Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty vaatii, että halli­tus tekee elokuun budjet­ti­rii­hes­sään päätök­set halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pa­nosta. Halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta seuraa elokuun aikana, että saavu­te­taanko ohjel­malle asete­tut tavoit­teet.

-Halli­tuk­sen on saatava perus­teel­li­nen arvio raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ennen budjet­ti­riihtä. Jos ohjel­malle asete­tut tavoit­teet eivät ole täyt­ty­mässä, niin minis­te­riöt on laitet­tava valmis­te­le­maan budjet­ti­rii­heen uusia esityk­siä, Räty sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön seuran­nan perus­teella erityi­sesti kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den sekä raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­nen eivät ole yltä­mässä asetet­tui­hin tavoit­tei­siin.

-Raken­ne­pa­ketti on kymme­nen miljar­din euron ohjelma, jonka tavoit­teena on saat­taa Suomen julki­nen talous kestä­välle pohjalle. Ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ei ole varaa lipsua. Esimer­kiksi eläke­rat­kaisu on tehtävä lähi­viik­koina. Lisäksi sote-uudis­tus on vietävä sovi­tusti maaliin ja sote-rahoi­tusta valmis­te­le­vaan työhön on saatava puhtia, Räty sanoo.

-Suhdan­ne­ti­lan­teen heiken­tyessä enti­ses­tään on entis­tä­kin tärkeäm­pää, että Suomen talou­den raken­teita uudis­te­taan, Räty päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content