Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty vaatii, että halli­tus tekee elokuun budjet­ti­rii­hes­sään päätök­set halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pa­nosta. Halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta seuraa elokuun aikana, että saavu­te­taanko ohjel­malle asete­tut tavoit­teet.

-Halli­tuk­sen on saatava perus­teel­li­nen arvio raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ennen budjet­ti­riihtä. Jos ohjel­malle asete­tut tavoit­teet eivät ole täyt­ty­mässä, niin minis­te­riöt on laitet­tava valmis­te­le­maan budjet­ti­rii­heen uusia esityk­siä, Räty sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön seuran­nan perus­teella erityi­sesti kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den sekä raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­nen eivät ole yltä­mässä asetet­tui­hin tavoit­tei­siin.

-Raken­ne­pa­ketti on kymme­nen miljar­din euron ohjelma, jonka tavoit­teena on saat­taa Suomen julki­nen talous kestä­välle pohjalle. Ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ei ole varaa lipsua. Esimer­kiksi eläke­rat­kaisu on tehtävä lähi­viik­koina. Lisäksi sote-uudis­tus on vietävä sovi­tusti maaliin ja sote-rahoi­tusta valmis­te­le­vaan työhön on saatava puhtia, Räty sanoo.

-Suhdan­ne­ti­lan­teen heiken­tyessä enti­ses­tään on entis­tä­kin tärkeäm­pää, että Suomen talou­den raken­teita uudis­te­taan, Räty päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content