Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mikael Jung­ne­rillle väit­tei­siin ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mikael Jung­ne­rillle väit­tei­siin ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus on toden­nut omassa vero­mal­lis­saan, että vero­tuk­sen ympä­ris­tö­pe­rus­tei­suutta ja saas­tut­taja maksaa -peri­aa­tetta voidaan edel­leen­kin koros­taa. Olemme myös sitä mieltä, että vero­tuk­sen terveys­pe­rus­tei­suutta pitää lisätä.

Laskemme, että noin yhden miljar­din euron verran lisä­tu­loja on kerät­tä­vissä terveys­pe­rus­tei­sista veroista (makei­set ja limo­na­dit, tupakka ja alko­holi) sekä liiken­teen vero­tuk­sesta, ener­gia­ve­roista ja jäte­ve­rosta. Sähkön ja polt­toai­nei­den vero­tuk­sen osalta Kokoo­mus haluaa kuiten­kin ennen uusia päätök­siä saada käsi­tyk­sen siitä, mitä vaiku­tuk­sia ener­gia­ve­ro­uu­dis­tuk­sella on ollut. Kokoo­mus haluaa myös selvit­tää tiet­tyjä uusia vero­muo­toja, joita ovat muun muassa sokeri-, pakkaus-, uraani- ja pank­ki­vero.

Verk­ko­uu­tis­ten uuti­sessa maini­tut “eri vero­kan­to­jen pienem­mät tarkis­tuk­set” liit­ty­vät tarpei­siin tarkis­taa muuta vero­tusta, esimer­kiksi kiin­teis­tö­ve­roa. Kokoo­mus kannus­taa kuntia edel­leen kiin­teis­tö­ve­ron tuot­to­jen lisää­mi­seen sen sijaan, että kunnissa koro­tet­tai­siin kunnal­lis­ve­roa. Jo nykyi­sen lain­sää­dän­nön puit­teissa kuntien on mahdol­lista kerätä lisää tuloja kiin­teis­tö­ve­ron avulla.

Lue: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content