Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Pekka­ri­selle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­lin­jasta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Pekka­ri­selle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­lin­jasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tavoite on suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen. Kokoo­mus haluaa selvit­tää mahdol­li­suu­det palata yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­mään ? se oli toimiva, läpi­nä­kyvä, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja yrit­tä­jyy­teen sekä vahvoi­hin tasei­siin kannus­tava järjes­telmä. Vero­lin­jaus­temme mukaan “paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään on Kokoo­muk­selle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehit­tää osin­ko­ve­ro­tusta nyky­ra­ken­teen pohjalta”.

On selvi­tet­tävä, onko järjes­tel­mään palaa­mi­nen mahdol­lista EU-sään­nös­ten puit­teissa. Lisäksi on löydet­tävä uuden­lai­nen tapa rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen ongel­maan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkit­tava uuden hyvi­tys­jär­jes­tel­män muut piir­teet. On aivan selvää, ettei uusi hyvi­tys­jär­jes­telmä voisi olla aiem­man järjes­tel­män suora kopio muil­ta­kaan osin. Hyvi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat olisi mietit­tävä uudel­leen vastaa­maan 2010-luvun haas­teita. Tällöin olisi huoleh­dit­tava siitä, että osin­ko­ve­ro­tuk­sen toteu­tuk­sessa huomioi­daan kohtuu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den vaati­muk­set.

Mikäli paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään ei onnistu, Kokoo­mus kehit­täisi osin­ko­ve­ro­tusta siten, että se tekisi kaik­kein pienim­mistä osin­goista vero­va­paita. Näin kannus­tet­tai­siin pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Muutoin pääoma­tu­lo­jen vero­tusta Kokoo­mus kiris­täisi kahdella prosent­tiyk­si­köllä aset­taen kaik­kein suurim­pien pääoma­tu­lo­jen vero­pro­sen­tin vielä hieman tätä korkeam­malle.

Ansio­tu­lo­ve­ron keven­nyk­set on tällä vaali­kau­della kohdis­tettu pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­mus ei näe mitään syytä, miksi tätä kehi­tystä ei jatket­taisi edel­leen.

Lue myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content