Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Pekka­ri­selle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­lin­jasta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Pekka­ri­selle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­lin­jasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tavoite on suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen. Kokoo­mus haluaa selvit­tää mahdol­li­suu­det palata yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­mään ? se oli toimiva, läpi­nä­kyvä, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja yrit­tä­jyy­teen sekä vahvoi­hin tasei­siin kannus­tava järjes­telmä. Vero­lin­jaus­temme mukaan “paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään on Kokoo­muk­selle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehit­tää osin­ko­ve­ro­tusta nyky­ra­ken­teen pohjalta”.

On selvi­tet­tävä, onko järjes­tel­mään palaa­mi­nen mahdol­lista EU-sään­nös­ten puit­teissa. Lisäksi on löydet­tävä uuden­lai­nen tapa rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen ongel­maan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkit­tava uuden hyvi­tys­jär­jes­tel­män muut piir­teet. On aivan selvää, ettei uusi hyvi­tys­jär­jes­telmä voisi olla aiem­man järjes­tel­män suora kopio muil­ta­kaan osin. Hyvi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat olisi mietit­tävä uudel­leen vastaa­maan 2010-luvun haas­teita. Tällöin olisi huoleh­dit­tava siitä, että osin­ko­ve­ro­tuk­sen toteu­tuk­sessa huomioi­daan kohtuu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den vaati­muk­set.

Mikäli paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään ei onnistu, Kokoo­mus kehit­täisi osin­ko­ve­ro­tusta siten, että se tekisi kaik­kein pienim­mistä osin­goista vero­va­paita. Näin kannus­tet­tai­siin pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Muutoin pääoma­tu­lo­jen vero­tusta Kokoo­mus kiris­täisi kahdella prosent­tiyk­si­köllä aset­taen kaik­kein suurim­pien pääoma­tu­lo­jen vero­pro­sen­tin vielä hieman tätä korkeam­malle.

Ansio­tu­lo­ve­ron keven­nyk­set on tällä vaali­kau­della kohdis­tettu pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­mus ei näe mitään syytä, miksi tätä kehi­tystä ei jatket­taisi edel­leen.

Lue myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content