Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mikael Jung­ne­rillle väit­tei­siin ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mikael Jung­ne­rillle väit­tei­siin ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus on toden­nut omassa vero­mal­lis­saan, että vero­tuk­sen ympä­ris­tö­pe­rus­tei­suutta ja saas­tut­taja maksaa -peri­aa­tetta voidaan edel­leen­kin koros­taa. Olemme myös sitä mieltä, että vero­tuk­sen terveys­pe­rus­tei­suutta pitää lisätä.

Laskemme, että noin yhden miljar­din euron verran lisä­tu­loja on kerät­tä­vissä terveys­pe­rus­tei­sista veroista (makei­set ja limo­na­dit, tupakka ja alko­holi) sekä liiken­teen vero­tuk­sesta, ener­gia­ve­roista ja jäte­ve­rosta. Sähkön ja polt­toai­nei­den vero­tuk­sen osalta Kokoo­mus haluaa kuiten­kin ennen uusia päätök­siä saada käsi­tyk­sen siitä, mitä vaiku­tuk­sia ener­gia­ve­ro­uu­dis­tuk­sella on ollut. Kokoo­mus haluaa myös selvit­tää tiet­tyjä uusia vero­muo­toja, joita ovat muun muassa sokeri-, pakkaus-, uraani- ja pank­ki­vero.

Verk­ko­uu­tis­ten uuti­sessa maini­tut “eri vero­kan­to­jen pienem­mät tarkis­tuk­set” liit­ty­vät tarpei­siin tarkis­taa muuta vero­tusta, esimer­kiksi kiin­teis­tö­ve­roa. Kokoo­mus kannus­taa kuntia edel­leen kiin­teis­tö­ve­ron tuot­to­jen lisää­mi­seen sen sijaan, että kunnissa koro­tet­tai­siin kunnal­lis­ve­roa. Jo nykyi­sen lain­sää­dän­nön puit­teissa kuntien on mahdol­lista kerätä lisää tuloja kiin­teis­tö­ve­ron avulla.

Lue: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content