Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Pekka­ri­selle väitteisiin Kokoo­muksen verolin­jasta – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Pekka­ri­selle väitteisiin Kokoo­muksen verolin­jasta

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Pekka­ri­selle väitteisiin Kokoo­muksen verolin­jasta

Julkaistu: 08.03.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen työllis­tävän veromallin tärkein tavoite on suoma­laisen työn ja yrittä­jyyden tukeminen. Kokoomus haluaa selvittää mahdol­li­suudet palata yhtiö­veron hyvitys­jär­jes­telmään ? se oli toimiva, läpinäkyvä, kilpai­lu­ky­kyinen ja yrittä­jyyteen sekä vahvoihin taseisiin kannustava järjes­telmä. Verolin­jaus­temme mukaan “paluu hyvitys­jär­jes­telmään on Kokoo­muk­selle ensisi­jainen vaihtoehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehittää osinko­ve­ro­tusta nykyra­kenteen pohjalta”.

On selvi­tettävä, onko järjes­telmään palaa­minen mahdol­lista EU-säännösten puitteissa. Lisäksi on löydettävä uuden­lainen tapa rajat ylittävien osinkojen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylittävien osinkojen ongelmaan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkittava uuden hyvitys­jär­jes­telmän muut piirteet. On aivan selvää, ettei uusi hyvitys­jär­jes­telmä voisi olla aiemman järjes­telmän suora kopio muiltakaan osin. Hyvitys­jär­jes­telmän yksityis­kohdat olisi mietittävä uudelleen vastaamaan 2010-luvun haasteita. Tällöin olisi huoleh­dittava siitä, että osinko­ve­ro­tuksen toteu­tuk­sessa huomioidaan kohtuuden ja yhteis­kun­nal­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden vaati­mukset.

Mikäli paluu hyvitys­jär­jes­telmään ei onnistu, Kokoomus kehit­täisi osinko­ve­ro­tusta siten, että se tekisi kaikkein pienim­mistä osingoista verova­paita. Näin kannus­tet­taisiin pieni­muo­toiseen sijoit­ta­miseen ja kotimaiseen omista­juuteen. Muutoin pääoma­tu­lojen verotusta Kokoomus kiris­täisi kahdella prosent­tiyk­si­köllä asettaen kaikkein suurimpien pääoma­tu­lojen veropro­sentin vielä hieman tätä korkeam­malle.

Ansio­tu­lo­veron keven­nykset on tällä vaali­kau­della kohdis­tettu pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoomus ei näe mitään syytä, miksi tätä kehitystä ei jatket­taisi edelleen.

Lue myös: www.kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi