tavoi­tetta siitä, millai­nen tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulisi olla. Julkai­sulla halu­taan tuoda esille Kokoo­muk­sen kannalta tärkeitä näkö­kul­mia amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä.

- Työelä­män jatkuva muutos vaatii nykyistä jous­ta­vam­paa koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee tarjota jous­ta­vasti raken­tu­via opin­toja sekä ensim­mäistä tutkin­to­aan suorit­ta­ville että työtyö­uran aikana tarvit­ta­vaa lisä­kou­lu­tusta. Erityi­sesti alan vaih­ta­mi­sen tulee olla nykyistä helpom­paa, toteaa asia­kir­jan valmis­te­lusta vastan­nut kansan­edus­taja, sivis­tys­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Sanna Laus­lahti.

Kokoo­muk­sen sivis­tys­va­lio­kun­nan kansan­edus­ta­jat vierai­li­vat viime vuoden aikana useissa amma­til­li­sissa oppi­lai­tok­sissa ympäri Suomen kuule­massa henki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den miet­teitä tule­vai­suu­den amma­til­li­sesta koulu­tuk­sesta.

- Keskei­nen viesti kentältä oli, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tulee olla opis­ke­li­ja­kes­keistä ja työelä­mä­läh­töistä.  Opis­ke­li­joi­den kannalta tärkeintä on, että opin­not johta­vat työl­lis­ty­mi­seen. Samoin opin­to­jen tulee olla kasvua­lusta uudelle oppi­mi­selle ja oman osaa­mi­sen muun­ta­mi­selle työelä­män muutok­sia vastaa­maan. Ratkai­se­vin tekijä on opet­ta­jien osaa­mi­sen rinnalla erit­täin tiivis yhteis­työ oppi­lai­tos­ten ja yritys­ten välillä.  Työs­sä­op­pi­mi­sen moni­puo­lis­ta­mi­nen koulu­tus­so­pi­muk­sella on yksi tapa vahvis­taa työelä­män ja opin­to­jen vastaa­mista työelä­män tarpei­siin, painot­taa Laus­lahti.

- Haluamme nostaa yritys­toi­min­nan perus­teet vahvasti osaksi jokai­sen amma­til­li­sen opis­ke­li­jan opin­toja. Jokai­selle opis­ke­li­jalle tulisi antaa valmiu­det toimia yrit­tä­jänä ja ymmär­tää yritys­ten toimin­taa. Perus­asioi­den ymmär­tä­mi­nen yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den toimin­nasta on keskeistä, vaikka ei tavoit­te­li­si­kaan yrityk­sen perus­ta­mista heti valmis­tu­mi­sen jälkeen. Yhä useampi uusista työpai­koista Suomessa syntyy nykyi­sin pieny­ri­tyk­siin. Yritys­toi­min­nan perus­tei­den koulut­ta­mi­sella annamme parem­mat mahdol­li­suu­det jokai­selle myös itsensä työl­lis­tä­mi­seen, toteaa Laus­lahti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa kaikessa muutok­sessa opet­ta­jien roolia ja keskeistä asemaa.

- Tule­vai­suu­den amma­til­li­sen koulu­tuk­sen raken­ta­mi­sessa keskiössä ovat ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat. Kun erilai­sia koulu­tus­muo­toja, kuten etäopis­ke­lua ja työpaik­kaop­pi­mista, hyödyn­ne­tään yhä enem­män, koros­tuu opet­ta­jien tarve ja osaa­mi­nen aivan uudella tavalla. Työpaik­kaop­pi­mi­sen lisään­ty­mi­nen ei vähennä opet­ta­jien tarvetta. Opet­ta­jien tulee liik­kua oppi­lai­den mukana yhä enem­män työpai­koille tuke­maan oppi­mista, Laus­lahti huomaut­taa.

Lue raportti täältä

Lisä­tie­toja:
Sanna Laus­lahti
Kansan­edus­taja (kok.), Sivis­tys­va­lio­kun­nan vpj.
p. 050 5122380

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content