Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitettava toimeen budjet­ti­rii­hessä – kokoomus.fi
MENU
Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitettava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Laura Räty: Raken­ne­pa­ketti laitettava toimeen budjet­ti­rii­hessä

Julkaistu: 12.08.2014 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty vaatii, että hallitus tekee elokuun budjet­ti­rii­hessään päätökset halli­tuksen raken­ne­po­liit­tisen ohjelman toimeen­pa­nosta. Halli­tuksen talous­po­liit­tinen minis­te­ri­va­lio­kunta seuraa elokuun aikana, että saavu­te­taanko ohjel­malle asetetut tavoitteet.

-Halli­tuksen on saatava perus­teel­linen arvio raken­ne­po­liit­tisen ohjelman toteu­tu­mi­sesta ennen budjet­ti­riihtä. Jos ohjel­malle asetetut tavoitteet eivät ole täytty­mässä, niin minis­teriöt on laitettava valmis­te­lemaan budjet­ti­riiheen uusia esityksiä, Räty sanoo.

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön seurannan perus­teella erityi­sesti kuntien tehtävien ja velvoit­teiden sekä raken­teel­lisen työttö­myyden alenta­minen eivät ole yltämässä asetet­tuihin tavoit­teisiin.

-Raken­ne­pa­ketti on kymmenen miljardin euron ohjelma, jonka tavoit­teena on saattaa Suomen julkinen talous kestä­välle pohjalle. Ohjelman toteu­tu­mi­sesta ei ole varaa lipsua. Esimer­kiksi eläke­rat­kaisu on tehtävä lähiviik­koina. Lisäksi sote-uudistus on vietävä sovitusti maaliin ja sote-rahoi­tusta valmis­te­levaan työhön on saatava puhtia, Räty sanoo.

-Suhdan­ne­ti­lanteen heiken­tyessä entisestään on entis­täkin tärkeämpää, että Suomen talouden raken­teita uudis­tetaan, Räty päättää.


Kokoomus.fi