Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mikael Jungne­rillle väitteisiin energia­ve­rojen korotuk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mikael Jungne­rillle väitteisiin energia­ve­rojen korotuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mikael Jungne­rillle väitteisiin energia­ve­rojen korotuk­sesta

Julkaistu: 03.03.2011 Uncategorized

Kokoomus on todennut omassa veromal­lissaan, että verotuksen ympäris­tö­pe­rus­tei­suutta ja saastuttaja maksaa -periaa­tetta voidaan edelleenkin korostaa. Olemme myös sitä mieltä, että verotuksen terveys­pe­rus­tei­suutta pitää lisätä.

Laskemme, että noin yhden miljardin euron verran lisätuloja on kerät­tä­vissä terveys­pe­rus­tei­sista veroista (makeiset ja limonadit, tupakka ja alkoholi) sekä liikenteen verotuk­sesta, energia­ve­roista ja jäteve­rosta. Sähkön ja polttoai­neiden verotuksen osalta Kokoomus haluaa kuitenkin ennen uusia päätöksiä saada käsityksen siitä, mitä vaiku­tuksia energia­ve­ro­uu­dis­tuk­sella on ollut. Kokoomus haluaa myös selvittää tiettyjä uusia veromuotoja, joita ovat muun muassa sokeri-, pakkaus-, uraani- ja pankkivero.

Verkko­uu­tisten uutisessa mainitut “eri verokan­tojen pienemmät tarkis­tukset” liittyvät tarpeisiin tarkistaa muuta verotusta, esimer­kiksi kiinteis­tö­veroa. Kokoomus kannustaa kuntia edelleen kiinteis­tö­veron tuottojen lisää­miseen sen sijaan, että kunnissa korotet­taisiin kunnal­lis­veroa. Jo nykyisen lainsää­dännön puitteissa kuntien on mahdol­lista kerätä lisää tuloja kiinteis­tö­veron avulla.

Lue: www.kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi