Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitet­tava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty vaatii, että halli­tus tekee elokuun budjet­ti­rii­hes­sään päätök­set halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pa­nosta. Halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta seuraa elokuun aikana, että saavu­te­taanko ohjel­malle asete­tut tavoit­teet.

-Halli­tuk­sen on saatava perus­teel­li­nen arvio raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ennen budjet­ti­riihtä. Jos ohjel­malle asete­tut tavoit­teet eivät ole täyt­ty­mässä, niin minis­te­riöt on laitet­tava valmis­te­le­maan budjet­ti­rii­heen uusia esityk­siä, Räty sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön seuran­nan perus­teella erityi­sesti kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den sekä raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­nen eivät ole yltä­mässä asetet­tui­hin tavoit­tei­siin.

-Raken­ne­pa­ketti on kymme­nen miljar­din euron ohjelma, jonka tavoit­teena on saat­taa Suomen julki­nen talous kestä­välle pohjalle. Ohjel­man toteu­tu­mi­sesta ei ole varaa lipsua. Esimer­kiksi eläke­rat­kaisu on tehtävä lähi­viik­koina. Lisäksi sote-uudis­tus on vietävä sovi­tusti maaliin ja sote-rahoi­tusta valmis­te­le­vaan työhön on saatava puhtia, Räty sanoo.

-Suhdan­ne­ti­lan­teen heiken­tyessä enti­ses­tään on entis­tä­kin tärkeäm­pää, että Suomen talou­den raken­teita uudis­te­taan, Räty päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content